بودجه و مشاوره بدهی

اگر شما مشکلات با بدهی، شما می توانید به صورت رایگان کمک از بودجه شهرداری و مشاور بدهی استفاده کنید.

 

به عنوان مثال شما می توانید با دریافت این سایر از موارد.:

برای ایجاد یک بودجه خانوار برای دیدن آنچه که پول خود را به
برای برنامه ریزی بودجه خود را برای پیدا کردن راه حل برای مشکلات پرداخت
پشتیبانی در تماس با کسانی به شما بدهکار است
پشتیبانی در مسائل مربوط به تجدید ساختار بدهی
پاسخ بودجه شهرداری و مشاور بدهی در تلفن 24 91 23 0303 یا90 93 23 0303 و یا تماس با مرکز خدمات مشتریان در تالار شهر.

شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد بودجه و مشاوره بدهی در وب سایت سوئدی آژانس مبارزه با (لینک خارجی) پیدا کنید. http://www.kronofogden.se/Stodochvagledning.html

 

  Page was last updated: