Notaries Publicus

Notarius publicus är latin och betyder offentlig skrivare och är en gammal tradition i vårt rättsväsende.

Notarius Publicus i Kungälv är

Jan Bredin, Advokatfirman Jan Bredin AB
Besöksadress: Hollandsgatan 5, Ytterby
Postadress: Box 2128, 442 02 Ytterby
Telefon: 0303-580 50
Mobil: 0708-74 95 70
E-post: j.bredin@telia.com 

Notarius publicus främsta uppgifter är att hjälpa allmänheten med bland annat att:

  • bestyrka namnunderskrifter
  • kontrollera lottdragningar
  • vara med som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, då förseglingar sätts på eller bryts
  • efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan
  • ta upp växel- eller checkprotester
  • bestyrka översättningar i den mån språkkunskaperna medger det

Notarius Publicus får ta ut skälig ersättning för utfört uppdrag.
Länsstyrelsen har en förteckning över de personer som är utsedda att vara Notarius Publicus i länet.

  Sidan uppdaterades: