Planprogram för Dammbergen i Ullstorp

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kommunstyrelsen beslutade i onsdags att påbörja ett planprogram för ett område i Ullstorp, där de tidigare gett positivt planbesked till det kommunala bolaget Bokab som vill bygga bostäder i området. De gav också positivt planbesked till Veidekke för bostäder. Här beskriver vi hur planarbetet går till och vad ett planprogram innebär. 

Kommunstyrelsen lämnade ett positivt planbesked för Dammbergen i april 2019, för att i detaljplan pröva byggnation av bland annat bostäder och en förskola. Bakom ansökan stod det kommunala bolaget Bokab, som bland annat tar fram mark till den kommunala tomtkön. Ansökan omfattade cirka 200 småhus, förskola och LSS-boende.

Under våren 2020 har ytterligare en ansökan om planbesked för bostäder i området behandlats. Området ligger norr om det område som gavs positivt planbesked i april 2019. Bakom ansökan står Veidekke och omfattar 70 rad- och parhus. Den 13 maj gav kommunstyrelsen positivt planbesked till det. Det justerade protokollet från sammanträdet kommer att bli tillgängligt under vecka 21. Ett beslut om planbesked går inte att överklaga, men senare beslut om att anta detaljplan går att överklaga.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är det första steget i detaljplaneprocessen. I det steget säger kommunen ja eller nej till att starta en detaljplaneläggning. I arbetet med själva detaljplanen kommer föreslagen exploatering att prövas - förutsättningarna studeras mer i detalj och avvägningar görs mellan allmänna och enskilda intressen.

Planprocessen är demokratisk och det kommer att finnas möjlighet att tycka till, bland annat under samråd och granskning. Synpunkter kan komma att påverka eventuell byggnation och utformning av området. Än så länge har inget förslag till detaljplan varit ute på samråd, processen är fortfarande i ett tidigt skede.

Nu ska ett planprogram tas fram

Inför detaljplaneläggningen kommer ett planprogram att genomföras. Ett planprogram kan vara lämpligt att genomföra inför detaljplaner där det finns starka motstående intressen och om detaljplanerna saknar stöd i översiktsplanen. I ett planprogram utreds översiktligt förutsättningarna inför detaljplaneläggningen och visar på till exempel var bebyggelse och grönytor bör placeras och hur ett övergripande vägnät lämpligen kan utformas.

Planprogrammet ligger sedan till grund för kommande detaljplaner. Ett planprogram skickas ut på samråd till bland andra närboende och myndigheter för att samla in synpunkter. Det är dock inte juridiskt bindande, utan ska ses som ett informationsunderlag till de efterföljande detaljplanerna.

Detaljplanerna kommer att tas fram genom byggherredriven process. Byggherredriven process innebär att byggherrarna tar fram planhandlingarna och de utredningar som krävs som underlag. Handlingarna granskas därefter av kommunen och det är kommunen som beslutar om/när ett planförslag kan gå ut på samråd, granskning och till sist antas.

Bilden visar var området ligger och den streckade linjen visar området som är aktuellt för planprogrammet. 

Läs mer om hur kommunen arbetar med samhällsplanering

  Sidan skapades: