Eget avlopp (enskilt avlopp)

I vissa delar av Kungälvs kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs enskilt avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna. Har du ett befintligt avlopp som du misstänker är bristfälligt ska du ansöka om ett nytt avlopp.

tvätt inne i en tvättmaskin

Allt vatten ska renas

Förorenat vatten - spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

metallåda med en röd lampa ovanpå.

Enskild avloppsanläggning

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning behöver du söka tillstånd.

illustrerad bild på slamsugningsbil som kört fram för att tömma en brunn.

Slamtömning

Tömning av enskilt avlopp, beställning av extra tömning, akut slamtömning.

två bajamajor i en skog

Torra toalettlösningar

Det finns även torra toaletter, till exempel mulltoalett och eltoalett.