VA-taxa (gammal)

2021 omarbetades VA-taxan. Här kan du se hur den gamla taxan var uppbyggd.

Innehåll på sidan

 

VA-taxa för Kungälvs kommun

Det är kommunens högsta beslutande organ Kungälvs kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxa för vatten och avlopp. Den 4 november 2021 beslutades det om en ny struktur av VA-taxan som du kan läsa mer om här. 


Förra taxans olika delar

VA-taxan var tidigare uppdelad i två delar. En del behandlade om anläggningsavgifter och en del om brukningsavgifter för vatten. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångskostnad som du betalar när du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet och din fastighet ligger i ett verksamhetsområde. Anläggningsavgiften används till kommunens utbyggnad av VA-ledningar fram till tomtgränsen.

Vad är ett verksamhetsområde för VA?

Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, där kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar fram till tomtgränsen.

Några begreppsförklaringar: 

 • Vatten= dricksvatten
 • Spillvatten= vatten från toalett och tvätt
 • Dagvatten= avrinnande regn eller smältvatten från tak och asfaltsytor
Exempel på anläggningsavgift utifrån den gamla taxeuppbygnaden

Anläggningsavgift för en fastighet med ett enfamiljshus som är anslutet till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anläggningsavgift utifrån VA-taxa 2021:

 • 278 025 kronor inklusive moms, för en tomt med storleken 800 kvadratmeter (typhus A).
 • 319 225 kronor inklusive moms, för en tomt med storleken 1 200 kvadratmeter.

Brukningsavgift

Brukningsavgift består av en rörlig och en fast del.

Rörlig del

Den rörliga delen är kopplad till den mängd vatten som fastigheten förbrukar. Du betalar i förväg varannan månad, efter en beräknad årsförbrukning som är baserad på den senaste avläsningen av din vattenmätare.

För att du ska få en korrekt avgift ska vattenmätarställningen läsas av minst en gång per år. Du får ett avläsningskort av kommunen, fyll i och skicka in ditt avläsningskort eller ring kommunens Kundcenter. 

Fast del

Den fasta delen består av en vattenmätaravgift,  avgiften beror på vattenmätarens kapacitet och om du har fler än en vattenmätare. 

Småhus (villatomter) betalar en fast avgift för avledning av dagvatten. Övriga fastigheters avgift för avledning av dagvatten beror på storleken på tomtytan.

Exempel brukningsavgift för småhusfastighet utifrån den gamla taxeuppbyggnaden

Brukningsavgift för en småhusfastighet (till exempel en villa) som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten och som har en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter år.

Brukningsavgift utifrån VA-taxa 2021:

 • Rörlig avgift 150 kubikmeter x 34,65 kronor = 5 197,50 kronor per år.
 • Fast avgift för vattenmätare småhus 6 938 kronor per år.
 • Dagvattenavgift småhus 878 kronor per år.

Totalt: 5 197,50 + 6 938 + 878 = 13 013,50 kronor inklusive moms.

Exempel brukningsavgift för flerbostadsfastighet utifrån den gamla taxeuppbyggnaden

Brukningsavgift för en flerbostadsfastighet med 15 lägenheter som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Vattenförbrukningen är 2 000 kubikmeter per år och fastigheten har en tomtyta på 800 kvadratmeter (Typhus B).

Brukningsavgift utifrån VA-taxa 2021:

 • Rörlig avgift 2000 kubikmeter x 34,65 kronor = 69 300 kronor per år.
 • Fast avgift för 2 stycken vattenmätare med kapacitet Q3 4 (Qn2,5) = 27 062 kronor per år.
 • Dagvattenavgift 800 x 1,09 = 872 kronor per år.

Totalt: 69 300 + 27 062 + 872= 97 234 kronor per år inklusive moms.

Inkopplingsavgift

Inkopplingsavgift är en engångsavgift och tas ut när du vill koppla in kommunalt VA och din fastighet ligger utanför ett verksamhetsområde. Inkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser och avgifter gäller i tillämpliga delar.

Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar fram till tomtgränsen.

  Sidan uppdaterades: