Frågor och svar om VA-utbyggnaden

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om utbyggnaden av VA i Kungälvs kommun.

Varför bygger ni kommunalt VA utmed kusten?

Anledningen till att vi satsar på kommunalt VA är att:

 • Risken för saltvatteninträning i grundvattnet och i brunnar är stor utmed i princip hela kustremsan.
 • Ökad belastning på enskilda avloppslösningar ökar risken för att enskilda vattentäkter påverkas av avloppsvatten samt en ökad risk för negativ påverkan på bland annat badvatten.
 • Kvaliteten på de enskilda avloppslösningarna i hela området varierar stort.
 • Fastigheter för sommarboende omvandlas i allt större grad till permanentbebyggelse vilket ökar påfrestningen på enskilda vattentäkter och avloppslösningar.
 • Även hantering såsom biltvätt, rengöring och slipning av båtar på land med mera påverkar kvalitén på våra enskilda vattentäkter.
 • Sveriges riksdag har beslutat att vårt grundvatten ska ha förbättrats före 2020.

Kungälvs kommun har genomfört en rad utredningar genom åren som samstämmigt pekar på problemen beskrivna ovan. Vi vill med vår satsning undvika att ytterligare enskilda vattentäkter och avloppslösningar får problem i framtiden.

 

Varför bygger ni ut VA generellt i kommunen?

Antalet kommuninnevånare väntas fortsätta öka. Det betyder att kraven på vårt VA nät också ökar. Både vad gäller produktion av vatten, distribution i våra större ledningar och att nå nya områden med kommunalt vatten och avlopp (VA). Intresset att bo kustnära året runt är också stort och vi har flera så kallade omvandlingsområden, där fritidshus byggs om till permanentboende. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är kommunen skyldig att ordna med vatten i vissa områden. 

När och var?

En översiktskarta med information finns här. För dig som följer utvecklingen finns det en möjlighet att prenumerera på information om ett specifikt område. Nya områden läggs till när de blir aktuella. Färdiga ledningar och utbyggnadsområden ligger kvar en tid i kartan och tas sen bort.


Vad kostar det att ansluta sig inom ett verksamhetsområde?

Information om va-avgifter

 

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vattentjänstlagen gäller. Kommunen ska inom området hålla med en kommunal VA-anläggning. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt då vattentjänstlagen (LAV) reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter.

Vilka fastigheter som ska ingå i de blivande verksamhetsområdena utmed kusten är inte fastställt ännu.

Kan privatpersoner få bygga ut sitt VA? 

Det är sedan hösten 2016 möjligt att bygga ut sitt VA i privat regi enligt Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf, nytt fönster). Kommunen ställer lika höga krav på en sådan anläggning som när kommunen bygger ut. 

 

När tar kommunen beslut om verksamhetsområde?

Det genomförs normalt i samband med att entreprenaden för VA-utbyggnad i ett område upphandlas.

Varför måste jag betala när det inte är jag som tagit beslutet?

Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska betala anläggningsavgift enligt gällande taxa i kommunen.

Vilka lagar ger er rätt att bygga ut mot min vilja?

Kungälvs kommun är skyldig att ordna vattentjänster enligt paragraf 6 i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) (extern länk).

Ytterligare lagstiftningar som ställer krav i detta sammanhang är Miljöbalken (extern länk),

Europaparlamentets (EU) ramdirektiv för vatten samt nationella miljömål (extern länk).


Vem har bestämt planen?

Kommunen har ett ansvar att utreda och ordna vattentjänster i ett större sammanhang där det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det är kommunfullmäktige i Kungälv som fattar beslut om verksamhetsområde.


Vem bygger ledningarna?

Kungälvs kommun har huvudansvaret för utbyggnaden. De utredningar, projekteringar och grävarbetet upphandlas var för sig enligt lagen om offentlig upphandling.


Kan jag bygga en ny avloppsanläggning idag?

Vid planerad utbyggnad av kommunalt VA är miljö- och byggnadsnämnden återhållsamma vid tillståndsgivning för enskilda VA-lösningar, men en tillfällig lösning kan ibland finnas. Kontakta alltid kommunen för tillståndsfrågor. Kom ihåg att alla avloppsanläggningar, oavsett om de är nya eller förbättrade, måste ha ett tillstånd.


Jag har bra dricksvatten, får jag fortsätta använda det?

Ja, om du genom en dricksvattenanalys kan visa att ditt vatten är lika bra eller bättre än det kommunala vattnet. Då är det möjligt att enbart ansluta sig till avloppsnätet. Den ekonomiska vinsten är liten. Om du vid ett senare tillfälle vill byta till kommunalt vatten så kommer det bli dyrare.


Jag har en arrendetomt, hur blir det då med anslutning och avgift?

Om bostaden ägs av arrendatorn måste arrendatorn ansluta sig. Den som arrenderar anses vara den som har nyttan av en VA-anläggning och ska därför också betala anläggningsavgifter.


Var hamnar min förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den plats där våra ledningar kopplas samman med dina. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Vi placerar förbindelsepunkten så lågt det går gentemot din tomt. Kringliggande tomter kan påverka var förbindelsepunkten hamnar.


Vad gäller för att lägga ledningar inom den egna fastigheten?

Du som fastighetsägare ansvarar för alla arbeten på din tomt och kostnader för VA-installationen.

 

Får jag ansluta mig på det kommunala nätet om jag ligger utanför verksamhetsområden för kommunalt VA?

Ja, det är möjligt. Men du måste ansöka om det. På en del ledningar kommer det att finnas fasta anslutningspunkter. På andra är det en förhandlingsfråga var inkoppling kan ske. Du får själv anlägga ledningar från din fastighet fram till huvudledningen. 

Information om hur du ansöker om anslutning till kommunalt (allmänt) vatten och avlopp


Vad kostar det att ansluta en fastighet som hamnar utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA?

Om fastigheten hamnar utanför verksamhetsområdet får ägaren dra egna ledningar från den kommunala huvudledningen till sin fastighet.


Vad gör jag med min tank, brunn och markbädd på tomten när jag går över till kommunalt VA?

Enskild avloppsanläggning ska tömmas helt. Gör så här:

 1. Koppla in och få igång ditt nya kommunala VA.
 2. Kontakta miljöenheten på kommunen som i sin tur beställer sluttömning av din anläggning, räkningen skickas till fastighetsägaren. 
 3. Den gamla brunnen/tanken bör grävas upp eller fyllas igen för att undvika fallolyckor.
 4. Den gamla markbädden eller infiltrationen kan ligga kvar.
 5. Om du vill ta bort bädden bör du låta den ligga orörd i minst 3 månader för att förhindra smittspridning. Materialet är INTE klassat som farligt avfall. 
 6. Om du vill forsla bort massorna från den gamla markbädden så ska mottagaren informeras om varifrån massorna kommer.
 7. Viktigt! Markera ut kvarlämnad brunn och tank på fastighetens ritningar för framtida ägare.
  Sidan uppdaterades: