Skolval till förskoleklass och årskurs 7

Skolvalet för 2019 kommer i början av året. Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 en obligatorisk skolform som riktar sig till barn från och med det år som barnet fyller sex år.

 

Snabblänkar till innehållet på den här sidan:
Aktuella skolor
Anmäl önskemål om skolplacering
Urvalsprinciper
Profilklass årskurs 7
Besked om placering
Har du inte fått ditt förstahandsval?
Överklaga skolplacering
Skolskjuts
Kontakt


Aktuella skolor

Förskoleklass
Diserödskolan
Fontinskolan
Hålta skola
Kareby skola
Kastellegårdsskolan
Klöverbacken skola
Kode skola
Kullen skola
Kärna skola
Marstrand skola
Sandbackaskolan
Sparråsskolan

Årskurs 7
Thorildskolan
Munkgärdeskolan
Ytterbyskolan

Anmäl önskemål om skolplacering

Du kan enbart lämna önskemål till kommunens egna skolor. Önskar du att ditt barn ska börja på en fristående skola eller i en skola utanför kommunen vänder du dig direkt till aktuell skolenhet. De fristående skolor som finns i Kungälv kan du läsa mer om här.

När du vet vilka skolor du och ditt barn önskar söka till ska du registrera dina önskemål via kommunens e-tjänst. E-tjänsten hittar du här (extern länk)


Du kan välja och rangordna tre olika skolor. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta ansökan med sitt BankID. Om du inte har ett BankID får du vända dig till din bank som kan hjälpa dig att skaffa ett BankID. Du kan också kontakta Kundcenter för att få mer information om andra möjligheter att lämna dina önskemål.

Urvalsprinciper

Kommunens utgångspunkt är att försöka tillmötesgå vårdnadshavares önskemål och erbjuda skolplacering på en skola som man önskat. Har en skola fler ansökningar än vad som finns möjlighet att ta emot, behöver kommunen prioritera vilka barn som får en placering på skolan. Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen
 3. Syskonförtur i årskurs 1-3
 4. Särskilda skäl

Årskurs 7:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen
 3. Särskilda skäl

Vårdnadshavarens önskemål

Placering sker enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Kan kommunen inte tillmötesgå något av vårdnadshavares önskemål placeras barnet/eleven vid den närmaste kommunala skola som har plats.

Närhetsprincipen

När antalet elever som önskar gå på en skola är större än antalet platser, måste kommunen bedöma vilka elever som har prioritet till en plats på skolan. Det gör vi främst utifrån närhetsprincipen där man bedömer en så kallad relativ närhet. Det innebär att om vårdnadshavare till barn A och barn B har sökt samma skola och bara ett av barnen kan erbjudas plats, har det barn företräde som har längst skolväg till övriga skolor.

Syskonförtur

Syskonförturen gäller om det finns syskon som går på aktuell skola i årskurs 1-3 kommande läsår.

Särskilda skäl

Du som har särskilda skäl till en skolplacering behöver anmäla det separat till skola@kungalv.se. Särskilda skäl kan exempelvis vara funktionsnedsättningar men inte att få gå tillsammans med kompisar. En individuell prövning kommer ske av varje ansökan.

Profilklass årskurs 7

Ytterbyskolans musikklass

Ytterbyskolan har en musikklass per årskurs. Till skillnad från andra klasser på skolan har musikklassen en utökad timplan för musikundervisning. Undervisningstiden i musik tas från andra ämnen. Utifrån ansökningar sker ett individuellt antagningsförfarande och ca 30 elever kommer få erbjudande att börja i musikklassen Läs mer här

Önskar du söka till Ytterbyskolans musikklass anger du Ytterbyskolans musikklass som ditt förstaval. Efter ansökningstidens slut kommer skolan att kontakta alla som sökt med mer information.

Thorildskolans idrottsprofil

Önskar du söka till Thorildskolans idrottsprofil ansöker du till Thorildskolan, som kommer informera mer om idrottsprofilen inför skolstart efter alla skolplaceringar är klara. Önskar du veta mer kan du kontakta Thorildskolans expedition på telefon: 0303-239030.

Besked om placering

Vecka 13 kommer du få ett beslut via brev om skolplacering.

Har du inte fått ditt förstahandsval?

En kölista kommer att upprättas på varje skolenhet för de barn som inte fått sitt förstahandsval utifrån hur situationen såg ut när skolvalet avslutades. Uppstår en ledig plats på skolenheten kommer vårdnadshavare kontaktas i turordning och erbjudas plats. Kölistan är aktuell augusti månad ut.

Skolskjuts

I Kungälv har vi skolskjutsar som är planerade utifrån närhet från bostadsområden till skolor. Det vill säga kommer du gå i en skola som ligger i närheten av där du bor så har kommunen planerade skolskjutsar/linjetrafik  som är anpassade efter skolans start och sluttider.
Önskar du börja på en skola som ligger lite längre bort från där du bor, eller är en fristående skola, blir du hänvisad till linjetrafiken.
Läs mer om skolskjutsar här 

Fristående skolor

Vill du börja på en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vilka turordningsregler som gäller och gör din ansökan direkt till dem. Samtliga fristående skolor har Förskoleklass - årskurs 9.
Fredkullaskolan
Friskolan i Kärna
Montessori Strandskolan
Montessori Älvkullen

Vårdnadshavare som inte gjort ett skolval till sitt barn kommer att bli tilldelad en angiven plats på en kommunens skolor. Tilldelning utgår från barnets/elevens folkbokföringsadress.
De ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång hamnar sist i placeringskön till den sökta skolan.


Du som flyttar till eller inom Kungälv

Du som ska flytta till Kungälv och önskar börja i förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande läsår kan ansöka via skolvalet. Kontakta kommunen senast den 11 februari 2018 så hjälper vi dig med ansökan.
Flyttar du inom Kungälv och önskar söka till en skola i närhet till den nya bostaden vill vi få en kopia på nytt köpe-/hyreskontrakt. Detta skickar du till kommun@kungalv.se


Du som bor utanför Kungälv

Skolvalet riktar sig till barn som är folkbokförda i Kungälvs kommun. Bor du i en annan kommun och önskar att ditt barn ska börja i skola i kommunen ansöker du direkt till skolan.

Överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering i Kungälvs kommun överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

 1. Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om det inte tillkommit i laga ordning,
 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunendet
 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
 4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

Skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. Du ska lämna skrivelsen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi på kommunens anslagstavla tillkännager att sociala myndighetsnämndens protokoll med beslutet justerats.

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
skola@kungalv.se
www.kungalv.se/skolval

  Sidan uppdaterades: