Solängens förskola

Nära Fontinskogen i centrala Kungälv ligger Solängen förskola. Förskolan har fem avdelningar för barn mellan 1-5 år.

Om vår verksamhet

 Solängens förskola är diplomerad av Skolverket sedan 2011, för sitt arbete att skapa lärande för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi måste bli medvetna hur våra val och vårt agerande får konsekvenser för framtida generationer. Vanor och beteenden formas i unga år, därför är det viktigt att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta framtiden.

Grunden i lärandet för hållbarhet är språk och sociala samspel utifrån ett demokratiskt tankesätt. I vår förskola innebär det att utbilda barn som kan upptäcka orättvisor och problem av olika slag och som ges möjlighet att utveckla handlingskompetens, det vill säga kunskap, motivation och att se möjligheter, för att kunna göra demokratiska val och våga agera.

Hållbar utveckling preciseras i tre delar som är beroende av varandra.
I förskolan innebär det:

  • Social hållbarhet – Få sina behov av trygghet och omsorg tillgodosedda. Utveckla ett demokratiskt synsätt, självtillit, lära sig samspela, tala, lyssna, visa hänsyn och respekt.
  • Ekologisk hållbarhet – Utveckla förståelse för naturens kretslopp och livscykler. Lära om återvinning och avfallshantering och hur vår miljö påverkas av oss människor.
  • Ekonomisk hållbarhet – Utveckla förståelse för hur vi använder våra tillgångar. I förskolan innebär det att vi ska lära oss att dela med sig, inte använda mer än vi behöver, källsortera, släcka lampan med mera.

Utmaningen på vår förskola är att använda leken och fånga upp det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och koppla det till miljöfrågor och livsstil. Det handlar om att skapa ett kritiskt tänkande tillsammans med barnen, att reflektera och utveckla förståelse för egen delaktighet i samspel med människor, djur och natur.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: