Fyll och töm din pool

Fyll din pool

  • Fyll på vatten i lugn takt, gärna med en trädgårdsslang eller liknande. Om du fyller med högt flöde kan avlagringar släppa inne i ledningarna och vattnet kan bli grumligt både för dig och dina grannar.
  • Slangens mynning ska vara över vattenytan under hela påfyllningen. Det fungerar då som ett effektivt återströmningsskydd i händelse av tryckfall i vattenledningen. Det minskar risken att förorenat vatten hamnar i dricksvattennätet.
  • Fyll helst poolen nattetid, klockan 21.00-06.00, då normalförbrukningen av vatten är som lägst.

Kungälvs kommun har inte möjlighet att hjälpa till att fylla din pool.

 

Tömma din pool

Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter klor.  Dessa får inte komma ut i miljön eftersom det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara klororganiska ämnen som kan skada djur som lever i vatten. Vatten som innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms.

Det är viktigt att tänka på hur du tömmer din pool för att undvika förorening av naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar.

  • Börja med att avklorera ditt poolvatten. Avklorering betyder att du antingen låter vattnet utsättas för sol några dagar så att allt fritt klor förbrukas. Eller så kan du tillsätta kemikalier i vattnet. Kemikalierna finns att köpa i butiker för bassängtillbehör.
  • Led långsamt ut vattnet genom en tunn slang, till exempel genom att använda hävertmetoden. Låt vattnet i första hand rinna ut på din gräsmatta. Genom att använda en tunn slang kan tömningen få ta flera dagar och vattnet hinner sippra ner i marken.
  • Om det finns enskilda vattentäkter i närheten bör du tömma din pool så långt bort från dessa som möjligt.
  • Som en sista utväg får du tömma ditt avklorerade vatten i dagvattennätet.

 

Släpp inte ut poolvatten i avloppet

Led inte ut vatten från bassänger till avloppsreningsverk eftersom giftiga och svårnedbrytbara klororganiska ämnena kan bildas i avloppsreningsverket.

 

Filterrengöring

Led vattnet till avloppsnätet för spillvatten när du spolar och rensar filter.

 

Välj produkt som har miljömärkning

Läs igenom produktbeskrivningen för din pool, där ska det stå information om reningsmetod och desinfektionsmedel. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du funderar på att använda ett annat medel eller metod är det viktigt att det finns bra produktbeskrivning. Vi rekommenderar att du väljer en miljömärkt produkt.

  Sidan uppdaterades: