Frågor och svar Kode nya skola

Kungälvs kommun vill bygga en ny grundskola i Kode för elever i förskoleklass till årskurs 6. Än är det inte klart vart skolan kommer att ligga. I dagsläget pågår en lokaliseringsstudie för fyra platser och arbete med en detaljplan för en plats. För att skolan ska bli klar i tid pågår detta samtidigt.

Frågor och svar

Du hittar även många frågor och svar som kom in till kommunen i samband med den extra digitala medborgarstämman som var den 16 december 2020. 

Digital medborgarstämma Kode

Varför ska kommunen bygga en ny skola i Kode? 

Svar: Kode växer och för att möta behovet behöver kommunen utöka antalet platser på skolorna.  

Var ska skolan ligga? 

Svar: Det är inte klart ännu. Det pågår en lokaliseringsstudie för tre platser och detaljplanearbete för en plats. Det är också så att ett planarbete för skola på en viss plats inte innebär att det är bestämt att skolan ska ligga där. Det får planarbetet visa. Antingen leder planarbetet till en ny detaljplan för skolan, eller till att platsen visar sig vara olämplig för skola. Då får skolan byggas någon annanstans. När det finns en antagen detaljplan, som har vunnit laga kraft, är det bestämt var skolan ska ligga.    

När ska den byggas? 

Svar: Förhoppningen är att skolan ska stå klar för att ta emot elever till hösten 2024.  

Varför är platsen L bäst? 

Svar: Kommunens lokaliseringsstudie visar hittills att plats L (del av Solberga-Bräcke 1:14, med flera) förhåller sig bäst till bland annat bestämmelser i Plan- och bygglagen, generella riktlinjer i kommunens översiktsplan och ekonomiska aspekter. Plats L bedöms också vara det mest lämpliga alternativet oavsett frågan om brukningsvärd jordbruksmark. 

Hur kan jag påverka vart skolan ska ligga? 

Svar: I planarbetet finns de obligatoriska momenten samråd och granskning. Det är i dessa moment som allmänheten kan påverka och komma med synpunkter. Ett bra sätt att få signal om när detta sker, är att prenumerera på ändringar på sidan. 

Har ni inte tänkt på trafiksituationen vid platsen L? 

Svar: Kommunen kommer att göra flera utredningar, bland annat en trafikutredning som är en av de största utmaningarna på grund av den ansträngda trafiksituationen. Utredningen bedöms få ett mervärde eftersom det ger möjlighet att lösa befintliga problem i trafikplaneringen och kunna avlasta trafiken i området. Det har aldrig varit tänkt att förlägga en skola på plats L utan att först utföra större och mindre trafikåtgärder i området. Avsikten är att förbättra trafiksituationen, jämfört med dagens ansträngda situation. 

Är det tillåtet att bygga på jordbruksmark? 

Svar: Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om det inte finns någon annan mark för ändamålet. En skola är ett väsentligt samhällsintresse, men en plats som utgörs av brukningsvärd jordbruksmark får alltså inte bebyggas om det finns en annan lämplig plats, för skolan. Det är alltså i miljöbalken detta regleras. Kommunen råder inte över frågan.  

Varför kan ni inte bygga ut Tunge skola? 

Svar: Kommunen har bedömt att lokalerna skulle behöva omfattande renoveringar och tillbyggnader för att kunna fortsätta fungera som skola, vilket innebär stora investeringar. En sådan renovering skulle också innebära att eleverna skulle behovas evakueras under tiden och få sin undervisning på annan plats. En del av skoltomten har dessutom ett strandskydd vid bäcken som förhindrar byggnation på den delen av skolgården. Marken bedöms då vara för liten för att kunna inrymma en sammanhållen F-6 skola med friytor enligt Boverkets rekommendationer och den ligger utanför tätortsavgränsningen.  

Finns det ingen bättre plats för den nya skolan? 

Svar: I lokaliseringsstudien har kommunen utrett 15 platser, men de flesta har bedömts vara olämpliga. Det återstår därmed tre platser som vi fortsätter att utreda.   

Mer information

Detaljplan Kode nya skola

Nyheter om Kode nya skola

Platsen för ny skola i Kode utreds - 3 november 2020

Stort engagemang för ny skola i Kode - 18 augusti 2020

Vilken är lämpligaste platsen för Kode nya skola? - 26 juni 2020

Detaljplan påbörjad för ny skola i Kode - 5 februari 2020

  Sidan uppdaterades: