Enskild avloppsanläggning

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav. Genom att ha en bra avloppsanläggning bidrar du till att människor slipper bli sjuka av sitt dricksvatten och att hav och sjöar blir goda miljöer för bad och fiske.

Riktlinjer

Riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar i Kungälvs kommun (pdf) kan du läsa mer om vilka regler som gäller för enskilda avloppsanordningar i Kungälv.


Sök tillstånd

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning behöver du söka tillstånd. Fyll i och skicka in din ansökan, bifoga yttrande från granne i de fall det behövs.

Ansökan om inrättande av avlopp eller ändring av avloppsanordning (pdf)
Anläggande av avloppsanläggning - yttrande från granne (pdf)
Information om vem som ansvarar för dagvattenseparering (pdf)


Innan du börjar gräva

Efter du har fått ditt tillstånd och några dagar innan du ska börja gräva ska du kontakta Miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Ibland kommer en miljöinspektör ut på plats och tittar när ni gräver.

Du ska alltid dokumentera installationen genom att fylla i och skicka in installationsintyg, bifoga foton. I ditt tillstånd står det om du ska bifoga ytterligare dokument.

Installationsintyg med kontrollplan för inrättande av avlopp - markbädd, infiltration (pdf)
Installationsintyg med kontrollplan för anläggande av avlopp - minireningsverk (pdf)


Om du anlägger utan tillstånd

Om du anlägger en enskild avloppsanläggning utan tillstånd får du betala 5000 kronor i straffavgift (miljösanktionsavgift). Du kommer också att behöva söka tillstånd i efterhand vilket inte alltid kan ges.


Olika avloppsanordningar

Ordna gärna avloppslösningar tillsammans med de fastighetsägare som finns närmast din fastighet.
Markbaserade avloppsanordningar som slamavskiljare med markbädd eller infiltration är vanligt. I kombination med antingen kemisk fällning i slamavskiljaren eller fosforfälla efter markbädden klarar en sådan anläggning reningskraven. En annan vanlig avloppsanordning är minireningsverk, det kan köpas hos ett antal olika tillverkare. Reningen består av slamavskiljning och efterföljande rening, oftast ett kemiskt och ett biologiskt reningssteg. Reningsverket kopplas in på spillvattenledningen. Efter rening skickas vattnet till ett dike eller en bäck via en polerbädd. Det finns även andra godkända avloppsreningsanläggningar.

Kom ihåg att varje avloppslösning är unik för just den platsen avloppsanläggningen skall anläggas på.

På Avloppsguidens webbplats (extern länk) finns mer information till dig som är fastighetsägare.

För att få hjälp med planering och val av avloppsanläggning för din fastighet rekommenderar miljöenheten att du kontaktar en entreprenör. Entreprenören kan bland annat hjälpa till med placeringen av avloppsanläggningen och kan vara behjälplig under tillståndsprocessen. De flesta entreprenörer hjälper även till med att fylla i tillståndsansökan och tar fram de situationsplaner som miljöenheten kräver.

 

Avloppsvattenprov

Provtagning från enskilda avloppsanläggningar ska göras årligen och analysresultaten ska finnas tillgängliga på fastigheten. Om riktvärdena som framgår av ditt tillstånd överskrids ska analysresultaten skickas in till miljöenheten. Det finns flera olika ackrediterade företag dit du som privatperson kan vända dig för analys av ditt avloppsvatten.

  Sidan uppdaterades: