خانواده مرکز فانوس دریایی

مرکز خانواده فانوس دریایی است برای خانواده ها با فرزندان جوان و پدر و مادر. در اینجا چندین فعالیت در همان محل هستند

مرکز خانواده قرار دارد در میدان Ytterby
تلفن 00 97 37 0303

در خانواده مرکز فانوس به عنوان مثال:
مادری
سلامت کودکان
مشاوره
پیش دبستانی باز
http://www2.praktikertjanst.se/4/Familjecentralen-Fyren/ 

  Page was last updated: