Erasmus +

EU-programmet Erasmus+ är ett internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Sommaren 2018 deltog ungdomar och vuxna från Kungälv i projektet E+generation.

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet syftar bland annat till att skapa tolerans och solidaritet bland unga och skapa en gemensam förståelse mellan unga i olika länder. Organisationer och medborgare i Europa kan söka pengar för att genomföra olika typer av projekt. Exempel på projekt kan vara ungdomsutbyte, volontärsutbyte, kunskapsutveckling av ungdomsarbetare och utbyten för att organisationer skapa innovativa lösningar som utvecklar det europeiska samarbetet.

Erasmus+ pågår 2014 till 2020. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+.

Kungälvs kommun har de senaste åren varit aktiva inom Erasmus+ och deltagit med både ungdomar och vuxna i olika utbyten.

 

E+generation

Ett projekt inom Erasmus+ programmet är E+generation som ägde rum i Soave i norra Italien 2–8 juli 2018. Projektet syftar bland annat till att skapa tolerans och solidaritet bland unga och skapa en gemensam förståelse mellan unga i olika länder.

Under en vecka fick 32 ungdomar och åtta ledare från Sverige (Kungälv), Rumänien, Italien och Irland delta i olika typer av workshops. Dessa handlade bland annat om europeiskt medborgarskap och integration. Fokus låg på olika former av moderna kulturella uttryck inom musik, dans och street art. Deltagarna fick också utforska sitt europeiska kulturarv relaterat till sitt eget land, till exempel lära ut danser, sånger och språk och bjuda på mat. Aktiviteter så som rollspel, improvisationsteater och fria diskussioner förekom också. 
En av ungdomarna som deltog hade som uppgift att sammanfatta veckan i en film

Veckans motto var "alla är olika, alla är lika" och syftade till att hantera olika sociala problem såsom exempelvis diskriminering i olika former.
Projektets huvudmål var att: 

  • utveckla EU-medborgarskapskunskaper hos ungdomar och ledare
  • utveckla positiva attityder genom interkulturell dialog 
  • stödja kreativitet och sociala initiativ till entreprenörsskap 
  • främja europeiskt kulturarv
  • öka den europeiska medvetenheten hos ungdomar i deras hemkommuner

Kulturenheten på Kungälvs kommun har också stått som värd för följande projekt:

Level Up

Under sju dagar i augusti 2018 träffades 20 ungdomsarbetare samt representanter från offentliga organ och projektledare i Italien. De kom från Sverige, Italien, Storbritannien, Cypern, Portugal, Grekland, Rumänien, Estland, Lettland, Norge och Danmark. Tillsammans fick de stärka sina kunskaper inom sitt arbete med ungdomar för en fortsatt hög kvalité på Erasmus+ framtida projekt.

Genom informella utbildningsverktyg och metoder, såsom workshops, lekar med mera fick deltagarna identifiera vad som kan vara bra och dåligt i arbetet med ungdomar. De fick också jobba med att förbättra och samordna sitt arbete med olika samarbetspartners.

Projektet var en KA1-mobilitykurs för ungdomsarbetare under Erasmus+programmet, en utbildning (training course), som riktade in sig på att förbättra ungdomsarbetares kunskaper.
Level Up syftade till att förbättra kunskaperna hos ungdomsarbetare och deras arbete kopplat till Erasmus+-programmet.

Projektet hade följande mål:

  • Att utveckla och förbättra kunskaperna hos 20 ungdomsarbetare i arbetet med orättvist behandlade, försummade ungdomar.
  • Att bygga upp en stark kunskap inom informellt lärande för 20 ungdomsarbetare.
  • Att öka kunskapen för 20 ungdomsarbetare i att använda Erasmus+programmet som ett verktyg för inkludering och ungdomsbemyndigande.
  • Att tillhandahålla en lämplig inställning för att dela erfarenheter och idéer av gemensamt intresse bland ungdomsarbetare.

Film från Level Up-projektet

 

The Plus

The Plus är en vidareutveckling av Level up-projketet från sommaren 2018. Denna gång träffades 20 ungdomsarbetare, representanter från offentliga organ och projektledare från Sverige, Italien, Storbritannien, Cypern, Portugal, Grekland, Rumänien, Estland och Lettland i Italien. Under sju dagar i maj 2019 träffades de för att fortsätta sitt arbete med att stärka sin kompetens och att jobba mot fortsatt hög kvalité på Erasmus+ framtida projekt.

Genom icke formella utbildningsverktyg och metoder, såsom workshops, lekar med mera fick deltagarna identifiera vad somkan vara bra och dåligt i arbete med ungdomar. De fick också jobba med att förbättra och samordna sitt arbete med olika samarbetspartners. Arbetet byggde på tidigare erfarenheter, bland annat från Level Up, men denna gång gick de djupare in i olika teman.

The Plus-projektet var också en KA1-mobilitykurs för ungdomsarbetare under Erasmus+programmet och var en utbildning (training course) som riktade in sig på att förbättra ungdomsarbetares kompetens. The Plus syftade till att förbättra kompetensen hos ungdomsarbetare och deras arbete kopplat till Erasmus+programmet.

Projektets mål:

  • Öka ungdomsarbetarnas kunskaper för att arbeta i mångkulturella sammanhang.
  • Förbättra deltagarnas kunskaper att använda icke formellt lärande vid genomförande av pedagogiska aktiviteter.
  • Öka ungdomsarbetarnas färdigheter i ungdomsarbetet med unga människor med färre/sämre möjligheter.
  • Öka deltagarnas kunskaper att använda Erasmus+ som ett samhällsutvecklingsverktyg.
  • Öka partnerorganisationernas förmåga att arbeta på ungdomsområdet.
  • Att skapa ett sammanhang för utbyte av erfarenheter och utbyte av goda exempel som gjorts inom ungdomsarbetet.
  Sidan uppdaterades: