Invandring och integration

Sverige tar av medmänskliga skäl emot många asylsökande. Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt nyanlända. Här hittar du information om vad kommunen gör, vad du kan göra för att hjälpa till samt stöd för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Vi måste hjälpas åt

Staten anvisar hur många personer varje kommun ska ta emot, beräknat utifrån folkmängd, tidigare mottagande och arbetsmarknad. För Kungälvs kommun innebär det att vi ska ta emot 195 personer 2017 och 161 personer 2018.

Av 2017 års kvot på 195 personer blev det till slut 169 nya Kungälvsbor under 2017. Under 2018 kommer 161 nyanlända att placeras i kommunen. På grund av den svåra bostadsmarknaden i kommunen med långa köer kan bara en mindre del av mottagandet ske på den ordinarie bostadsmarknaden. För att lösa det mottagande som kommunen fått i uppdrag finns behov av tillfälliga lösningar, i avvaktan på den nyproduktion som kommer att ske de närmaste åren.


Ekonomi

Kommunen får bidrag från staten för de kostnader som uppstår i samband med mottagande av nyanlända. Med nyanlända avses personer som kommit till Sverige som flyktingar men nu har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Ersättningen är en schablonersättning per individ som betalas ut under de första två åren. Den ska i första hand täcka kommunens direkta kostnader för mottagandet, till exempel SFI, samhällsorientering och personalkostnader. När det gäller kostnader för boende finns ingen generell statlig ersättning till kommunen. Den enskilde ansvarar själv för att hyran betalas och har möjlighet att ansöka om bostadstillägg som komplettering till etableringsersättningen.

  Sidan uppdaterades: