Gammalt och nytt går hand i hand när Liljedal utvecklas

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs stadskärna ska få en starkare identitet och bli en mer levande plats. För att ta ett helhetsgrepp och bestämma en inriktning för hur området ska utvecklas har Kungälvs kommun tagit fram ett planprogram för Liljedalsområdet. En första version kom för drygt ett år sedan och det program som nu antagits av kommunfullmäktige är omarbetat utifrån synpunkter som kommit in.

 En utgångspunkt i programmet är att det finns många ytor kvar att använda. Det ger en unik möjlighet att bygga en tätare stad med bättre förutsättningar för både fler bostäder och fler verksamheter. Allt för en stadskärna där småskalighet och historia ska kunna möta det mer moderna och där människor ska kunna strosa, handla och umgås än mer än i dag.
– När Kongahälla och nya resecentrum byggs blir det extra viktigt att vi också utvecklar och tar vara på den här delen av staden. Som komplement till det nya vill vi utveckla den gamla delen av Kungälv till en plats där man kan fika, strosa och uppleva det historiska. Detta säger Cecilia Örtendahl, programansvarig för Kungälvs stadskärna

Planprogrammet tar ett spännande grepp på Kungälv och delar in staden i två delar. Nya staden som växer fram i takt med Kongahälla och resecentrum och så Gamla staden med området runt om Östra- och Västra gatan och runt Liljedal. Tar man tillvara på den unika miljö som finns i den Gamla staden, med kulturhistoriska byggnader och områdets småstadskaraktär, förstörker man dess unika identitet. Konkret betyder det exempelvis att nya byggnader får anpassade takfotshöjder för att  släppa ner så mycket solljus som möjligt. Anders Pettersson, arkitekt från Krook och Tjäder som hjälpt kommunen att hålla samman arbetet med planprogrammet förklarar:
- Det handlar om rätt skala på rätt plats. Gaturum med hög kvalité bidrar till den unika helhetsupplevelsen av den Gamla Staden; En plats där man vill vistas och dit man förhoppnings vill återvända. 

Som en brygga mellan Gamla och Nya staden fungerar Västra tullen.  I dag framförallt präglad av biltrafik men som i framtiden ska bli mer av en stadslik mötesplats där man kan sitta, cykla eller promenera. 
– Västra Tullen är stadens mittpunkt, entrén till den Gamla Staden och starten på Västra gatan. Det är på tiden fler och större viktiga ytor vigs åt gående och cyklister på denna plats. Genom att minska trafikapparaten skapas nya ytor där man kan vara och vistas utan att känna att man är där på bilens villkor. En angenäm gatumiljö som attraherar besökare är en förutsättning för fortsatt utveckling av handel och verksamheter, säger Anders Pettersson.

 

Ur planprogrammet; Principer för utveckling av Liljedal:

  • Handel och verksamheter längs Strandgatan, Västra gatan, Västra tullen och angränsande Ytterbyvägen.
  • Bredda staden genom nya och förstärkta stråk tvärs Strandgatan och Västra gatan.
  • Beakta riksintresset för kulturmiljö
  • Utveckla och definiera platser och torg och värna viktiga sollägen för skapa förutsättningar för en attraktiv stadsupplevelse.
  • Identiteten av den Den Gamla staden ska förstärkas genom att låta den nya bebyggelsen bilda en sammanhållen helhet med den befintliga.
  • Västra tullen; där Nya Staden möter Gamla Staden förstärks som entréplats, som stadens mittpunkt och som mötesplats, med torg, stråk och en direkt anslutning till Västra parken.
  • Uppbrutna kvarter med gröna gårdar och smitvägar.

Här kan du läsa hela planprogrammet

Läs mer här om hur hela stadskärnan i Kungälv utvecklas

Skisser: Anders Pettersson, Krook och tjäder

  Sidan skapades: