Årsredovisning och årsplan

Vad är årsplan och vad är bokslut?

Varje år görs en årsplan inför nästkommande verksamhetsår. Årsplanen beskriver vilka övergripande strategier som gäller för att hantera det uppdrag som kommunstyrelsen har fått från kommunfullmäktige. Den innehåller uppgifter om vilka volymer som beräknas för olika verksamheter, budget samt planer och ansvarsfördelning för hur de politiska målen ska uppnås. Verksamheten ska balanseras med volym, ekonomi, personalresurs och kvalitet. Årsplanen bryts i nästa steg ned i verksamhetsplaner på sektornivå. Där sektorn utvecklar de områden i årsplanen som de är berörda av enligt samma struktur som i årsplanen.

För att följa upp hur årsplan och verksamhetsplaner genomförs under verksamhetsåret görs uppföljning i form av bokslut tre gånger per år, tertial 1 = 30 april, tertial 2 = 31 augusti samt vid årsskiftet, tertial 3 = 31 december. Bokslut kan göras för del av ett år eller för ett helt räkenskapsår. När bokslut görs för ett helt räkenskapsår kallas det årsbokslut. Sektorernas och Portföljernas verksamhets-/portföljplaner följs kontinuerligt upp i tertialrapporter. För hela räkenskapsåret kallas det verksamhetsberättelse.

 Teckenspråk:


Kungälvs kommuns verksamhet kostar ungefär 2,5 miljarder kronor varje år. Av det kommer 2,1 miljard från den kommunalskatt som kommuninvånarna betalar.

För varje 100-lapp som du som kommuninvånare betalar i kommunalskatt används 15 kronor till äldreomsorg och 8 kronor till funktionshinderverksamhet. Ungefär 34 kronor går till förskola och grundskola och 5 kronor satsas på kultur och fritid.


  Sidan uppdaterades: