Skolval kommunala skolor till förskoleklass och årskurs 7

Snabblänkar till innehållet på den här sidan

Ansökan
Urvalsprinciper
Vårdnadshavarens önskemål
Närhetsprincipen
Särskilda skäl
Syskonförtur
Besked om placering
Skolskjuts
Fritidsplats
Rödbo
Ytterbyskolans musikklass
Uppskjuten skolplikt
Skolstart för barn som är 5 år
Aktuella skolor
Kontakt

Ansökan

Information om ansökan hittar du på hemsidan för skolvalet.

Urvalsprinciper

Om en skola har fått fler ansökningar än vad skolan kan ta emot, prioriterar kommunen vilka barn som får en placering på skolan. Kommunen använder sig av följande urvalsprinciper:

Förskoleklass:

1. Vårdnadshavares önskemål
2.Närhetsprincipen
3.Särskilda skäl
4.Syskonförtur i årskurs 1–3

Årskurs 7:

1.Vårdnadshavares önskemål
2.Närhetsprincipen
3.Särskilda skäl

 

Vårdnadshavarens önskemål

Kommunens försöker tillmötesgå vårdnadshavares önskemål om skola.

Närhetsprincipen

Om en skola inte har plats för alla som önskar gå där gör Kungälvs kommun ett urval utifrån avståndet till hemmet – relativ närhet, den så kallade närhetsprincipen.

Elevens önskemål om skola jämförs med andra elevers avstånd mellan skolan och hemmet. Bedömningen av relativ närhet utgår från barnets folkbokföringsadress.

Bilden nedan illustrerar hur en bedömning kan se ut:

Elev 1 och Elev 2 vill börja på skola A som ligger i närheten av båda barnens hem (folkbokföringsadress). Elev 1 har längre avstånd till Skola B jämfört med vad Elev 2 har. Därför får Elev 1 platsen på skola A.
 

Särskilda skäl

Efter att urval gjorts utifrån vårdnadshavarens önskemål och närhetsprincipen kan en elev i undantagsfall få en plats med hänsyn till särskilda skäl. Särskilda skäl utgår från fysiska och psykosociala funktionshinder hos eleven.

Utgångspunkten är att behov av särskilt stöd ska kunna tillgodoses vid kommunens alla skolor. Att besluta om att en elev får plats med hänsyn till att eleven har omfattande behov av särskilt stöd tillämpas väldigt sparsamt och beslutas av verksamhetschef.

Om du vill ansöka om särskilda skäl ska det göras separat under perioden för skolvalet. Detta gör du genom att skriftligen ge in de skäl som du vill att kommunen ska beakta och bifogar eventuella intyg som styrker dessa. Underlaget skickas till Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Maila inte känslig information till kommunen.

Syskonförtur

Efter att urval gjorts utifrån vårdnadshavarens önskemål, närhetsprincipen och särskilda skäl görs ett urval utifrån syskonförtur. Syskonförtur omfattar elever som har syskon som går i årskurs 1-3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja. Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma adress.

Besked om placering

Besked om placering skickas ut vecka 10.

Skolskjuts

I Kungälvs kommun finns skolskjutsar som är planerade utifrån skolor och bostadsområden. Om du går på en skola som ligger i närheten av där du bor har kommunen planerade skolskjutsar/linjetrafik som är anpassade efter skolans start och sluttider.

Läs mer om skolskjutsar här. 

Fritidsplats

Barn med pågående placering (ej uppsagd plats) på fritidshem omplaceras automatiskt till en fritidshemplats på tilldelad skola. Vårdnadshavare som ansöker om fritidshemplats till sina barn får besked innan skolstart via brev eller via e-tjänst.

Rödbo

Göteborgs kommun har sagt upp det så kallade Rödboavtalet som gett elever från Rödbo rätt till skolplacering i Kungälvs kommun. Avtalet gäller till och med den 30 juni 2021. Elever som går i Kungälvs kommuns skolor innan avtalet upphör, har rätt att gå kvar på sin skolenhet.

Eftersom avtalet upphör innebär det att elever från Rödbo inte längre måste ges en skolplacering i kommunen utan placeras i mån av plats, på samma sätt som övriga sökanden som inte är folkbokförda i kommunen.

Rätten att gå kvar gäller endast på aktuell skolenhet. Inför årkurs 7 sker ett byte av skolenhet, vilket innebär att rätten att gå kvar upphör senast vid utgången av årskurs 6 (förutsatt att eleven gått kvar på sin skolenhet). Placering i årskurs 7 sker i mån av plats efter önskemål av vårdnadshavare. Även elever som ska börja förskoleklass hösten 2021 placeras i mån av plats.

Ytterbyskolans musikklass

Ytterbyskolan har en musikklass per årskurs. Till skillnad från andra klasser på skolan har musikklassen en utökad timplan för musikundervisning. Undervisningstiden i musik tas från andra ämnen.

Antagningen till musikklassen är individuell. Ytterbyskolan erbjuder cirka 30 elever att få börja i musikklass varje år.

Läs mer om musikklasserna(pdf, 153 kB) och om Ytterbyskolan.

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om vårdnadshavarens begär det och det finns särskilda skäl. Ansökan om uppskjuten skolplikt görs via denna blankett (pdf, 793 kB) som skickas till Bildning och lärande, Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.

Skolstart för barn som är 5 år

Vårdnadshavare till barn som är 5 år kan lämna önskemål till önskad skola som tillgodoses i mån av plats.

Aktuella skolor

Du hittar aktuella skolor samt information om hur du ansöker på sidan Skolval till förskoleklass och årskurs 7.

 

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: