Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 inför hösten 2020 genomfördes under perioden 2 december 2019 till 17 januari 2020 och är nu stängt.


Arbetet med att fördela platserna har avslutats och besked skickas ut vecka 9.  

Snabblänkar till innehållet på den här sidan:

Aktuella skolor
Beslut om skolplacering skickas ut vecka 9
Vill du säga upp din plats på en kommunal skola?
Urvalsprinciper
Ytterbyskolans musikklass
Skolskjuts
Du som flyttar till eller inom Kungälv
Du som bor i Rödbo
Du som bor utanför Kungälv
Uppskjuten skolplikt
Skolstart för barn som är 5 år
Klassbildningar i förskoleklass
Klassbildningar årskurs 7
Fritidsplats
Överklaga skolplacering
Kontakt

Aktuella skolor

Kommunala skolor

Förskoleklass
Diserödskolan
Fontinskolan
Hålta skola
Kareby skola
Kastellegårdsskolan
Klöverbacken skola
Kode skola
Kullen skola
Kärna skola
Marstrand skola
Sandbackaskolan
Sparråsskolan

Årskurs 7
Thorildskolan
Munkegärdeskolan
Ytterbyskolan

Fristående skolor

Vill du börja på en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vilka turordningsregler som gäller och gör din ansökan direkt till dem. Samtliga fristående skolor har förskoleklass upp till årskurs 9.
Fredkullaskolan
Friskolan i Kärna
Montessori Strandskolan
Montessori Älvkullen

Beslut om skolplacering skickas ut vecka 9

Kommunen har stängt sitt skolval. Beslut om skolplacering skickas ut under vecka 9. Önskar du att ditt barn ska börja på en fristående skola eller i en skola utanför kommunen vänder du dig direkt till aktuell skola. 

Vill du säga upp din plats på en kommunal skola?

Gå in på E-tjänst Ny skola och anmäl ditt byte av skola.

Urvalsprinciper

Om en skola har fått fler ansökningar än vad skolan kan ta emot, prioriterar kommunen vilka barn som får en placering på skolan. Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen
  3. Särskilda skäl
  4. Syskonförtur i årskurs 1-3

Årskurs 7:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen
  3. Särskilda skäl

Vårdnadshavarens önskemål

Kommunens försöker tillmötesgå vårdnadshavares önskemål och erbjuda skolplacering på en skola som man önskat. Om vårdnadshavarens önskemål inte kan tillgodoses, placeras eleven vid den närmsta kommunala skola som har plats.

Närhetsprincipen

Närhetsprincipen utgår från skollagens krav "relativ närhet", vilket i korthet betyder att alla elever ska få ett rimligt avstånd till skolan. Om det finns fler sökande än platser på en skola görs ett urval utifrån den närhet eleven har mellan skolan och hemmet. Elevens önskemål om skola jämförs med andra elevers avstånd mellan skolan och hemmet. Det betyder att en elev inte är garanterad plats i en skola som ligger närmast hemmet. Bedömningen av närhetsprincipen utgår från barnets folkbokföringsadress.

Bilden nedan illustrerar hur en bedömning kan se ut:

Elev 1 och Elev 2 vill börja på skola A som ligger i närheten av båda barnens hem (folkbokföringsadress). Elev 1 har längre avstånd till Skola B jämfört med vad Elev 2 har. Därför får Elev 1 platsen på skola A.
 

Särskilda skäl

Efter att urval gjorts utifrån vårdnadshavarens önskemål och närhetsprincipen kan en elev, i undantagsfall få en plats med hänsyn till särskilda skäl. Särskilda skäl utgår från fysiska och psykosociala funktionshinder hos eleven.

Utgångspunkten är att behov av särskilt stöd ska kunna tillgodoses vid kommunens alla skolor. Att besluta om att en elev får plats med hänsyn till att eleven har omfattande behov av särskilt stöd tillämpas väldigt sparsamt och beslutas av verksamhetschef.

Sista dagen för att lämna särskilda skäl var den 17 januari 2020.

Syskonförtur

Om flera elever har samma rätt till en plats på en skola, får en elev som har syskon på samma skola i årskurs 1-3 aktuellt läsår förtur till platsen. Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och ingår i samma familj, men behöver inte vara biologiska syskon.

Ytterbyskolans musikklass

Ytterbyskolan har en musikklass per årskurs. Till skillnad från andra klasser på skolan har musikklassen en utökad timplan för musikundervisning. Undervisningstiden i musik tas från andra ämnen.

Antagningen till musikklassen är individuell. Ytterbyskolan erbjuder cirka 30 elever att få börja i musikklass varje år. 

Läs mer om här musikklasserna (pdf, 153 kB) och om Ytterbyskolan .

Skolskjuts

I Kungälvs kommun finns skolskjutsar som är planerade utifrån närheten mellan skolor och bostadsområden. Om du går på en skola som ligger i närheten av där du bor har kommunen planerade skolskjutsar/linjetrafik som är anpassade efter skolans start och sluttider.

Läs mer om skolskjutsar här 

Du som flyttar till eller inom Kungälv

Du som ska flytta till eller inom Kungälvs kommun och önskar börja i förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande läsår kan ansöka via blankett

Du som bor i Rödbo

Du som är folkbokförd i Rödbo, Göteborgs kommun, har rätt till en skolplacering i Kungälvs kommun. Elever från Rödbo omfattas dock inte av kommunens urvalsprinciper. 

Du som bor utanför Kungälv

Skolvalet riktar sig till barn som är folkbokförda i Kungälvs kommun. Bor du i en annan kommun och önskar att ditt barn ska börja i skola i kommunen ansöker du direkt till skolan med denna blankett.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om vårdnadshavarens begär det och det finns särskilda skäl. Ansökan görs via denna blankett som skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. 

Skolstart för barn som är 5 år

Vårdnadshavare till barn som är 5 år kan lämna önskemål till önskad skola som tillgodoses i mån av plats.

Klassbildningar i förskoleklass

Mottagande skola bildar klasserna. Skolan och förskolan har en dialog för att få trygga klasser. Vårdnadshavare kan inte lämna önskemål om vilka barn som ska gå tillsammans.

Klassbildningar årskurs 7

Mottagande skola bildar klasserna. Avlämnande skola lämnar grupper på två till fem elever till mottagande skola. När grupper och klasser sätts ihop ligger fokus på att ge trygghet för lärande. Elever och föräldrar väljer inte kompisar, klass och lärare.

Fritidshemsplats

Vårdnadshavare som har behov av fritidsplats för sitt barn 2020 ansöker om det i e-tjänsten för skolvalet, men ska inte säga upp barnets plats på förskola/pedagogisk omsorg. Barnet omplaceras automatiskt till en fritidsplats på kommande skola. 
För de nya barn som inte har en pågående placering i förskola/pedagogisk omsorg och önskar fritdsplats hösten 2020 ansöker ni i e-tjänsten för skolvalet. Besked om fritidsplats via e-postadress eller brev.

 

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: