Vanliga frågor och svar

När har förskolan öppet? Vad händer med min plats om jag blir arbetslös? Som förälder kan man ha många frågor. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Abonnemang
Barnomsorgsplatsen är ett abonnemang som löper över hela året. Det gäller även under lov, semester och annan ledighet.

Arbetslöshet
Om du blir arbetslös får du behålla din barnomsorg 15 timmar per vecka inom förskole- och fritdshemsverksamheten. Kontakta förskolechefen eller rektorn för din förskola/skola för att få mer information.

Bilåkning
För att ditt barn ska kunna åka med i personalens privata bilar måste vi ha ditt godkännande. Om du godkänner att ditt barn får åka i personalens privata bilar får du ge ditt skriftliga medgivande.

Frånvaro
All frånvaro ska meddelas i så god tid som möjligt. Frånvaron rapporteras till respektive förskola.

Försäkring
Ditt barn är olycksfallsförsäkrat på heltid. Vid en olyckshändelse ska du som förälder själv kontakta försäkringsbolaget, Protector Försäkring. Försäkringen gäller inte för materiella skador som barnet orsakat på förskolan/fritids- eller i familjedaghemmet. Om barnet förorsakar skada i familjedaghemmet, förskolan eller fritidshemmet gäller din hemförsäkring. Läs mer om kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för barn och elever.

Förskoleklass
Om ingen annan överenskommelse har gjorts slutar barnet på förskolan den 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass och fritidshem. Placeringen i fritidshem gäller från och med 1 augusti och placeringen i förskoleklass från och med höstterminens skolstart.

Föräldraledighet
Är du föräldraledig med barnets syskon, får du ha kvar platsen på förskolan för det äldre barnet 15 timmar per vecka.

Gemensam vårdnad
Se Platsinnehavare.

Hämtning av barn
Om någon annan än föräldrarna ska hämta barnet måste det meddelas i förväg. Detta eftersom personalen ansvarar för barnet från det att föräldern lämnar tills dess att föräldern hämtar sitt barn.

Inbetalning av barnomsorgsavgift utan OCR-nummer
Om du saknar inbetalningskort och OCR-nummer för barnomsorgsavgiften fungerar inte det bankgiro-nummer som angivits. Betala istället till Kungälvs kommuns bankgiro nummer: 5600-8436 och uppge att det avser betalning för barnomsorg samt ditt namn och personnummer.

Inkomständring
På vår e-tjänst Dexter kan du meddela ändrad inkomst. Använd de inloggningsuppgifter du fick i samband med din köbekräftelse. Saknar du inloggningsuppgifterna mailar du ansvarig barnomsorgshandläggare. Ändrad inkomst kan även göras med blankett. Se även Blanketter.

Kläder och blöjor
Barnet ska ha namnade kläder som passar årstid och väderlek, oömma kläder för inne- och utelek, regnkläder och stövlar samt byteskläder. Blöjor tas med hemifrån.

Platsinnehavare
När föräldrarna bor på samma adress är båda platsinnehavare och har ett gemensamt betalningsansvar.
I de fall där föräldrar har gemensam vårdnad kan föräldrarna dela på en plats. Då blir föräldrarna var för sig platsinnehavare och var och en ansvarar för sin del av avgiften. Säger den ena föräldern upp sin del av platsen blir den andra föräldern ensam platsinnehavare. Vid den ena förälderns föräldraledighet, har den andra föräldern kvar sin del av platsen och avgiften. I de fall då en förälder är ensamstående eller har gemensam vårdnad utan att den andra föräldern har behov av barnomsorg är den föräldern ensam platsinnehavare.

Sommarstängning
För att personalen ska få möjlighet till sammanhängande sommarsemester har vi begränsade öppettider under sommaren. Om detta inte sammanfaller med din semester erbjuds ditt barn plats på annan förskola, fritidshem eller familjedaghem.

Studiedagar för personal
Fyra dagar per år stänger verksamheterna för personalens kompetensutveckling. Om du inte kan ordna barnsomsorg själv för dessa dagar, kan vi hjälpa dig. Här ser du vilka dagar som vi håller stängt.

Sjuka barn
Tänk på att alltid meddela frånvaro på grund av sjukdom i så god tid som möjligt. Barnet ska vara så friskt att det orkar vara med i den ordinarie verksamheten och ska kunna vistas ute oavsett väderlek. Barnet vistas i en grupp tillsammans med andra barn så tänk på smittorisken. När barnet är sjukt ska det vara hemma.

Om barnet insjuknar under dagen, kontaktas du av personalen och hämtar ditt barn så fort som möjligt.
Diskutera gärna med personalen från fall till fall. Friska syskon är dock välkomna, men vid magsjuka ser vi helst att syskon hålls hemma på grund av smittorisken.

Sjuka föräldrar och syskon
Om du som förälder blir sjuk kommer du överens med personalen om vad som är ditt och barnets/barnens behov av omsorg. Detta gäller även om du har flera barn inom barnomsorgen och ett barn insjuknar.

Tystnadsplikt
Personal inom barnomsorgsverksamheten har inte rätt att nämna något om barnet eller deras familjers personliga förhållanden utan förälders medgivande.

Uppsägning av plats
Vill du säga upp din förskoleplats, ska detta ske skriftligt. Uppsägningstiden är två månader och räknas från det att uppsägningsblanketten har tagits emot och stämplats på kommunen. Blankett finns här. Du kan också säga upp din plats via vår e-tjänst. Flyttar du till en annan kommun får du behålla barnomsorgsplatsen under uppsägningstiden.

Återplaceringsrätt
Barn som har haft plats och lämnat den i samband med syskons födelse, har rätt till en plats i augusti på den enhet som förskolan/familjedaghemmet tillhör.

Ändring av omsorgsbehov
Om ditt behov av barnomsorg ändras, ska du meddela detta så tidigt som möjligt. Lämna ett nytt schema till förskolechef, rektor eller familjedaghemschef. Korta och tillfälliga ändringar tas med berörd personal.

Öppettider
Förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet har generellt öppet mellan klockan 06.30 - 18.00. Vid särskilda behov kan vi hålla öppet i tolv timmar. I familjedaghem finns viss möjlighet att ta emot barn på andra tider. Helgdagsaftnar, förutom trettondagsafton och valborgsmässoafton är verksamheterna stängda.

 

  Sidan uppdaterades: