Dagvatten

Regn- och dräneringsvatten som tas om hand inne på en fastighet kallas dagvatten. Det bästa är om man kan ta hand om det på fastigheten i andra hand ska det ledas ut till dagvattensystemet som kan vara ett dike eller en dagvattenledning.

Många fastigheter har felaktigt kopplat sitt dagvatten till spillvattenledningen (avlopp). Det är inte tillåtet och ska åtgärdas. Anledningen är att kommunens avloppsledningar och reningsverk inte är byggda för att ta emot de mängder vatten som felaktigt hamnar i avloppet när det regnar. Många spillvattenledningar är dessutom gamla och läcker också vilket gör att ytterligare regnvatten i marken rinner in. Om du har stuprör som kopplats till avloppsledningen ska du åtgärda det.

Felkopplade ledningar kan orsaka översvämning

Mätningar vi gjort visar att avloppsflödet från ett villaområde med felkopplade ledningar kan öka så mycket som 250 gånger vid ett kraftigt sommarregn. Om avloppsledningarna blir helt fyllda och vattnet inte hinner undan så kan det i en del områden betyda att avloppsvatten tränger upp ur golvbrunnar i hus med källare. Även reningsverken påverkas vid kraftiga regn och kan tvingas släppa ut orenat vatten, så kallad breddning. Läs och se film om hur kommunen lagar ledningar i gatan utan att gräva upp marken.

Det finns tre ledningar att hålla reda på:

 • Vattenledning (dricksvatten)
 • Spillvatten (avloppsvatten från toa, dusch och diskho)
 • Dagvatten (regnvatten och dräneringsvatten)

Gemensamt ansvar för VA-ledningarna

Kommunen ansvarar för vatten- och avloppsledningarna fram till en halv meter utanför tomtgränsen. Vi mäter med jämna mellanrum mängden vatten i spillvattenledningar (avlopp) och dagvattenledningar på strategiska platser för att utvärdera ledningssystemets skick. Läs mer här om hur vi underhåller våra ledningar. 

Som fastighetsägare är du ansvarig för att ta hand om och underhålla ditt vatten-och avloppssystem. Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har sammanställt en broschyr som ger information kring hur du sköter ditt ledningsnät. Broschyren ger även information kring hur du minskar risken för läckor och översvämningar. Du hittar broschyren här (extern länk).

 

Lösning för hus med källare

I ett hus med källare ska vattnet från stuprör och dränering ledas till en samlingsbrunn med sandfång och vattenlås för att sen anslutas till kommunens dagvattenledning. Då dräneringar ofta ligger under dämningsnivån behöver dräneringsvattnet pumpas till samlingsbrunnen. Dämningsnivån är den högsta nivån som dagvattnet kan stiga till, vilket normalt är i höjd med gatunivån.

Om dräneringsvattnet inte pumpas bort finns det risk för att vattnet går baklänges till dräneringen och i värsta fall orsaka skador på huset. 

 
Bild 1


Lösning för hus utan källare

I ett hus utan källare under markplan ska regnvatten och dräneringsvatten samlas i en brunn med sandfång ovanför dämningsnivån. Dämningsnivån är den högsta nivå som du måste räkna med att vattnet kan nå i ledningen. Dämningsnivån för dagvatten är normalt i nivå med asfalten på gatan.


bild 2

Vid översvämning

Felkopplade dagvattenledningar kan orsaka översvämning. Om olyckan är framme: 

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att inkopplad dräneringspump får ström.
 • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med till exempel trasor.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen med foton och skisser.
 • Ring försäkringsbolaget för hjälp med skadereglering och torkning.
 • Skicka in skadeanmälan

Skadeanmälan vid översvämning (pdf, nytt fönster)

 

Ersättning vid skada

Kommunen ersätter skador om vi orsakat dom. Sedan drygt ett år tillbaka kopplar vi alltid in en jurist när krav på ersättning ställs. Det oavsett om det handlar om skador i samband med en entreprenad, en översvämning eller en missfärgad tvätt. 

Ordförklaring (pdf, nytt fönster)
Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: