VA-föreningarnas informationssida

Den här sidan är i första hand till för VA-föreningarnas företrädare och föreningsanslutna VA-abonnenter utanför kommunalt verksamhetsområde i Kungälvs kommun. Den senaste informationen datummärks och skrivs överst på sidan. Det går att prenumerera på sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan. Glöm inte att bekräfta din e-post.

Kontakt: Kundcenter 0303-23 80 00 har underlag för att svara på de vanligaste frågorna om detta. Företrädare för VA-föreningarna vidarekopplas till sakkunnig på området.  

2020-07-27

Beslut i kommunfullmäktige 25 juni

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni följande:

  1. Dialog med VA-föreningarna som beslutades av kommunfullmäktige den 19 december 2019 har genomförts och uppdraget anses därmed avslutat.
  2. Debiteringen för föreningsanslutna VA-föreningar lämnas oförändrad under innevarande år.
  3. Kommunfullmäktiges beslut om att "Fasta delen av brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening enligt gällande VA-taxa." 2019-11-07, (§ 256 beslutspunkt 3) upphävs.

Protokoll kommunfullmäktige 25 juni 2020

2020-06-08

Mötesanteckningar från dialogmöten

Här är anteckningar från de tre dialogmötena som hölls den 28 maj:

Dialogmöte 28 maj klockan 10

Dialogmöte 28 maj klockan 14

Dialogmöte 28 maj klockan 16

Presentationsmaterial från dialogmöten

 

2020-05-19

Nya dialogmöten

Nu planerar vi för nya dialogmöten den 28 maj och vi har skickat ut inbjudan till representanterna för VA-föreningarna. Lokalerna är stora och det finns möjlighet att sitta med avstånd till varandra. Har du inte fått en inbjudan kan du skicka e-post till madeleine.nilsson@kungalv.se för mer information. Mötet är en uppföljning av de förra mötena. Sedan dess har förvaltningen arbetat fram ett nytt förslag som ska behandlas i kommunstyrelsen den 17 juni. 

2020-04-20

Mötet flyttas igen

Vi kommer inte att ha något möte den 23 april, på grund av den påggående smittspridningen av covid-19 i samhället. De inbjudna har fått e-post med denna information. Vi får återkomma till dem med förslag på nytt datum. 

2020-03-25

Mötet flyttas

Med anledning av den allmänna smittspridningen av covid-19 i samhället och baserat på Folkhälsomyndighetens riskbedömningsstöd flyttar vi fram det planerade dialogmötet till preliminärt den 23 april.

Vi har bjudit in många föreningar och med två representanter från varje förening kan vi bli många som deltar i mötet. I den rådande situationen ser vi att det bästa alternativet är att flytta mötet. Vi hoppas att läget ser annorlunda ut den 23 april och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer har ändrats då.

Ny inbjudan med datum, tid och plats kommer att skickas ut. 

2020-03-18

Protokoll från dialogmöten

Nu är protokollen från den första omgången dialogmöten klara:

Mötesanteckningar VA-dialog 17 feb.pdf

Mötesanteckningar VA-dialog 18 feb.pdf

Mötesanteckningar VA-dialog 20 feb.pdf

2020-03-13

Inbjudan till nytt dialogmöte

Nu har vi bjudit in VA-föreningarna utanför kommunalt verksamhetsområde till ett nytt dialogmöte den 30 mars. Alla föreningar är välkomna med två representanter till mötena. Inbjudan har skickats ut via e-post till kontaktpersonen till de föreningar som lämnat information till kommunen. På mötet kommer förvaltningen presentera ett omarbetat förslag.

2020-02-21

Så här går processen vidare

Under vecka 8 har förvaltningen träffat representanter från va-föreningar i tre möten för dialog och för att inhämta deras synpunkter på förändringarna i va-taxan. Vi kommer att kontakta de föreningar som hittills inte blivit inbjudna till mötena.

Processen framåt ser ut så här: Nu kommer vi i förvaltningen att sammanställa och analysera de synpunkter och de underlag som vi har fått. Protokollen från dialogmötena kommer skickas till föreningarnas kontaktpersoner med e-post och efter att de har justerats kommer de att publiceras på den här informationssidan.

Det samlade underlaget kommer vi att återge till politiken. Därefter kommer tjänstemännen att arbeta fram ett nytt förslag. Det här förslaget vill vi i förvaltningen gå igenom tillsammans med va-föreningarna. Därför kommer vi att bjuda in till en ny omgång dialogmöten där vi kan presentera och diskutera förslaget, innan det går till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Här kan du ta del av uppdraget från kommunstyrelsens ordförande till förvaltningen.

2020-02-10

Dags för dialogmöten

Nu har börjat vi bjuda in företrädare för runt femtio VA-föreningar utanför kommunalt verksamhetsområde till en första omgång av dialogmöten under slutet av februari. Alla föreningar vars företrädare lämnat information till kommunen innan den 7 februari har fått en inbjudan via e-post. I e-postmeddelandet finns ytterligare information om mötet. Om en VA föreningen lämnat information efter den 7 februari så är det ingen fara. Vi kommer att ta hand om dom också allteftersom. Mer information om hur du skickar in information finns en bit ner på den här sidan.

Fick du inte någon e-post när sidan uppdaterades? 

Om du skrivit in din e-postadress i den blå rutan men ändå inte fick någon uppdatering när sidan uppdaterades så kan det bero på att du missat att bekräfta din e-postadress. Det gör du genom att titta i din e-post efter ett meddelande från oss med en länk. Klicka på den så har du bekräftat e-postadressen. Fick du inget meddelande? Titta i din inkorg för skräppost. Den kan ha fastnat där.

 

2020-02-07

Fortsätt skicka in underlag

Vi har fått indikationer på att informationsbrevet som skickades ut i mitten av januari skulle kommit fram sent för en del föreningar. Det är ingen fara. Man missar ingenting genom att skicka in information om sin VA-förening efter den 7 februari. Vi kommer att ta hand om all information på samma sätt allt eftersom det kommer in. Tänk på att samordna er i VA-föreningen så att endast en person från varje förening sköter föreningens kontakter med kommunen i den här frågan och fyller i formuläret.  Vi vill bara ha ett svar från varje förening.

Om du inte redan prenumererar på uppdateringar av den här sidan. Gör det genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan. Glöm inte att sen bekräfta din e-post via det e-postmeddelande du får. Fick du inget meddelande? Titta i din inkorg för skräppost.

 

2020-01-30 uppdaterad 2020-01-31

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition

Förvaltningsrätten i Göteborg har tagit beslut gällande VA-taxa 2020 som överklagades tidigare i år, (målnummer 108-20). Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att avslå yrkandet om inhibition. I praktiken betyder det att kommunen kan ta betalt enligt VA-taxa 2020 från och med årsskiftet trots att det slutliga beslutet i ärendet inte har tagits än. Läs hela domen här. 

OBSERVERA!

Vi ser att många valt att följa den här sidan men också att några missat att bekräfta sin e-postadress. Efter du skrivit in din mailadress i den blå rutan får du ett e-postmeddelande med en länk som du ska klicka på. Först därefter prenumererar du på sidan. Anledningen till att vi har den här funktionen är att man inte ska kunna lägga till andra e-postadresser än de/de man själv har tillgång till.

 

2020-01-28

Tidsfristen att lämna information förlängs till den 7 februari

Då flera föreningsföreträdare hört av sig och tyckt att tiden för att lämna information om sin VA-förening varit för snäv väljer vi nu att förlänga tidsfristen en vecka. Fredagen den 7 februari 2020 är det alltså som gäller. Uppgifter från flera föreningar har redan börjat komma in och antalet prenumeranter på den här sidan ökar stadigt.  
Sidan är som sagt i första hand skapad för VA-föreningarnas företrädare men är öppen för alla intresserade. Fyll i din e-postadess i den blå rutan så får du också ett e-postmeddelande när ny information presenteras här. Tänk på att samordna er i VA-föreningen så att endast en person från varje förening sköter föreningens kontakter med kommunen i den här frågan och fyller i formuläret. Då kan vi bli som mest effektiva.  

 

2020-01-17

Nu inleds dialogen mellan kommun och VA-föreningar utanför verksamhetsområde

Den 19 december 2019 beslutade kommunfullmäktige om att dialog ska genomföras mellan kommunen och kommunanslutna VA-föreningar utanför verksamhetsområde. Syftet med dialogen är att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för beslut. I dagarna skickade kommunen ut ett brev till de föreningar vi idag fakturerar och den här informationssidan sattes upp. 
Då frågorna är många om den här förändringen har vi skapat en "vanliga frågor och svar" sida som i första hand vänder sig till dig som företräder en VA-förening. På den här sidan listar vi också den information som vi publicerat i frågan. Vi har också samlat länkar till de politiska beslut som berör frågan. Här finns också det särskilda uppdrag som kommunstyrelsen har gett till kommundirektören gällande den här dialogen.  Ta del av det särskilda uppdraget här.  

Lämna information om föreningen

Du som är föreningsföreträdare kan lämna informationen om din förening digitalt via vår hemsida. Observera att den här dialogen rör närmare 200 föreningar och vi bara vill ha ett (1) ifyllt formulär per förening. Samordna er därför i föreningen och bestäm vem som lämnar den här informationen. Följ den här länken för att lämna informationen om din förening digitalt.

Prenumerera på den här sidan

Glöm inte att skriva in din e-postadress i den blåa rutan. Då kommer du få ett e-postmeddelande när vi uppdaterar den här sidan med ny information.


Utdrag ur brevet som skickats till berörda VA-föreningar

Här publicerar vi ett utdrag ur brevet som skickats till VA-föreningarna. En kort redogörelse om varför vi bygger ut VA, hur VA-kollektivet fungerar och hur processen fram till nu gått till. 

Bakgrund

Kungälvs kommun växer och allt fler vill bo i vår kommun. Att bo nära havet är en av de starkaste drivkrafterna i den utvecklingen. Det här ställer allt högre krav på vårt kommunala vatten- och avloppsystem. Kungälvs vattenverk togs i drift 2018 och nya grova ledningar så kallade överföringsledningar från verket och ut mot kusten projekteras och byggs just nu, se mer på www.kungalv.se/vakust. Samtidigt behöver vi underhålla de många mil VA-ledningar som redan ligger i marken.

Dessutom har vi flera områden i kommunen där vattentillgången är mycket ansträngd. I exempelvis Aröd har vi fått ett vitesföreläggande från Länsstyrelsen som kan bli mycket kostsamt om vi inte löser problemet inom en viss tidsram. Det är i korthet anledningarna till att vi nu och framöver gradvis kommer att behöva höja vår VA-taxa.

Inga skattekronor går till VA

All kommunal VA-utbyggnad betalas av de som använder tjänsterna, det som ofta kallas för VA-kollektivet där VA-föreningar som är kopplade till kommunalt VA ingår. VA-kollektivet är en stark kraft där alla ska betala för det man faktiskt använder. Detta måste fungera för att kommunen ska kunna säkra stabila leveranser av vatten och avlopp till sina abonnenter.

Besluten under 2019

VA-taxan utreds löpande under året och det stod redan i somras klart att höjningar till 2020 var nödvändiga för att klara den fortsatta utbyggnadstakten.

Den 7 november tog kommunfullmäktige beslut om förändringar som påverkar den fasta avgiften för föreningar anslutna till kommunalt VA utanför verksamhetsområde*. Ett beslut som vunnit laga kraft och gäller från och med årsskiftet. Läs mer om det beslutet från den 7 november 2019 på den här sidan:

www.kungalv.se/fastavgift

Beslutet den 7 november resulterade i en debatt och när kommunfullmäktige den 5 december skulle ta beslut om hela VA-taxan så återremitterades den till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Den 19 december på ett extrainsatt möte tog så kommunfullmäktige beslut om VA-taxan för 2020 men med tillägg om att en dialog med föreningarna skulle genomföras med syfte att ge ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen under våren 2020. Läs mer om beslutet på den här sidan, där finns också länkar till protokollet som innehåller hela beslutet.

www.kungalv.se/vataxa2020 

Utdrag ur tilläggen i beslutet som rör VA-föreningar utanför verksamhetsområde:
”Brukningsavgift införs enligt gällande VA-taxa för föreningsanslutna bostadsbebyggda fastigheter som använder kommunalt vatten och avlopp. Kommunen ska erbjuda samtliga föreningar att mot särskilt avtal fakturera varje enskild bebyggd fastighet för att eliminera ökad administration och likviditetsproblem för föreningarna. De föreningar som tecknar sådant avtal erhåller också en reduktion på den fasta brukningsavgiften med 20%.”
”Med möjlighet till justering av den fasta avgiften i punkten 3 ges kommunstyrelsen i delegation och uppdrag att under första kvartalet 2020 föra en dialog med VA-föreningarna och om möjligt komma överens med föreningarna, eller av dem utsedda företrädare, om reviderade avtal. Uppdraget innefattar även eventuellt övertagande av VA-föreningens verksamhet, om föreningen så önskar.

”Uppdraget ska ske utifrån principen om att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader och genomföras utifrån en så skälig och rättvis taxa som möjligt enligt LAV (lagen 2006:412 om allmänna vattentjänster).”

”Redovisning av uppdraget ska ske till kommunfullmäktige 1: a halvåret 2020.”

Den 20 december 2019 skickade kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag till förvaltningen.

  Sidan uppdaterades: