Detta gäller för barn på förskolan under pandemin

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun får många frågor från vårdnadshavare om riktlinjerna för barn på förskolan och vad som gäller vid lämning och hämtning av barn på förskolan i dessa tider. Här försöker vi förklara.

Förskolorna i Kungälvs kommun är öppna och bedriver verksamheten som vanligt, men med anpassningar efter Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Personalen på förskolorna arbetar aktivt med att minska smittspridning. De arbetar enligt sina hygienrutiner som till exempel innebär en god handhygien. De visar och påminner även barnen om att regelbundet tvätta händerna. Lokalerna städas regelbundet.

Sjuka barn ska stanna hemma

Friska barn är välkomna till förskolan och sjuka barn ska stanna hemma, så att de inte smittar andra. När barn är sjuka är den allmänna rekommendationen att barn i förskoleålder stannar hemma utan att testa för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Barnet ska stanna hemma så länge som det är sjukt. Vid milda och snabbt övergående symtom (inom 1 dygn) behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.  I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. För en utförligare beskrivning av regler för återgång till förskola, se Smittskydd Västra Götalands riktlinje.

Enligt Folkhälsomyndigheten har skolverksamheterna inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar på förskolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. 

Hämtning och lämning

Förutsättningar och lokaler ser olika ut på varje förskola i kommunen. Det innebär att du som vårdnadshavare behöver prata med personalen på förskolan för att se hur rutinen för hämtning och lämning ser ut på förskolan. 

Sedan den 26 november lämnar Smittskydd Västra Götaland följande rekommendation: Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Läs informationen om hämtning och lämning på Smittskydd Västra Götalands webbplats

Om smitta finns på en förskola

Smittspridningen av covid-19 ökar i hela Sverige det finns en allmän smittspridning i samhället. Smittskydd i Västra Götaland har informationsmaterial till skolor och förskolor med vad som ska ske om en smitta finns på förskolan. Rektorn ansvarar då för att ta reda på när den smittade personen har varit på förskolan och vilka personer denne har varit i nära kontakt med från och med 24 timmar före symtomdebut fram till smittfrihet. Som nära kontakt räknas personer som den smittade varit i närheten av, inom 1,5 - 2 meter i minst 15 minuter, inomhus eller utomhus. Rektorn ska då informera ovan identifierade personer. I normalfall räcker det att informera berörda vårdnadshavare och personal. Vid behov kan rektorn kontakta Smittskydd för råd.

Rektor ansvarar inte för att komma med egna råd till vårdnadshavare eller personal, att stänga verksamheten på grund av covid-19 utan samråd med Smittskydd Västra Götaland eller att gå ut med information till alla vårdnadshavare och personal vid enstaka fall på förskolan. Kungälvs kommun följer dessa riktlinjer från Smittskydd Västra Götaland.

Samma riktlinjer i hela Västra Götaland

Kungälvs kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer för alla verksamheter. Riktlinjerna och råden som beskrivs i denna text kommer från Folkhälsomyndigheten och gäller inte bara i Kungälv utan i hela Sverige. Deras riktlinjer är ytterligare förtydligade av Smittskydd Västra Götaland med vad som gäller lokalt i Västra Götaland.

Källor

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Smittskydd Västra Götalands riktlinjer för förskolor och skolor

Läs vidare om Förskola och grundskola under pandemin

  Sidan skapades: