مهاجرت و ادغام


شمایی که در سوعد جدید استید یا درگونگلو/شما حق حمایت وکمک برای دسترسی به جامعه را دارید.
شهرداری سازماندهی فعالیت ها و دوره های مختلف و می تواند شما را در امور مربوط به وضعیت شما حمایت می کنند.
شما برای فرض مثال میتوانید کمک با
که اشنا بشید بشتر با جامعه سوعدی
تدریس و اموزش سوعدی
مساعل مربوط به محله اقامت شما و خانواده شما
مساعل مربوط به امور مالی شما
اس اف ای _ سوعدی برای مهاجران

اموزش وپرورش شهری در اس اف ای.سوعدی برای مها جران اموزش برای بزرگسالان است

جهت اجتمایی برای کسانی که در سوعد هستنند
تعلیمات اجتماعی آموزش رایگان در جامعه سوئد، در زبان خود شما. این فراهم می کند اطلاعات حقوق و مسئولیت های خود را و جامعه چگونه سازمان یافته است. آموزش برای ادغام مرکز در گوتنبرگ. اگر شما در این دوره علاقه مند هستید، شما باید افسران ادغام شهری و یا معلمان sfi در آموزش بزرگسالان تماس بگیرید. شما می توانید آنها را با تلفن 00 2380 0303 برسد

تماس
خوش آمدید به تماس هماهنگ کننده یکپارچه سازی شهرداری است.شماره تماس00 80 23 0303

ترجمعه فارسی از مرتضی قنبری

  Page was last updated: