Sparrås förskola

Sparrås förskola ligger i västra Ytterby. Förskolan har rymliga lokaler med en generös gård som uppmuntrar till lek och lärande. I nära anslutning till förskolan finns naturen med möjlighet till härliga skogsupplevelser.

Om vår verksamhet

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan med inställningen att tiden på Sparrås förskola är barnens första utbildning. På förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande där undervisning, lek och omsorg bildar en helhet. Vi vill och arbetar för att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik.

På förskolan har vi barn mellan 1 - 5 år. Här finns två delar; Borgen och Tornet. På Borgen går de yngsta barnen och på Tornet går de äldre barnen.

På vår förskola arbetar vi med att bjuda in till lärande och våra olika rum uppmuntrar till inhämtande av kunskap. Barnens intresse och nyfikenhet står i fokus och bildar en byggsten för barnens delaktighet och inflytande över sin vardag. Förskolans måltider tillagas i lokalens kök.

Sparrås förskola ligger granne med Sparrås skola och fritidshem för barn i förskoleklass till och med årskurs 3.

Prioriterade områden för personalens arbete är dokumentation samt att implementera den av Skolverket bearbetade läroplanen för förskolan.

Förskolan flyttar till Nordtag 2022

Under hösten 2022 kommer förskolan på Sparråsskolan att flytta till den nya förskolan i Nordtag som då ska stå klar. Läs mer i nyhetsartikeln: Förskolan flyttar från Sparråsskolan till Nordtag

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen.

  Sidan uppdaterades: