Artrika vägkanter i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Artrik vägkant, Mjölkekilen. Fotograf: Mats Lindqvist

Trafikverket har under två år inventerat samtliga vägkanter ibland annat Kungälvs kommun. Resultatet finns nu samlat i en rapport som beskriver vilka vägkanter som klassas som artrika.

En artrik vägkant är ett vägområde som innehåller skyddsvärda och/eller rödlistade eller hotade arter vilka kräver anpassad skötsel och hänsyn. Oftast innehåller en artrik vägkant flora som är beroende av slåtter. Även insektslivet gynnas och i flera fall har rödlistade insekter konstaterats vid dessa vägkanter i samband med inventeringen.

Rapporten redovisar också så kallade hänsynsobjekt och invasiva arter, det vill säga arter som inte hör hemma i vår miljö och kan spridas snabbt, exempel på en sådan art är jättebjörnloka. Ett hänsynsobjekt har en intressant flora, men behöver inte någon anpassad skötsel.

I Kungälv finns 19 sträckor med en total längd av 15,3 kilometer som klassas som artrika. Dessa kommer att klippas lite senare på sommaren så att blommorna hinner fröa av sig. Sträckorna kommer även att förses med informationsskyltar. I kommunen finns dessutom 13 hänsynsobjekt.

Ett exempel på en artrik vägkant visas på bilden. Det är från Mjölkekilen strax innan Marstrand, där Trafikverket sådde in ängsblommor i samband med att den nya cykelbanan byggdes därför några år sedan.

När det gäller invasiva växter har Trafikverket hittat jättebjörnloka på en plats i kommunen längs vägen mellan Kareby och Kode. Trafikverket jobbar i sin skötsel med att bekämpa jättebjöärnloka där den dyker upp. Övriga invasiva arter som hittats i Kungälv på fler platser är jätteslide, parkslide och vresros. Dessa bekämpas inte enligt Trafikverkets skötselinstruktioner.


Läs mer:

Nyckeln - Nyhetsbrev om miljö och hållbarhet

  Sidan skapades: