Budgeten klubbad i kommunstyrelsen

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

En budget i balans är det viktigaste för Kungälvs kommun just nu för att säkerställa den generella välfärden, klara ökade pensionskostnader och minskade skatteintäkter 2019.

Kungälvs kommun måste minska nuvarande underskott och vidta åtgärder som förhindrar att nya underskott uppstår. En ekonomi i balans är nödvändig för kommunens fortsatta utveckling.

Kungälvs kommun dras med underskott i verksamheterna och svårigheter med att uppnå lagstadgat balanskrav. I korthet går balanskravet ut på att den kommunala budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Fortsättningsvis kommer kommunstyrelsen inte att acceptera några förluster i verksamheten. I sitt budgetförslag ger majoriteten förvaltningen i uppdrag att höja det ekonomiska överskottet från tre till fyra procent av kommunens totala budget redan 2019.

Omfattande budget

Kungälvs kommuns budget omfattar 2,5 miljarder kronor, pengar som ska säkra välfärden och ge medborgarna en god service och en bra verksamhet.
Det räcker dock inte för en oförändrad verksamhet utan förvaltningen har fått i uppdrag att spara cirka 100 miljoner kronor för år 2019. Samtliga verksamhet inom kommunen kommer att beröras. Besparingarna ska göras med bevarad god service i kärnverksamheten, god service till de äldre och en bra skola.
De budgetdokument som kommunfullmäktige ska ta ställning till innehåller en rambudget, finansiella mål, strategiska mål och resultatmål. Kommunfullmäktige ska även fastställa kommunens investeringsbudget. Förvaltningsplanen som bland annat redovisar hur förvaltningen uppnår målen fastställs av kommunstyrelsen. Den 6 december tar kommunfullmäktige upp budgeten för beslut.

  Sidan skapades: