Ansökan Fria resor 04:00 - 19:00

Obligatoriskt fält Skolkort Kungälvs kommun (04.00-19.00) Gäller ej gymnasieelever eller om du har rätt till skolskjuts.
  Personuppgifter (elev)
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
  Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Läs mer nedan.  
Obligatoriskt fält Jag är medveten om att förlorade kort inte ersätts.
Obligatoriskt fält Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga

 

Information om personuppgiftsbehandling
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

Avser behandlingen: Anmälan om fria resor för ungdomar

Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:
Martin Lindén
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: dataskyddsombud@kungalv.se
Ändamålet med behandling:
Upprättande av personligt busskort. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Mottagare av personuppgifter:

Västtrafik AB. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Lagringstid:
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras.

De registrerades rättigheter:
Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering. Den enskilde kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Man har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden gällande personuppgiftsbehandling. Har ni klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan ni vända er till dem.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost.

  Sidan uppdaterades: