Ansträngt läge i vård- och omsorgsverksamheterna

Den pågående coronapandemin påverkar den kommunala vården och omsorgen. Framförallt hemtjänsten är särskilt hårt drabbad men alla verksamheter har ett ansträngt läge. 

Vi har i dagsläget hög sjukfrånvaro och behöver använda oss av vår beredskapsplan. Det innebär att vi behöver prioritera vilka insatser som ska utföras för att säkerställa så att allas basala omvårdnad blir utförd.

Vi är nu i ett läge då tillgången till personal är begränsad, och risken för smittspridning stor och behöver därför ställa in verksamhet som inte är absolut nödvändig för brukares omedelbara välbefinnande. De insatser som kommer att prioriteras bort om bemanningen är för låg är utan kronologisk ordning:

  • Serviceinsatser
  • Avlösning
  • Promenader
  • Social tid

Kommunen arbetar med att skydda patienter/brukare och personal mot smitta vilket kräver god hygienisk standard och att följsamheten till basala hygienrutiner är hög. En viktig förutsättning är tillgång till vårdhygienisk kompetens för planering och tillgång till utrustning, vilket kommunen har tillgång till Via Vårdhygien inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Vi hoppas kunna återuppta utförandet av alla insatser så snart som möjligt. Eventuellt avdrag för inställda insatser inom hemtjänsten kommer att göras på mars månads faktura. 

  Sidan skapades: