Detta gör Kungälvs kommun

Kungälvs kommun får många frågor och synpunkter om hur vi jobbar när det gäller mottagandet av nyanlända och hur man som medborgare kan hjälpa till. Här hittar du en samlad information om mottagandet i Kungälv.

Den senaste tidens stora ökning av människor som flyr från krig och söker skydd i Sverige är historisk. Utveckling ställer stora krav på landets kommuner när det gäller flyktingmottagandet och Kungälv arbetar med flera olika insatser för att kunna hjälpa de nyanlända som kommer hit.

På den här sidan hittar du information om:


Boendeplanering

Kommunen vill helst inte inhysa de nyanlända i gympasalar. Dessa personer har varit i Sverige ett par år och behöver nu få rätt boendeförutsättningar för att klara av ett arbete eller studier.

En ökad chans till en lyckad integration har ett stort värde men vi behöver också se till de ekonomiska förutsättningarna så att helheten går ihop. I kommunens ordinarie utbyggnadsplaner prioriteras stadskärnan, Ytterby och Marstrand. Där finns kollektivtrafik och jobb. Där finns också bäst förutsättningar för de nyanlända. Samtidigt är det viktigt att vi även planerar bostäder i alla kommundelar.

Tittar på olika lösningar

Kommunen tittar på olika boendelösningar då de långa bostadsköerna gör att det behövs tillfälliga genomgångsbostäder för de nyanlända. På grund av den svåra bostadsmarknaden i kommunen kan bara en mindre del av mottagandet ske på den ordinarie bostadsmarknaden. Huvudlinjen är att bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden fördelas efter kötid. Däremot är det intressant att omställa bland annat verksamhetslokaler som inte används till boenden. Tillfälliga boenden utgörs bland annat allt av bostadsmoduler och kollektiva boenden.

I en del fall kommer kommunen äga och hyra ut och i andra fall hyr vi från externa aktörer. Det är inte troligt att vi köper villavagnar eller bostadsrätter men situationen kan ändras om de flesta bygglovsärenden överklagas. Vi är angelägna om att skapa goda förutsättningar för integration och tror på spridning av dessa boenden i kommunen samt om möjligt mixa grupper där större omfattning av bostäder anläggs.

Det är en svår logistik att matcha nyanlända med rätt bostäder. In i det sista kan anvisningarna ändras och det kan till exempel komma familjer istället för ensamhushåll.


Vuxna och barnfamiljer

De vuxna och barnfamiljer som kommer till Kungälv har redan fått uppehållstillstånd. De flesta har tidigare bott på någon av Migrationsverkets anläggningar i en annan kommun i väntan på uppehållstillstånd och kommer nu till Kungälv för att leva och bo här. Då är det kommunen som tar över ansvaret för till exempel skola och vård.
I kommunen finns det även privata aktörer som driver asylboende för vuxna och barnfamiljer.


Mottagande av ensamkommande barn

Kungälv har sedan 2015 haft ett ökat mottagande av ensamkommande barn och unga och en period vad de flesta flyktingar som kom till Kungälv ensamkommande barn eller ungdomar. Vissa har redan uppehållstillstånd, andra väntar på att deras asylansökan ska behandlas av Migrationsverket. Under 2016 och 2017 har antalet ensamkommande barn minskat kraftigt.

Kommunen har ett särskilt ansvar för boende, omsorg, skola och att utse en god man när det gäller ensamkommande barn och unga. En god man är en person som hjälper någon annan som på grund av exempelvis sjukdom eller psykisk störning har behov av att få hjälp med att bevaka sin rätt.

Information till närboende och andra

Största möjliga öppenhet råder. Vid bygglov sprids informationen enligt bygglovenhetens ordinarie rutiner med brev eller kungörelser i pressen. Vi kommer dessutom att löpande uppdatera denna portal, allteftersom nya beslut tas om boendeplaneringen. Hit kan du också skicka frågor. Vi kommer också att informera på medborgarstämmor och i Stadshuset. När det är lämpligt läggs information ut på våra sociala medier.


Behov av samverkan

Vår regions näringsliv är mycket välmående och arbetslösheten är låg. Med en bra integration kan även de nyanlända komma i arbete, inte minst på grund av den växande kompetensbristen inom vissa yrken.

Gällande själva boendefrågan så efterlyser vi exploatörer och privata bostadsägare som vill hyra ut lägenheter till de nyanlända. Det är dock viktigt att poängtera att hyran måste vara rimlig och får inte vara över hyresnivåer som gäller andra målgrupper. Nyanlända har inledningsvis ungefär samma förutsättningar som våra unga som söker sin första hyresrätt.


Bygglovsprocessen

Bygglov beslutas i miljö- och byggnadsnämnden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, eftersom de flesta ärenden rör enskilda personer. Du hittar länken till miljö- och byggnadsnämnden nedan under rubriken Mer information. Se faktaruta i spalten till höger.

 

Frågor och svar om flyktingmottagandet i Kungälv:

Vem ansvarar för flyktingmottagandet?

Migrationsverket har ansvaret för de som söker asyl. För asylsökande barn och unga har kommunen ett ansvar att erbjuda dem plats i förskola eller skola. När det gäller transitboendet för ensamkommande barn och unga i Kungälv är det Migrationsverket som har huvudansvaret och som står för kostnaderna. Kommunen ansvarar för personalen och för lokalerna.

De privata boendena i kommunen som har avtal med migrationsverket ansvarar själva för sina boenden.
Kommunen ansvarar även för att ge stöd och hjälp till de vuxna flyktingar som fått uppehållstillstånd. Det kan handla om att erbjuda undervisning i samhällsorientering eller i svenska.

Vem betalar för flyktingmottagandet i Kungälv?

När det gäller mottagandet av ensamkommande flyktingbarn får Kungälvs kommun full täckning för sina kostnader från Migrationsverket. Detta gäller även personalkostnader.

Hur många flyktingar har Kungälv tagit emot hittills?

Under 2015 tog Kungälvs kommun emot 19 vuxna och barn. Dessutom kom 18 personer som själva ordnat med boende. Till det tog vi emot 126 ensamkommande barn. Under 2016 kom 185 nyanlända och 6 ensamkommande och för 2017 ska Kungälv ta emot 195 nyanlända och 10 ensamkommande. Kommunens framtidsutsikter är att vi under 2018 och 2019 ska ta emot knappt 300 nya kommunmedlemmar, både ensamkommande barn, vuxna och barn med vårdnadshavande. 

Du hittar aktuell statistik över flyktingmottagandet i Sverige på Migrationsverkets webbplats  (extern länk)

Finns det boende till alla flyktingar som kommer till Kungälv?

Ja, än så länge klarar kommunen av att ge alla flyktingar som kommer hit ett boende. Men det är en pressad situation. Därför arbetar vi hela tiden med att hitta lösningar för fler boenden, både tillfälliga och mer långsiktiga.

Kan kommunen säga nej till att ta emot fler ensamkommande barn och ungdomar?

Den så kallade bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016 och innebär att kommuner måste ta emot ett förutbestämt antal flyktingar varje år. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas etablering i samhället och att vissa kommuner inte ska kunna avståDet är Länsstyrelsen som räknar fram antalet flyktingar som ska tas emot i varje kommun. Antalet baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. 

Vad kan jag göra som privatperson?

Det finns många insatser du kan göra för att hjälpa de flyktingar som kommer till Kungälv. Det behövs bland annat fler gode män, familjehem och kontaktpersoner.

Många vill även skänka kläder, möbler och leksaker. Kungälvs kommun anordnar inga egna insamlingar men samarbetar med en rad frivilligorganisationer. Kontakta alltid organisationerna innan du lämnar kläder eller saker för att se vad de har behov av. Det finns även en så kallad Flyktingguide där privatpersoner kan anmäla sig till att bli kontaktperson för en flykting.

  Sidan uppdaterades: