Kommunfullmäktige beslutade om VA-taxa för 2020

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Den 19 december beslutade kommunfullmäktige om ny VA-taxa och inkopplingsavgift för 2020. Här kan du ta del av beslutet och presentationsunderlaget som visades på mötet.

Delar av VA-taxan höjs med fem till sju procent

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen av brukningsavgiften kopplad till vattenmätare höjs med fem procent och den rörliga delen av brukningsavgiften höjs med sju procent. Den rörliga avgiften blir därmed 30,12 kronor per kubikmeter för vatten och spillvatten. Den fasta delen av brukningsavgiften för dagvatten lämnas oförändrad.

Exempel: För en småhusfastighet (typhus A) med 800 kvadratmeter tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter blir det en årskostnad på 11 616 kronor inklusive moms. Detta är en höjning med 595 kronor och ca 5 procent.

Exempel: För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 kvadratmeter tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 2000 kubikmeter per år blir det en årskostnad på 85 733 krono inklusive moms. Detta är en höjning med 5 716 kronor och cirka 6 procent.

Anledningen till att delar av taxan för kommunalt vatten och avlopp behöver höjas nu och framöver är kommunens långsiktiga utbyggnad av VA-systemet. Utbyggnaden behövs för att säkra dagens leveranser och möta efterfrågan i framtiden.

Anläggningsavgiften höjs inte

Anläggningsavgiften som betalas en gång när man kopplar in sig på kommunalt VA lämnas oförändrad. För en bostadsfastighet med en tomtyta på 800 kvadratmeter och med vattentjänsterna vatten, avlopp och dagvatten är avgiften på 278 025 kronor.

Avgift utanför verksamhetsområde*

Brukningsavgift införs enligt gällande VA-taxa för föreningsanslutna bostadsbebyggda fastigheter som använder kommunalt vatten och avlopp. Kommunen ska erbjuda samtliga föreningar att mot särskilt avtal fakturera varje enskild bebyggd fastighet för att minska ökad administration och likviditetsproblem för föreningarna. De föreningar som tecknar sådant avtal får också en minskning på den fasta brukningsavgiften med 20 procent.

I tillägg beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsen kan justera den fasta avgiften för de föreningsanslutna fastigheterna. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att föra dialog med VA-föreningarna under första kvartalet 2020 och, om möjligt, komma överens om reviderade avtal. Kommunstyrelsen ska redovisa uppdraget till kommunfullmäktige under första halvåret 2020.

Bildspel från kommunfullmäktige 19 december

* Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar fram till tomtgränsen.

VA-taxan i korthet

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar: anläggningsavgift och brukningsavgift. Brukningsavgiften är i sin tur uppdelad i en rörlig och en fast del.

  • Anläggningsavgiften betalas bara en gång och då i samband med att fastigheten kopplas in på kommunens ledningar. Pengarna från anläggningsavgiften går till byggnation av VA-ledningar i nya områden.
  • Brukningsavgiften påverkas av hur mycket vatten du använder och dessutom hur mycket du kan använda. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för bygge av de grövre överföringsledningarna för vatten och avlopp och underhåll av kommunens ledningar och pumpar med mera. Brukningsavgiften är i sin tur uppdelad i två delar:
    • Rörlig del — styrs av mängden vatten du förbrukar.
    • Fast del — styrs av din vattenmätares kapacitet och om du har flera vattenmätare.
  Sidan skapades: