Gryaab kommer ansöka om två nya miljötillstånd

Göteborgsregionens avloppsreningsverk Ryaverket kommer att byggas om och till för att klara av att ta emot vatten från fler och samtidigt klara framtidens strängare reningskrav.

I det mångåriga projektet Nya Rya planerar Gryaab för ny rening på ny mark samt uppgraderingar av det befintliga reningsverket. Detta planeras vara klart 2036. På grund av de planerade förändringarna har Gryaab börjat arbetet med att söka två nya miljötillstånd. Det ena för fortsatt drift av Ryaverket, inklusive ombyggnationer och utökad kapacitet samt bortledning av grundvatten. Det andra för avledning av grundvatten för ny inloppspumpstation.

Bjuder in till samråd

Som en del i arbetet med miljötillstånden har Gryaabs skickat ut en inbjudan till samråd med berörda parter. Vilka som antas vara särskilt berörda bestäms utifrån vilken miljöpåverkan som kan uppkomma från verksamheten. I detta fall buller och lukt, samt i vissa fall en risk för påverkan utifrån grundvattenbortledning. Samråden hålls i juni 2023.

Gryaabs miljötillstånd - Gryaab finns mer information om de nya prövningarna samt aktuellt underlag.

  Sidan skapades: