Frågor och svar om planerna för Krukmakaregatan i Kungälv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Här svarar kommunens planhandläggare och programansvarig för Kungälv stad på frågor kring detaljplan Krukmakaregatan. Planen är ute på samråd till 2 juni och ett informationsmöte ska hållas 15 maj

Varför föreslås höghus i Fontinbacken?
-Det här förslaget är en del i att utveckla och förtäta staden för att få till fler centrala bostäder och lokaler för verksamhet då det finns ett stort behov av det i stadskärnan.

Varför bygga en hög byggnad och inte istället fler, lägre bostadshus på hela ytan?
-Förslaget innebär två torn. Ytan är mycket liten och många små byggnader skulle ge ett betydligt färre antal bostäder, alternativt så skulle tomten upplevas som mycket trång utan luft mellan byggnaderna och ingen sikt för bakomliggande byggnader.

Det sägs i planen att man ska värna de kulturvärden som ryms på platsen. På vilket sätt görs det?
-Utgångspunkten i planen är att bakgårdarna/trädgårdarna längs Västra gatan (Krabbetornet 13 och 14) tillhör en i stort sett opåverkad del av den gamla staden. De rymmer också flera av det värden som beskrivs i riksintressebeskrivningen. (riksintresse för kulturmiljövården Kungälvs gamla stad) I Fontinbacken finns däremot en blandad bebyggelse, övervägande villor, men även en del betydligt större byggnader. Ställningstagandet i planen har därför varit att spara och skydda värdena på Krabbetornet 13 och 14 och koncentrera bebyggelsen till parkytan vid Krukmakaregatan och att låta den få vara något eget och tydligt nytt.

Kulturvärden är inte statiska utan innebär att det är möjligt att lägga till nytt, bara de ursprungliga värdena inte förvanskas eller blir svåra att utläsa och förstå.

Höga hus är ett omdebatterat ämne i Kungälv- lyssnar ni på synpunkter?
-Ja det gör vi förstås. I det planprogram för hela Liljedalsområdet som var ute på samråd i början av 2016 fanns förslag på höga hus även vid västra tullen. I det reviderade planprogrammet som ska upp till beslut i slutet av maj, har de tagits bort efter synpunkter. Nu är planen för Krukmakaregatan ute på samråd och så får vi se vad vi får för synpunkter på den. Kungälvborna och berörda instanser får nu tycka till och först efter att det sammanställts så beslutar vi i frågan. All information finns utställd i stadshuset och på kommunens hemsida.

Hur går ni nu vidare?
-För att fler ska få chans att ställa sina frågor och ta del av planen så har vi förlängt samrådstiden till 2 juni. Ett nytt informationsmöte kommer att hållas måndag den 15 maj 17.30-19.00, inne på gården vid Västra gatan 78  

Läs gärna hela planen för Krukmakaregatan här 

Skissbild: Perspektivbild från bakgård, Illustration av Fredblad arkitekter/Landskapsguppen

  Sidan skapades: