Avgifter för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem

Taxan för vad en plats i barnomsorgen kostar gäller för förskolor, fritids och pedagogisk omsorg som till exempel familjedaghem. Barnomsorgsavgiften är fördelad över årets alla 12 månader.

Så räknas din avgift ut

När ditt barn går i förskola, familjedaghem eller fritidshem beräknas din avgift utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt). Om hushållet tillsammans har en inkomst på 49 280 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 478 kronor för barn under tre år och 1 183 kronor för barn över tre år. 

Barnomsorgsavgiften är ett abonnemang och faktureras alla månader på året.


Om du har flera barn i förskolan

Om du har flera barn i förskola betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt tabellen nedan. Om du har fyra barn eller fler betalar du endast avgift för de tre yngsta barnen.

Barn 1:      3 procent av inkomsten, högst 1 478 kr/mån
Barn 2:     2 procent av inkomsten, högst 986 kr/mån
Barn 3:      1 procent av inkomsten, högst 493 kr/mån

Allmän förskola

Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år och fram till höstterminen det år barnet börjar förskoleklass eller skola. Den allmänna förskolan motsvarar 15 timmar/vecka, gäller under skolans läsårstider och är avgiftsfri. En avgift tas dock ut under skolloven.

Med omsorgstid utöver allmän förskola
Barn 1:      2,4 procent, högst 1 183 kr/mån
Barn 2:     1,6 procent högst 788 kr/mån
Barn 3:     0,8 procent, högst 394 kr/mån

 

Skolbarn

Gäller från och med höstterminen det år barnet börjar i förskoleklass/skola till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Gäller för barn i fritidshem
Barn 1:       2 procent, högst 986 kr/månad
Barn 2:      1 procent, högst 493 kr/månad
Barn 3:      1 procent, högst 493 kr/månad

Läs hela taxan som Pdf.fil

Syskonrabatt

Har du flera barn som behöver barnomsorg kan du få syskonrabatt. Rabatten gäller barn i samma hushåll även om de är biologiska syskon eller inte. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga taxans högsta belopp.


Anmäl alltid ändrad inkomst

När ditt barn får en förskoleplats ska du lämna uppgifter om din inkomst. Detta ska även göras om din inkomst förändras. Om dessa uppgifter inte lämnas, dras barnomsorgsavgiften enligt maxtaxans inkomsttak som för närvarande är 49 280 kronor i sammanlagd inkomst före skatt per månad. Den nya avgiften börjar gälla månaden efter att du anmält förändringarna.

Ändrad inkomst anmäler du via vår e-tjänst eller med pappersblankett.

  Sidan uppdaterades: