Enskild avloppsanläggning

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav. Genom att ha en bra avloppsanläggning bidrar du till att människor slipper bli sjuka av sitt dricksvatten och att hav och sjöar blir goda miljöer för bad och fiske.

Regler för enskilda avloppsanläggningar

I kommunens riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar eller anläggningar, kan du läsa mer om vilka regler som gälleri Kungälv.

Läs riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar här (pdf) 


Sök tillstånd för enskilt avlopp

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning behöver du söka tillstånd. Fyll i och skicka in din ansökan och bifoga ett utlåtande från granne i de fall det behövs.


Innan du börjar anlägga eget avlopp

Efter att du har fått ditt tillstånd, och några dagar innan du ska börja gräva, ska du kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter. Ibland kommer en miljöinspektör ut på plats och tittar när ni gräver.

Du ska alltid dokumentera installationen genom att fylla i och skicka in installationsintyg och bifoga foton. I ditt tillstånd står det om du ska bifoga andra dokument.


Om du anlägger utan tillstånd

Om du anlägger en enskild avloppsanläggning utan tillstånd får du betala 5000 kronor i straffavgift (miljösanktionsavgift). Du kommer också att behöva söka tillstånd i efterhand.


Andra avloppslösningar och anordningar

Ordna gärna avloppslösningar tillsammans med de fastighetsägare som finns närmast din fastighet.

Markbaserad avloppsanordning

Markbaserade avloppsanordningar som slamavskiljare med markbädd eller infiltration är vanligt. I kombination med kemisk fällning i slamavskiljaren, eller fosforfälla efter markbädden klarar en sådan anläggning reningskraven.

Läs mer om hur Kungälvs kommun hanterar fosforfällor här

Minireningsverk

En annan vanlig avloppsanordning är minireningsverk, det kan köpas hos ett antal olika tillverkare. Reningen består av slamavskiljning och efterföljande rening, oftast ett kemiskt och ett biologiskt reningssteg. Reningsverket kopplas in på spillvattenledningen. Efter att vattnet renats skickas det till ett dike eller en bäck via en så kallad polerbädd. Kom ihåg att varje avloppslösning är unik för olika platser där anläggningen planeras att installeras.

Mer information

På Avloppsguidens hemsida finns mer information till dig som är fastighetsägare.

Besök Avloppsguidens webbplats

För att få hjälp med planering och val av avloppsanläggning för din fastighet rekommenderar miljöenheten att du kontaktar en entreprenör. Entreprenören kan bland annat hjälpa till med placeringen av avloppsanläggningen och kan vara behjälplig under tillståndsprocessen. De flesta entreprenörer hjälper även till med att fylla i tillståndsansökan och tar fram de situationsplaner som miljöenheten kräver.

Avloppsvattenprov

Provtagning från enskilda avloppsanläggningar ska göras årligen och analysresultaten ska finnas tillgängliga på fastigheten. Om du överstiger riktvärdena som framgår av ditt tillstånd ska analysresultaten skickas in till miljöenheten. Det finns flera olika företag dit du som privatperson kan vända dig för analys av ditt avloppsvatten.

  Sidan uppdaterades: