Kode – Solberga – Aröd

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Solberga-Aröd.

Planering: Klar
Projektör: Sweco
Entrepenör: VästMark Entreprenad AB 
Byggtid: Klar pågick sommaren 2019 - sommaren 2020 
Projekt- och byggledare: Mikael Fischer, mikael.fischer@kungalv.se

2021-08-25

Den här sidan tas bort vid årsskiftet 2021-2022 

Tack för att du följt den här utbyggnaden via vår hemsida. Om det finns fler VA utbyggnader som du är intresserad av i kommunen så finns de alla samlade här. 

 

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.

 

2021-02-24

Uppdatering februari

Arbetet utmed sträckan är avslutat.

Skaderegleringen för de markägare som valde att teckna markupplåtelseavtal med kommunen är avslutad. De markägare som inte tecknade ett markupplåtelseavtal med kommunen får vänta på Lantmäteriets beslut om ersättning.

2020-06-03

Arbetet utmed sträckan på väg att avslutas 

Kvar är nu bara en del elarbeten i de två pumpstationerna och återställningsarbeten längs sträckan. Slutbesiktning av anläggningen hålls den 10 juni. Skadereglering pågår och de markägare som valde att teckna markupplåtelseavtal med kommunen kommer att få ett ersättningsförslag före sommaren. De markägare som inte tecknade ett markupplåtelseavtal med kommunen får vänta på Lantmäteriets beslut om ersättning.

2020-02-26

Uppdatering av läget utmed sträckan 

Den styrda borrningen är avslutad sedan en tid tillbaka och provtryckning och rengöringsarbete av ledningarna pågår nu och har kommit ungefär halvvägs på sträckan. Arbetet som pågår just nu inleddes i Guntorp och har passerat Lilla Skår och är framme i Nedre Knaverstad.
Det pågår även markarbeten kring pumpstationerna i både Solberga och Aröd. Planen är att pumpstationerna ska byggas under mars-april. Norra Arödsvägen är omlagd på en sträcka om cirka 30 till 40 meter. Detta för att kunna lägga ner en ledning med självfall i vägen. Att trafiken omdirigeras underlättar även byggnationen av pumpstationen.  

När maskiner flyttas finns det risk för att lera hamnar på vägen. Vi gör vad vi kan för att minska problemet men tyvärr kan det ibland ta lite tid innan vi fått bort leran.

Förtydligande om styrd borrning

Vi använder så kallad styrd borrning när ledningen läggs ner i marken. Det betyder att en grop grävs med jämna mellanrum (omkring 350 till 450 meter) där ledningen borras ner i marken och tas emot i nästa grop. Innan den ihopsvetsade ledningen dras ner i marken måste den läggas ut ovan jord i sin fulla längd förbi groparna. Det görs med hjälp av en grävmaskin som drar ut ledningarna efter sig. Styrd borrning innebär alltså inte att marken mellan groparna blir helt orörd, men fördelen är att inga jordmassor måste vändas. Mellan Guntorp och Solberga-Tunge är ledningarna nu klara och schaktgroparna återfyllda. Under mars månad räknar vi med att alla gropar är igenfyllda. Under april-maj skapar vi förutsättningar för naturen att ta tillbaka de områden vi varit och rört i. 

2020-01-13

Risk för lera på vägarna runt arbetsområdet

Grävarbetet på sträckan Kode-Solberga-Aröd kom igång under maj 2019 och I december inleddes bygget av en pumpstation i Solberga-Tunge. Det arbete som pågår just nu inleddes i Guntorp och har passerat Lilla Skår och är framme i Nedre Knaverstad. Den här delen av sträckan beräknas bli klar under februari.

I februari kommer också arbetet på ytterligare en pumpstation att inledas, den i Aröd. Arbetet med pumpstationerna kommer att pågå fram till april.

När maskiner flyttas finns det risk för att lera hamnar på vägen. Vi gör vad vi kan för att minska problemet men tyvärr kan det ibland ta lite tid innan vi fått bort leran.

Vi använder så kallad styrd borrning när ledningen läggs ner i marken. Det betyder att vi bara behöver gräva en grop var 350-450 meter där ledningen borras in i marken och tas emot i nästa grop. Mellan Guntorp och Solberga-Tunge är ledningarna klara och schaktgroparna återfyllda. Under mars månad räknar vi med att alla gropar är igenfyllda. Under april maj skapar vi förutsättningar för naturen att ta tillbaka de områden vi rört i.

2019-05-15

Arbetet inleds i juni

VästMark Entreprenad AB har utsetts till entreprenör för sträckan Kode-Solberga-Aröd. Markägare informeras via brev. Mer information om hur arbetet kommer att gå till kommer att publiceras på den här sidan så snart startmötet för entreprenaden hållits i vecka 21. Följ den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blå rutan. Då får du ett e-postmeddelande när sidan uppdateras.   

2019-03-08

Projekteringen är klar

Nu pågår upphandlingen av vattenledningen som ska byggas mellan Kode via Solberga och vidare mot Aröd. När upphandlingen är avslutad och entreprenören som ska bygga ledningen är utsedd kommer vi uppdatera den här sidan med mer information om när bygget kan inledas. 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Läs mer om prioriteringsarbetet för detta VA-projekt här.

2017-12-13

Uppdatering av läget utmed sträckan

Lantmäteriet planerar att fattat beslut om ledningsrätt för de blivande VA-ledningarna inklusive nödvändiga pumpstationer under våren 2018. Projekteringen av VA-ledningarna är i slutskedet och bygghandlingen förväntas vara färdigställd under februari 2018. När ledningsrätten är beslutad och har vunnit laga kraft kommer upphandlingen av VA-entreprenaden påbörjas. Planen är att påbörja entreprenadarbetet under vår/sommar 2018.

2017-11-29 

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

2017-05-09

Inlösen av enskilda vatten- och avloppsanläggningar

Det är bruksvärdesprincipen som ska gälla när kommunen löser in enskilda vatten- och avloppsanläggningar i samband med att den kommunala VA-servicen byggs ut. Kommunfullmäktige beslutade om regelverket vid sitt möte den 20 april. Policy för ersättningar för enskilda VA-anläggningar (pdf, nytt fönster).

Så här gick det till när beslutet togs. Klicka på ärende 19 på dagordningen så hamnar du rätt direkt.

2017-03-10

Den här sidan delas upp på fler sidor

Arbetet med att bygga ut VA från Solberga ut mot Aröd går nu in i ett nytt skede. För att du ska få mer riktad information som berör dig så delar vi nu upp Solberga -Aröd sidan i fyra delar. Det går att följa flera sidor genom att skriva in sin adress i den blåa rutan på respektive sida.

Solberga - Aröd (Sidan du är på nu)

Aröd - Norra

Aröd - Västra

Aröd - Södra

2016-11-25

Informationsbrev

I veckan skickade vi ut ett informationsbrev till boende i Aröd om det pågående planeringsarbetet för VA-utbyggnaden.

Informationsbrev (pdf, nytt fönster)

2016-09-22

Preliminär etappindelning

Kartlänken nedan visar den preliminära etappindelningen för VA-utbyggnaden i Aröd. Kommunen inleder inom kort projekteringen av etapp 1. Under det arbetet kommer alla fastighetsägare som bor i etapp 1 att bjudas in till ett informationsmöte.

Karta över preliminär etappindelning i Aröd (pdf, nytt fönster)

Fortsätt följa oss här och sprid gärna länken http://www.kungalv.se/arod till dina grannar i Aröd. Här kommer även fortsättningsvis all information om rör VA utbyggnaden i Aröd att publiceras. 

2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.*

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information kring detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

*I Aröd har VA-utbyggnadsprocessen kommit så långt att det sannolikt inte kommer att vara aktuellt att använda den alternativa utbyggnadsmodellen i området. 

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen. www.kungalv.se/arod

Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf, nytt fönster)

2016-05-30

Verksamhetsområde

Nu har kommunen inlett arbetet med att dela upp Aröd i mindre enheter. Tanken är att varje mindre enhet ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen ska kunna lägga anbud på att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under hösten.

I samband med det kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.

2016-04-20

Uppdaterad information

Nu har vi uppdaterat sidan Frågor och svar om VA-utbyggnad utmed kusten, mer information har lagts till och en del frågor har fått utförligare svar. Berätta gärna för dina grannar och vänner att de kan prenumerera på sidorna om de olika projekten för att få den senaste informationen om vad som händer i VA-utbyggnaden.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: