Allt vatten ska renas

Med avloppsvatten menas olika sorters förorenat vatten, till exempel spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Vad händer om vi inte renar vattnet?

Spillvatten från hushåll är badvatten, diskvatten, tvättvatten och klosettvatten. Det vattnet måste renas innan det kan släppas ut i naturen, annars kan det förstöra sjöar och vattendrag (även kallat ytvatten) och grundvatten. Bakterierna i vattnet kan förorena vattentäkter och badvatten. Kväve finns i spillvattnet i form av nitrat. Nitratet kan försämra vattenkvaliteten i vattentäkter och har en starkt gödande effekt, framförallt i havet. Fosfor bidrar till att öka övergödningen i sjöar och vattendrag. Då vattendragen når havet kommer även havet att påverkas. Övergödningen påverkar främst de grunda havsvikarna, det är ett stort problem i Kungälvs kommun.


Vad säger lagen?

Miljöbalken (SFS 1998:808) reglerar kraven för enskilda avloppsanläggningar. Reglerna säger att det inte räcker med att vattnet renas med slamavskiljning. Det finns olika godkända alternativ för rening av enskilt avloppsvatten.

År 2006 kom Naturvårdsverket med nya allmänna råd för enskilda avloppsanordningar (NFS 2006:7) NFS 2006:7 (extern länk). De nya allmänna råden ställer funktionskrav istället för teknikkrav som gällde tidigare. Olika reningskrav ställs på anläggningen både ifrån hälsoskyddssynpunkt och miljösynpunkt.


Enskild avloppsanläggning

Information om enskild avloppsanläggning.

  Sidan uppdaterades: