Erasmus +

EU-programmet Erasmus+ är ett internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Det ska skapa en gemensam förståelse mellan unga i olika länder. Kungälvs kommun har varit aktiva inom Erasmus+ och under sommaren 2018 deltog ungdomar och vuxna i projektet E+generation.

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet syftar bland annat till att skapa tolerans och solidaritet bland unga och skapa en gemensam förståelse mellan unga i olika länder. Organisationer och medborgare i Europa kan söka pengar för att genomföra olika typer av projekt. Ungdomsutbyte, volontärsutbyte, kompetensutveckla ungdomsarbetare och utbyten för att organisationer skapa innovativa lösningar som utvecklar Europasamarbetet är exempel på projekt. 

Programmet gäller från 2014 och pågår fram till 2020. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Universitets- och högskolerådet har hand om utbildningsdelen i Erasmus+.

Kungälvs kommun har de senaste åren varit aktiva inom Erasmus+ och deltagit med både ungdomar och vuxna i olika utbyten.

 

E+generation

Ett projekt inom Erasmus+ programmet är E+ generation som ägde rum i Soave i norra Italien 2-8 juli 2018. Projektet syftar bland annat till att skapa tolerans och solidaritet bland unga och skapa en gemensam förståelse mellan unga i olika länder.

Under en vecka fick 32 ungdomar och 8 ledare från Sverige (Kungälv), Rumänien, Italien och Irland delta i olika typer av workshops. Dessa handlade bland annat om europeiskt medborgarskap och integration där det användes olika former av moderna kulturella uttryck inom musik, dans och street art. Deltagarna fick också utforska, öva på och dela med sig av sitt europeiska kulturarv relaterat till sitt eget land, till exempel lära ut danser, sånger, språk och bjuda på mat. Aktiviteter så som rollspel, improvisationsteater och fria diskussioner förekom också. 
En av ungdomarna som deltog hade som uppgift att sammanfatta veckan i en film

Motto under veckan var: "alla är olika, alla är lika" och mottot syftade till att hantera olika sociala problem såsom exempelvis diskriminering i olika former.
Projektets huvudmål var att: 

 • utveckla EU-medborgarskapskompetenser hos ungdomar och ledare
 • utveckla positiva attityder genom interkulturell dialog 
 • stödja kreativitet och sociala entreprenörskapsinitiativ 
 • främja europeiskt kulturarv
 • öka den europeiska medvetenheten hos ungdomar i deras hemkommuner

Kulturenheten på Kungälvs kommun har också stått som värd för följande projekt:

 

Level up

Under sju dagar i augusti 2018 träffades 20 ungdomsarbetare, representanter från offentliga organ och projektledare från Sverige, Italien, Storbritannien, Cypern, Portugal, Grekland, Rumänien, Estland, Lettland, Norge och Danmark i Italien. Tillsammans skulle de stärka sina kunskaper inom sitt arbete med ungdomar för en fortsatt hög kvalité på Erasmus+ framtida projekt.

Genom icke formella utbildningsverktyg och metoder, såsom workshops, lekar etcetera fick deltagarna identifiera vad som är bra och dåligt i arbetet med ungdomar. De fick också jobba med att förbättra och samordna sitt arbete med partners.

Projektet var en KA1-mobilitykurs för ungdomsarbetare under Erasmus+-programmet, en utbildning (training course), som riktade in sig på att förbättra ungdomsarbetares kunskaper.
"Level up" syftade till att förbättra kunskaperna hos ungdomsarbetare och deras arbete kopplat till Erasmus+-programmet.

Projektet hade följande mål:

 • att utveckla och förbättra kompetensen hos 20 ungdomsarbetare i arbetet med orättvist behandlade, försummade ungdomar.
 • att bygga upp stark kompetens inom icke formellt lärande för 20 ungdomsarbetare.
 • att öka kompetensen för 20 ungdomsarbetare i att använda Erasmus+-programmet som ett verktyg för inkludering och ungdomsbemyndigande.
 • att tillhandahålla en lämplig inställning för att dela erfarenheter och idéer av gemensamt intresse bland ungdomsarbetare.

Film från Level up-projektet

 

The Plus

The Plus är en vidareutveckling av Level up-projketet från sommaren 2018. Denna gång träffades 20 ungdomsarbetare, representanter från offentliga organ och projektledare från Sverige, Italien, Storbritannien, Cypern, Portugal, Grekland, Rumänien, Estland och Lettland i Italien. Under 7 dagar i maj 2019 träffades de för att fortsätta sitt arbete med att stärka sin kompetens och att jobba mot fortsatt hög kvalité på Erasmus + framtida projekt.

Genom icke formella utbildningsverktyg och metoder, såsom workshops, lekar etcetera fick deltagarna identifiera vad som är bra och dåligt i arbetet med ungdomar. De fick också jobba med att förbättra och samordna sitt arbete med partners. Arbetet byggde på tidigare erfarenheter, bland annat från Level up, men denna gång gick de djupare in i olika teman.

The Plus-projektet var också en KA1-mobilitykurs för ungdomsarbetare under Erasmus+ -programmet och var en utbildning (training course) som riktade in sig på att förbättra ungdomsarbetares kompetens. The Plus syftade till att förbättra kompetensen hos ungdomsarbetare och deras arbete kopplat till Erasmus+ -programmet.

Projektet hade följande mål:

 • - Öka ungdomsarbetarnas kompetens för att arbeta i mångkulturella sammanhang
 • Förbättra deltagarnas kompetens att använda icke formellt lärande vid genomförande av pedagogiska aktiviteter
 • Öka ungdomsarbetarnas färdigheter i ungdomsarbetet med unga människor med färre/sämre möjligheter
 • Öka deltagarnas kompetens att använda Erasmus + som ett samhällsutvecklingsverktyg
 • Öka partnerorganisationernas förmåga att arbeta på ungdomsområdet
 • Att skapa ett sammanhang för utbyte av erfarenheter och utbyte av goda exempel som gjorts inom ungdomsarbetet.
  Sidan uppdaterades: