Kalvegrinna förskola

I en vacker lantlig miljö med naturen runt hörnet ligger Kalvegrinna förskola, på promenadavstånd från Kärna centrum och granne med Ekebackens förskola. Här finns sju åldersindelade hemvister för barn i åldrarna 1 - 5 år.

På vår förskola lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet samt språk och kommunikation. Vi ser till det kompetenta barnet i alla sammanhang och vill stärka barnens tillit till sin egen förmåga. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik och lustfylld för barnen och vi ser våra lärmiljöer som viktiga verktyg i det pedagogiska arbetet. Vårt mål är att ge alla barn förutsättning för att utforska, upptäcka, leka och skapa.

Vi värnar om traditioner, både de svenska traditionerna såsom påsk, midsommar och jul men även traditioner vi skapat på förskolan såsom skördefest och kalvegrinnaruset.

På Kärna förskoleenhet anordnar vi även varje vår ett dagläger under tre dagar, som vi kallar "uteveckan". De barn som ska börja i förskoleklass deltar, som ett led i att bygga trygga relationer inför nästa steg i deras livslånga lärande. Kalvegrinna förskola har certifierats med Grön Flagg för vårt natur- och miljöarbete. Grön Flagg är ett program som behandlar olika hållbarhetsfrågor och under 2018 har vi bland annat arbetat med skräp och återvinning.


Mindre barngrupper

Under hösten 2018 har vi börjat arbeta med att skapa mindre barngrupper på vår förskola. Vi har utgått ifrån Regeringens och Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek. Det innebär att barn mellan 1–2 år inte ska vara i större grupper än 6-12 barn och barn mellan 3-5 år inte ska vara i större grupper än 9-15 barn. Vi sätter ständigt mångfald, medmänsklighet och allas lika värde i fokus. Det gör vi utifrån vår övertygelse om att barn är kompetenta och har oändliga förmågor samt att vi lär tillsammans och av varandra i ett samspel.

 

Allas lika värde

Vi vill ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö där grundläggande demokratiska värden råder och där alla människors lika värde främjas. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra. Våra värdeord är: Trygghet, Glädje, Lärande och Hänsyn.

Vårt arbete med allas lika värde och trygghet har vi beskrivit i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras årligen. Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna. Ingen ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad, eller bli utsatt för annan kränkande behandling. De vuxna som vistas i verksamheten har ett gemensamt ansvar för att alla respekteras. 

 

 

  Sidan uppdaterades: