Aröd Norra

Aröd etappindelning

Se karta över etappindelningen längre ned på sidan

Aröd Etapp 2
Projektering/utredning: september 2019 - december 2020
Byggnation: augusti 2021 - december 2024

Aröd Etapp 3
Projektering/utredning: september 2019 - februari 2021 
Byggnation: januari 2024 - november 2025

Aröd Etapp 4
Projektering/utredning: september 2019 - oktober 2020
Byggnation: april 2022 - december 2023

Aröd Etapp 5
Projektering/utredning: januari - december 2021
Byggnation: oktober 2023 - november 2025

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Aröd norra.

Status: pågår
Planerad byggstart: anges när entreprenör är upphandlad
Projektör: ej utsedd
Entreprenör: upphandlas efter genomförd projektering
Projektledare för VA utbyggnaden: Frida Löfvall

2020-11-19

Aröd delas in i etapper inför utbyggnaden

Arbetet med att bygga ut kommunalt VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver bryta ner området i etapper. Allt för att du ska få så riktad och relevant information som möjligt. Använd kartan och zooma in till din fastighet. Kontrollera vilken etapp din fastighet tillhör. Du kan sen antingen klicka direkt i kartan på din etapp eller välj i listan här nedan. Då kommer du till din nya projektsida. Följ instruktionerna där.

Aröd etapp1

Aröd etapp2

Aröd etapp3

Aröd etapp4

Aröd etapp5

Sidorna Aröd norra, Aröd västra och Aröd södra kommer inte att uppdateras mer men ligger kvar en tid som referens för dig som vill titta bakåt och se vad som hänt tidigare. Sidorna Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra planeras att tas bort vid årsskiftet 2021-2022. 

 

2020-03-25

Inga fynd under den arkeologiska utgrävningen

Som tidigare har nämts har arkeologiska undersökningar utförts i området och rapport sammanställts. Inga fynd påträffades under undersökningarna.

2020-03-25

Ny projektledare och kontaktperson

Zacharias Holmén som tidigare varit projektledare för delprojekten i Aröd går nu på längre föräldraledighet. Framöver kommer Frida Löfvall att vara projektledare och kan nås per mail genom Frida.Lofvall@mlprojektledning.se

2020-03-03 

Arkeologisk undersökning klar

De arkeologiska undersökningarna ute på plats i området Aröd norra är klara. Nu pågår arbetet med att eventuella fynd ska dokumenteras och sammanställas i en rapport.

2020-01-27 

Arkeologiska utredningar

Mot slutet av februari kommer fler arkeologiska utredningar att utföras inom Aröd. Dessa utförs av Rio Göteborg som tidigare utfört arkeologiska utgrävningar inom området. I sitt utredningsarbete undersöker arkeologerna platser där det kan ha funnits historiska boplatser. Eventuella fynd dokumenteras och kan påverka hur vi bygger ut VA i området.

 

2019-07-04 uppdaterad 2019-09-13

Var med och påverka Aröds utveckling*

Arbetet med att skapa en plan för Aröds utveckling inleddes i mars 2019 och nu vill vi på kommunens planenhet ha hjälp med att få se Aröd genom dina ögon. Så ta chansen och besök planprogrammet Aröds sida och berätta om ditt Aröd. (*observera att planprogrammet för Aröd nu avslutat arbetet med att samla in synpunkter) 


2019-03-27

Etappindelningarna i Aröd har justerats

Observera att etappernas namn inte anger i vilken ordning de kommer att byggas ut. Etapp 1 kommer att byggas först. Därefter kommer E4 och E2 att byggas ut. Sedan följer E3a och E3b. E5 kommer att delas upp i flera mindre etapper när detaljprojekteringen påbörjas.

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetet här. Samtidigt kan vi meddela att arbetet med tillståndsfrågor inom Aröd etapp 1 (se kartan nedan) och anslutande överföringsledning har dragit ut en del på tiden. Men vår ambition är i nuläget att komma igång med bygget under sommaren 2019.

2018-02-19

Arkeologiska provgrävningar inleds under veckan i etapp 1

Projekteringen för VA-utbyggnaden av Aröd etapp 1 (Observera ny karta över etapp 1 nedan) är i slutfasen. Nu pågår arbete med att färdigställa bygghandlingen inför nästa steg som är att upphandla en entreprenör. Parallellt med detta pågår tillståndsfrågor med berörda myndigheter så som Länsstyrelsen. Ett moment som ska utredas är utbyggnadens påverkan på fornlämningar inom området. För att göra denna bedömning kommer en av Länsstyrelsen utsedd entreprenör att genomföra utgrävningar inom området. Dessa utgrävningar planeras att påbörjas på torsdag 22 februari och bedöms pågå cirka en vecka. 

 

2018-02-01
Förtydligande om möjligheten att bygga ut i Aröd

Anledningen till att kommunen prioriterar utbyggnaden av kommunalt VA till Aröd är i första hand för att säkra tillgången på dricksvatten. Allt enligt de krav som Länsstyrelsen ställt på kommunen med stöd av paragraf 6 i vattentjänstlagen. På sikt kommer det att bli möjligt bygga till sitt hus men först när planarbetet i området är genomfört* och man vet vad en befolkningsökning i området innebär exempelvis i form av krav på utökad kommunal service.
Läs om hur samhällsplanering och planarbete går till.

* Information från planenheten i frågan om Aröd

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp innebär inte att fastighetsägare med automatik får möjlighet att bygga ut på sin fastighet. För att pröva möjligheten att utöka byggnationen i Aröd i samband med att kommunalt vatten- och avlopp byggs ut, krävs ett omfattande planarbete för hela området. Planarbetet för Aröd planeras inledas 2019. Där kommer möjlighet till omvandling av befintliga detaljplaner samt prövning av eventuella nya områden för exploateringar samt bevarandeområden utredas översiktligt. 2021 kan planläggning påbörjas för omvandling av befintliga detaljplaner för att utreda möjligheten till bland annat större byggrätter samt planläggning av eventuellt nya exploateringar. Planläggningen kommer att ske etappvis. Vilken etapp som startas först får utredas i planprogrammet. 

Planenheten Kungälvs kommun

 

2017-11-29 

Aröd undantas när VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag som exempelvs Aröd.  Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.


2017-11-28

Kostnadsfördelning VA taxa 

På medborgarstämman i Kode ställdes frågor om dagvattnets andel av totala anläggningsavgiften. Vi hoppas att den här sammanställningen kan göra avgifternas fördelning på dagvatten, spillvatten och vatten härmed blir lättare att tyda.

 

2017-11-23

Undersökningar klara

De geotekniska undersökningarna i området har nu analyserats och anpassningar av ledningsstråket har gjorts. Vi arbetar nu med att återkoppla till de fastighetsägare som hade önskemål om att ändra läget för sin förbindelsepunkt.
Under vecka 47 har besiktningar av vägar genomförts inom etapp 1 (Se karta över Aröd etapp1 öppnas i nytt fönster) för att bedöma vägarnas skick så att byggtrafik kan anpassas till vägarnas bärighet. 

 

2017-11-10

Fler frågor och svar

I samband med medborgastämma.

 

2017-10-16

Frågor och svar

Den 27 september hölls ett informationsmöte för Aröd, etapp 1. Här kan du läsa de frågor som ställdes på mötet. Frågor och svar i den ordning som de ställdes på informationsmötet (pdf, nytt fönster).

 

2017-10-03

Presentation från mötet Aröd, etapp 1

Ett informationsmöte för fastighetsägare inom etapp 1 Aröd (se kartan på sidan 4 i presentationen) hölls den 27 september. Endast de fastighetsägare som berördes av etappen var kallade och liknande möten kommer att hållas för kommande etapper allteftersom utredningarna blir klara. Glöm inte att anmäla er till att följa sidan genom att fylla i din e-postadress i den blåa rutan på sidan. Presentation från mötet 2017-09-27 

 

2017-08-31

Information gällande VA-utbyggnad i Aröd, etapp 1

Pågående projektering har resulterat i en annan avgränsning av etapp 1 än vad som tidigare visats. På kartan visas de fastigheter som kommer att ingå i etapp 1 (pdf, nytt fönster). Dessa fastighetsägare kommer att få en kallelse per brev till ett eget informationsmöte. Observera att mötet enbart gäller de fastighetsägare som berörs av etapp 1.

Information gällande övriga etapper

För övriga etapper pågår projektering. Kommunen har valt att samordna VA-utbyggnaden för övriga etapper med kommande detaljplanearbete för dessa områden. Det innebär sannolikt att utbyggnad av VA kommer att senareläggas. Arbete med dessa tidplaner pågår under hösten.

 

2017-05-09

Inlösen av enskilda vatten- och avloppsanläggningar

Det är bruksvärdesprincipen som ska gälla när kommunen löser in enskilda vatten- och avloppsanläggningar i samband med att den kommunala VA-servicen byggs ut. Kommunfullmäktige beslutade om regelverket vid sitt möte den 20 april. Policy för ersättningar för enskilda VA-anläggningar.

Så här gick det till när beslutet togs. Klicka på ärende 19 på dagordningen så hamnar du rätt direkt.

 

2017-03-31

Utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten

Kommunen har i ett föreläggande från Länsstyrelsen, dnr 567-10620-2009 daterat 2010-05-07, (pdf, nytt fönster) Fått uppdraget att lösa vattenförsörjningen för hela Aröds-området. Planeringen för detta har pågått ett flertal år med projektering av överföringsledningar från Kungälv till Aröd.

När en detaljerad tidsplan är klar för den kommunala utbyggnaden kommer denna att redovisas för länsstyrelsen och på den här sidan.

Parallellt med detta arbetar kommunen med projektering av ledningar inom Aröd. I inledningen av denna projektering har kommunen bedömt att även spillvatten och dagvatten behöver lösas i ett större sammanhang enligt lagen om allmänna vattentjänster. (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster).

Kommunen planerar även att starta upp arbetet med att ta fram detaljplaner för Aröd som sannolikt möjliggör större byggrätter i området när det kommunala vatten- och avloppssystemen är på plats.

Det formella beslutet om VA-verksamhetsområdet planeras att fattas i samband med att entreprenader i området upphandlas. I beslutsunderlaget framgår då vilka fastigheter som ska ingå. Det är då inte möjligt att som enskild fastighetsägare välja att ingå eller inte. Beslutet fattas av kommunfullmäktige.

I den projektering som nu pågår har projektören skickat ut ett formulär för att skaffa sig kunskap om var enskilda anläggningar finns. För att på så bra sätt som möjligt anpassa planerade ledningsdragningar till detta. Projektören tar även fram uppgifter om privata vatten- och avloppsledningar, elledningar, telefonledningar samt fiber som finns i Aröd.

Kommunen tillsammans med projektören arbetar med att ta fram ritningar för VA-ledningar i området. Ritningsmaterialet är ännu inte renritat men dessa planeras vara klara till de informationsmöten som planeras under våren. Informationsmöten kommer att hålla med fastighetsägare inom varje etapp för sig. På dessa möten kommer varje fastighetsägare att få möjlighet att lämna synpunkter på var respektive fastighet ska kopplas till kommunens nät. Alla önskemål kommer sannolikt inte att kunna tillgodoses utan kommunen kommer efter detta möte slutligen bestämma var fastigheten ska anslutas.

Kallelse till informationsmöte planeras ske skriftligen till fastighetsägarna i respektive etapp.

En förstudie av arkeologin i området har genomförts (pdf, nytt fönster). När slutgiltig sträckning är bestämd kommer troligen vissa arkeologiska utgrävningar att utföras där ledningsdragning gör att detta krävs.

Kommunen ser dessutom över hur entreprenaden bör genomföras för att undvika onödiga hinder eller problem för er som bor eller vistas i området. Det kan bli aktuellt med tillfälliga vägar och parkeringsplatser. Förslag på dessa är ännu inte klart att presentera.

Troligen kommer kommunen att så långt som möjligt förlägga VA-ledningarna i vägarna för att inte i onödan ta annan mark i anspråk. Ambitionen är att alla vägar som påverkas ska återställas i ursprungligt skick. Innan entreprenadarbeten påbörjas kommer vägarna att besiktas.

Innan kommunen börjar gräva kommer även besiktning att ske av de fastigheter som ligger nära de föreslagna schakterna. När kommunen har en uppfattning om bland annat behovet av sprängning, kommer en riskanalys att genomföras som klarlägger omfattningen av besiktningar samt var vibrationsmätningar ska utföras under entreprenaden.

I kommunens förberedelsearbete inför entreprenad kommer det tas ställning till hur posthanteringen ska skötas, hur eventuella skolskjutsar påverkas, om det finns personer som är beroende av hemtjänst samt räddningstjänstens synpunkter.

När projekteringen kommit så långt att ett genomarbetat förslag finns kommer fastighetsägare inom respektive etapp att kallas till ett informationsmöte där förbindelsepunkten för respektive fastighet presenteras.

Inom området finns enskilda spillvattenanordningar och spillvattenlösningar i föreningsregi. Dessa kommer att hanteras enligt "Policy för ersättning för enskilda anläggningar" som planeras bli antagen i Kommunfullmäktige i slutet av april.

2017-03-06

Arkeologin undersöks

En arbetsrapport gällande arkeologin i Aröd har precis blivit klar. Kartor som visar hur strandlinjen såg ut för 5000 år sen utlovas. Arbetsrapport fornlämningsanalys (pdf, nytt fönster).

2017-02-28

Välkommen till din sida

Här kan du fortsätta följa arbetet med att bygga ut VA till norra Aröd. Vi kommer att publicera information här så fort den blir tillgänglig. Skriv in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan så håller vi dig uppdaterad.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: