Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Nu är samtliga skolplaceringar klara till förskoleklass och årskurs 7.


Beslut om skolplacering har skickats till alla vårdnadshavare per brev under vecka 17.
I år har en del skolor fått fler önskemål än vad skolan har möjlighet att ta emot. Vid prioriteringen om vilka barn som ska få placering på aktuell skola har kommunen använt beslutade riktlinjer.
 

Snabblänkar till innehållet på den här sidan:
Aktuella skolor
Anmäl önskemål om skolplacering
Urvalsprinciper
Besked om placering
Du som flyttar till eller inom Kungälv
Du som bor utanför Kungälv
Överklaga skolplacering
Skolskjuts
Kontakt


Aktuella skolor

Förskoleklass
Diserödskolan
Fontinskolan
Hålta skola
Kareby skola
Kastellegårdsskolan
Klöverbacken skola
Kode skola
Kullen skola
Kärna skola
Marstrand skola
Sandbackaskolan
Sparråsskolan

Årskurs 7
Thorildskolan
Munkgärdeskolan
Ytterbyskolan

Fristående skolor

Vill du börja på en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vilka turordningsregler som gäller och gör din ansökan direkt till dem. Samtliga fristående skolor har Förskoleklass - årskurs 9.
Fredkullaskolan
Friskolan i Kärna
Montessori Strandskolan
Montessori Älvkullen

Anmäl önskemål om skolplacering

Du kan bara lämna önskemål till kommunens egna skolor. Önskar du att ditt barn ska börja på en fristående skola eller i en skola utanför kommunen vänder du dig direkt till aktuell skolenhet. 

När du vet vilka skolor du och ditt barn önskar söka till ska du registrera dina önskemål via kommunens e-tjänst.

Du kan välja och rangordna tre olika skolor. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta ansökan med sitt BankID. Om du inte har ett BankID får du vända dig till din bank som kan hjälpa dig att skaffa ett BankID. Du kan också kontakta Kundcenter för att få mer information om andra möjligheter att lämna dina önskemål.

 Urvalsprinciper

Kommunens utgångspunkt är att försöka tillmötesgå vårdnadshavares önskemål och erbjuda skolplacering på en skola som man önskat. Har en skola fler ansökningar än vad som finns möjlighet att ta emot, behöver kommunen prioritera vilka barn som får en placering på skolan. Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen
  3. Syskonförtur i årskurs 1-3
  4. Särskilda skäl

Årskurs 7:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen
  3. Särskilda skäl

Vårdnadshavarens önskemål

Placering sker enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Kan kommunen inte tillmötesgå något av vårdnadshavares önskemål placeras barnet/eleven vid den närmaste kommunala skola som har plats.

Närhetsprincipen

Bedömningen av närhetsprincipen utgår utifrån barnets folkbokföringsadress. Om det finns fler sökande än platser på en skola görs ett urval med hänsyn till den närhet eleven har mellan skolan och hemmet. Närhetsprincipen i skollagen innebär en bedömning av "relativ närhet" vilket i korthet innebär att alla elever ska få en rimlig lång väg till skolan. En elevs önskemål om skola behöver därför jämföras med andra elevers berättigade krav på en skola nära hemmet. Det innebär att en elev inte automatiskt är garanterad plats i den skola som ligger närmast hemmet.

Bilden nedan illustrerar hur en bedömning kan se ut:

Elev 1 och Elev 2 vill börja på skola A som ligger i närhet till båda barnens hem (folkbokföringsadress). Elev 1 har längre avstånd till Skola B jämfört med vad Elev 2 har. Därför får Elev 1 platsen på skola A.
 

Syskonförtur

Om flera elever är lika berättigade till en placering på en viss skola och samtliga elever som sökt inte får plats, får den elev som har ett syskon på samma skola i årskurs 1-3 aktuellt läsår förtur till platsen. Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj men behöver inte vara biologiska syskon.

Särskilda skäl

I undantagsfall kan placering utifrån särskilda skäl göras för elever med särskilda behov utifrån fysiska eller psykosociala funktionshinder hos eleven. Utgångspunkten är att behov av särskilt stöd ska kunna tillgodoses vid kommunens alla skolor. Att fatta ett placeringsbeslut på grund av att en elev har omfattande behov av särskilt stöd tillämpas därför väldigt restriktivt och beslutas av verksamhetschef. Önskar du ansöka om särskilda skäl för ditt barn ska det göras separat under skolvalsperioden vecka 5-6 och skickas in till Bildning och lärande Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv

Ytterbyskolans musikklass

Ytterbyskolan har en musikklass per årskurs. Till skillnad från andra klasser på skolan har musikklassen en utökad timplan för musikundervisning. Undervisningstiden i musik tas från andra ämnen. Utifrån ansökningar sker ett individuellt antagningsförfarande och cirka 30 elever kommer få erbjudande att börja i musikklassen.  
Läs mer här om Ytterbyskolan.

Önskar du söka till Ytterbyskolans musikklass anger du Ytterbyskolans musikklass som ditt förstaval. Efter ansökningstidens slut kommer skolan att kontakta alla som sökt med mer information.

Thorildskolans idrottsprofil
Utifrån förändrad timplan i grundskolan kommer Thorildskolan inte kunna erbjuda blivande elever i årskurs 7 att börja någon av skolans idrottsprofiler hösten 2019. 

Besked om placering

Senast vecka 17 kommer du få ett beslut via brev om skolplacering.

Skolskjuts

I Kungälv har vi skolskjutsar som är planerade utifrån närhet från bostadsområden till skolor. Det vill säga kommer du gå i en skola som ligger i närheten av där du bor så har kommunen planerade skolskjutsar/linjetrafik  som är anpassade efter skolans start och sluttider.
Önskar du börja på en skola som ligger lite längre bort från där du bor, eller är en fristående skola, blir du hänvisad till linjetrafiken.
Läs mer om skolskjutsar här 

Du som flyttar till eller inom Kungälv

Du som ska flytta till eller inom Kungälvs kommun och önskar börja i förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande läsår kan ansöka via skolvalet. Kommunen behöver då en kopia på köpe-/hyreskontrakt som styrker flytten. Kontakta oss innan den 8 februari 2019 så hjälper vi dig med ansökan.


Du som bor utanför Kungälv

Du som är folkbokförd i Rödbo, Göteborgs kommun, har rätt till en skolplacering i Kungälv. Elever från Rödbo omfattas dock inte av kommunens urvalsprinciper. Kontakta kommunen för att delta i det årliga skolvalet.

Skolvalet riktar sig till barn som är folkbokförda i Kungälvs kommun. Bor du i en annan kommun och önskar att ditt barn ska börja i skola i kommunen ansöker du direkt till skolan med denna blankett.
 

Överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering i Kungälvs kommun överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Av 13 kap. 8 § kommunallagen framgår att ett överklagat beslut ska upphävas, om
1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. Du ska lämna skrivelsen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi på kommunens anslagstavla tillkännager att sociala myndighetsnämndens protokoll med beslutet justerats.

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: