Ledigheter i skolan

Alla elever har rätt till utbildning och att utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt som möjligt mot skolans mål. För att ge eleven bästa förutsättningar för utveckling i skolan, är det viktigt att riktlinjer om närvaro följs.

Elever i grundskolan och grundsärskolan har skolplikt. Innebörden är att eleverna har rättighet att få sin undervisning och ska närvara samtliga dagar under läsåret. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att skolplikten fullgörs. Möjligheten att bevilja ledighet regleras av skollagen. Skolan får bevilja kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. För längre ledigheter krävs synnerliga skäl. Att åka på semester med sin familj är normalt inte synnerliga skäl. Vi hänvisar därför semesterresor till ordinarie lov.

Inför beslut om ledighet ska alltid en individuell bedömning göras. Exempelvis ska elevens tidigare frånvaro, elevens studieresultat och hur angelägen ledigheten är för eleven, vägas in i bedömningen. Det är rektor som beslutar om ledighet. Vid ledighet har vårdnadshavaren och eleven en skyldighet att själva ta reda på vilken undervisning eleven har missat. Det är svårt att fullt ut kompensera frånvaro med självstudier, bland annat därför att stora delar av lärandet sker i skolan genom dialog och socialt samspel.

 

Olämpliga tider att vara ledig på

Det finns perioder under läsåret då det är särskilt olämpligt för eleven att vara frånvarande. Exempel på sådana tillfällen är de första veckorna på en ny termin, i synnerhet när eleven byter skola eller klass. Det är även olämpligt att frånvara vid nationella prov. Nationella prov görs i årskurser 3, 6 och 9 vid flera tillfällen.

För provdatum, se Skolverkets webbplats: www.skolverket.se

 

Vite om skolplikten inte följs

Om reglerna inte följs kan skolan överväga att göra en anmälan till socialtjänsten. Skolan har även möjlighet att vitesförelägga vårdnadshavare som inte ser till att skolplikten följs. Ett vite innebär att vårdnadshavare kan tvingas att betala en summa pengar så länge eleven inte kommer till skolan. Ogiltig frånvaro för elever i årskurs 6-9 redovisas i elevens terminsbetyg.

  Sidan uppdaterades: