Dagvatten

Regn som faller på en fastighet kallas för dagvatten. I första hand ska man försöka låta vattnet på ett säkert sätt sippra ner i marken och bli grundvatten. I andra hand kan man behöva leda bort vattnet till till dagvattensystemet som kan vara ett dike eller en dagvattenledning.

Många fastigheter har sitt dagvatten kopplat till spillvattenledningen (avloppet). Det är inte tillåtet. Kommunens avloppsledningar och reningsverk inte är stora nog att ta emot regnvatten. Om du har stuprör som kopplats till avloppsledningen så måste det byggas om. 

Vi börjar med att reda ut vad som är vad:

 • Vattenledning (dricksvatten)
 • Spillvattenledning (avloppsvatten från toa, dusch och diskho)
 • Dagvattenledning (regnvatten och dräneringsvatten)
  I dagligt tal säger man ofta avlopp och då mena både spill- och dagvattenledning. Men de är två olika ledningssystem vilket är viktigt att komma ihåg.

Felkopplade ledningar kan orsaka översvämning

Avloppsflödet från ett villaområde med felkopplade stuprör och dräneringar kan öka så mycket som 250 gånger vid ett kraftigt regn. När avloppsledningarna fylls så kan det i en del områden betyda att avloppsvatten tränger in i hus med källare. Även reningsverken påverkas vid kraftiga regn och kan tvingas släppa ut orenat vatten, så kallad breddning.

Gemensamt ansvar för VA-ledningarna

Kommunen ansvarar för vatten- och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen (inkopplingspunkt). Vi mäter mängden vatten i spillvattenledningar och dagvattenledningar på strategiska platser för att utvärdera ledningarnas skick och vi lagar våra ledningar där det behövs. Läs mer här om hur vi underhåller våra ledningar. 

Du som fastighetsägare är ansvarig för att ta hand om ledningarna på din fastighet. Svenskt Vatten, Säkert Vatten och Installatörsföretagen har sammanställt en broschyr som ger information kring hur du sköter ditt ledningsnät. Broschyren ger även information kring hur du minskar risken för läckor och översvämningar. Du hittar broschyren här (extern länk). 

Lösning för hus med källare

I ett hus med källare ska vattnet från stuprör och dränering ledas till en samlingsbrunn med sandfång och vattenlås för att sen anslutas till kommunens dagvattenledning. Då dräneringar ofta ligger under dämningsnivån behöver dräneringsvattnet pumpas till samlingsbrunnen. Dämningsnivån är den högsta nivån som dagvattnet kan stiga till, vilket normalt är i höjd med gatunivån.

Om dräneringsvattnet inte pumpas bort finns det risk för att vattnet går baklänges till dräneringen och i värsta fall orsaka skador på huset. 

 
Bild 1


Lösning för hus utan källare

I ett hus utan källare under markplan ska regnvatten och dräneringsvatten samlas i en brunn med sandfång ovanför dämningsnivån. Dämningsnivån är den högsta nivå som du måste räkna med att vattnet kan nå i ledningen. Dämningsnivån för dagvatten är normalt i nivå med asfalten på gatan.


bild 2

Vid översvämning

Felkopplade dagvattenledningar kan orsaka översvämning. Om olyckan är framme: 

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att inkopplad dräneringspump får ström.
 • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med till exempel trasor.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen med foton och skisser.
 • Ring försäkringsbolaget för hjälp med skadereglering och torkning.
 • Skicka in skadeanmälan

Skadeanmälan vid översvämning (pdf, nytt fönster)

Ersättning vid skada

Kommunen ersätter skador om vi orsakat dom. Sedan drygt ett år tillbaka kopplar vi alltid in en jurist när krav på ersättning ställs. Det oavsett om det handlar om skador i samband med en entreprenad, en översvämning eller en missfärgad tvätt. 

Ordförklaring (pdf, nytt fönster)
Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: