Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 inför hösten 2021 har ännu inte öppnats. Mer information kommer att publiceras här under hösten.


Snabblänkar till innehållet på den här sidan:

Ansökan
Bor du i Rödbo?
Ytterbyskolans musikklass
Uppskjuten skolplikt
Skolstart för barn som är 5 år
Urvalsprinciper
Vårdnadshavarens önskemål
Närhetsprincipen
Särskilda skäl
Syskonförtur
Besked om placering
Skolskjuts
Fritidsplats
Aktuella skolor
Kontakt

Ansökan

Ansökan till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2021/2022 görs genom kommunens skolval. Ansökningsperioden för läsåret 2021/2022 fastställs i början av höstterminen. Inför läsåret 2020/2021 var ansökningsperioden 2 december 2019 till 17 januari 2020.

Du söker till kommunens egna skolor via kommunens e-tjänst för skolval eller i vissa fall via blankett. Om du inte gör en ansökan placerar Kungälvs kommun ditt barn i en skola nära hemmet.

Du kan rangordna upp till två olika skolor. Samtliga vårdnadshavare ska bekräfta ansökan med e-legitimation (BankID).

Du ansöker via blankett för skolval om:

 • Du eller ditt barn saknar personnummer.
 • Du eller ditt barn har skyddade personuppgifter.
 • Du saknar e-legitimation.
 • Du är folkbokförd utanför Kungälvs kommun och planerar att flytta hit.

Behöver du en blankett för skolval? Kontakta kundcenter under skolvalsperioden.
Bor du i en annan kommun och önskar att ditt barn ska börjar i skola i kommunen ansöker du direkt till skolan med den här blanketten.

Bor du i Rödbo?

Du som är folkbokförd i Rödbo, Göteborgs kommun, har rätt till en skolplacering i Kungälvs kommun. Elever från Rödbo omfattas dock inte av kommunens urvalsprinciper.

Ytterbyskolans musikklass

Ytterbyskolan har en musikklass per årskurs. Till skillnad från andra klasser på skolan har musikklassen en utökad timplan för musikundervisning. Undervisningstiden i musik tas från andra ämnen.

Antagningen till musikklassen är individuell. Ytterbyskolan erbjuder cirka 30 elever att få börja i musikklass varje år.

Läs mer om här musikklasserna (pdf, 153 kB) och om Ytterbyskolan.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om vårdnadshavarens begär det och det finns särskilda skäl. Ansökan om uppskjuten skolplikt görs via denna blankett (pdf, 785 kB) som skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.

Skolstart för barn som är 5 år

Vårdnadshavare till barn som är 5 år kan lämna önskemål till önskad skola som tillgodoses i mån av plats.

Urvalsprinciper

Om en skola har fått fler ansökningar än vad skolan kan ta emot, prioriterar kommunen vilka barn som får en placering på skolan. Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen
 3. Särskilda skäl
 4. Syskonförtur i årskurs 1–3

Årskurs 7:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen
 3. Särskilda skäl

Vårdnadshavarens önskemål

Kommunens försöker tillmötesgå vårdnadshavares önskemål om skola.

Närhetsprincipen

Om en skola inte har plats för alla som önskar gå där gör Kungälvs kommun ett urval utifrån avståndet till hemmet – relativ närhet, den så kallade närhetsprincipen.

Elevens önskemål om skola jämförs med andra elevers avstånd mellan skolan och hemmet. Bedömningen av relativ närhet utgår från barnets folkbokföringsadress.

Bilden nedan illustrerar hur en bedömning kan se ut:

Elev 1 och Elev 2 vill börja på skola A som ligger i närheten av båda barnens hem (folkbokföringsadress). Elev 1 har längre avstånd till Skola B jämfört med vad Elev 2 har. Därför får Elev 1 platsen på skola A.
 

Särskilda skäl

Efter att urval gjorts utifrån vårdnadshavarens önskemål och närhetsprincipen kan en elev i undantagsfall få en plats med hänsyn till särskilda skäl. Särskilda skäl utgår från fysiska och psykosociala funktionshinder hos eleven.

Utgångspunkten är att behov av särskilt stöd ska kunna tillgodoses vid kommunens alla skolor. Att besluta om att en elev får plats med hänsyn till att eleven har omfattande behov av särskilt stöd tillämpas väldigt sparsamt och beslutas av verksamhetschef.

Om du vill ansöka om särskilda skäl ska det göras separat under perioden för skolvalet.

Syskonförtur

Efter att urval gjorts utifrån vårdnadshavarens önskemål, närhetsprincipen och särskilda skäl görs ett urval utifrån syskonförtur. Syskonförtur omfattar elever som har syskon som går i årskurs 1-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja. Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma adress.

Besked om placering

Besked om placering skickas ut under vårterminen 2021.

Skolskjuts

I Kungälvs kommun finns skolskjutsar som är planerade utifrån skolor och bostadsområden. Om du går på en skola som ligger i närheten av där du bor har kommunen planerade skolskjutsar/linjetrafik som är anpassade efter skolans start och sluttider.

Läs mer om skolskjutsar här. 

Fritidsplats

Barn med pågående placering (ej uppsagd) på förskola omplaceras automatiskt till en fritidsplats på tilldelad skola. Vårdnadshavare som ansöker om fritidsplats till sina barn får besked innan skolstart via brev eller via e-tjänst.

Aktuella skolor

Kommunala skolor

Förskoleklass
Diserödskolan
Fontinskolan
Hålta skola
Kareby skola
Kastellegårdsskolan
Klöverbacken skola
Kode skola
Kullen skola
Kärna skola
Marstrand skola
Sandbackaskolan
Sparråsskolan

Årskurs 7
Thorildskolan
Munkegärdeskolan
Ytterbyskolan

Fristående skolor

Vill du börja på en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vilka turordningsregler som gäller och gör din ansökan direkt till dem. Samtliga fristående skolor har förskoleklass upp till årskurs 9.
Fredkullaskolan
Friskolan i Kärna
Montessori Strandskolan
Montessori Älvkullen

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: