Platsen för ny skola i Kode utreds

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälvs kommun vill bygga en ny grundskola i Kode för elever i förskoleklass till årskurs 6. Än är det inte klart vart skolan kommer att ligga. I dagsläget pågår en lokaliseringsstudie för tre platser och arbete med en detaljplan för en plats. För att skolan ska bli klar i tid pågår detta samtidigt. Här kan du läsa om arbetet som pågår och hur du kan påverka processen.

Den nya skolan ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola och förhoppningsvis vara klar till år 2024. Skolan ska utgöras av en skolbyggnad, idrottshall, skolbibliotek och skolgård. Det blir moderna, energieffektiva och anpassningsbara lokaler som underlättar undervisningen, jämfört med idag. Skola och skolgård ska rymma 630 elever, men det är bra om det finns närliggande ytor där den kan utökas i framtiden.  

För att hitta den bästa placeringen av skolan har många platser utretts, men flera av dem har bedömts vara olämpliga. I dagsläget kvarstår tre platser, de som kallas plats C, L och M i kartan. Plats K är inte längre kvar som alternativ eftersom den ytan är för liten.  

Lokaliseringsstudie och planarbete - vad är det? 

Kommunen arbetar med en lokaliseringsstudie som omfattar platserna C, L och M, en sådan studie görs för att hitta rätt plats för något som behöver byggas. Då utreds flera platser utifrån exempelvis kommunens gällande översiktsplan, lagar och ekonomi. Flera perspektiv ställs mot varandra och intressen utifrån naturvärden, geoteknik och trafik analyseras under arbetets gång. Det kan innebära att en plats passar bra ur exempelvis dagvattenaspekt, men är sämst lämpad utifrån perspektiv på landskapsbild.  

Lokaliseringsstudien behandlar både allmänna och enskilda intressen men kan bara utreda platsen till en viss gräns, det detaljerade arbetet görs i framtagandet av en detaljplan.   

Lokaliseringsstudiens slutsatser så här långt

Kommunens lokaliseringsstudie visar hittills att plats L (del av Solberga-Bräcke 1:14, med flera) förhåller sig bäst till bland annat bestämmelser i Plan- och bygglagen, generella riktlinjer i kommunens översiktsplan och ekonomiska aspekter. Plats L bedöms vara det mest lämpliga alternativet oavsett frågan om brukningsvärd jordbruksmark. 

Platserna C och M utgörs helt eller delvis av brukningsvärd jordbruksmark och får enligt miljöbalken inte tas i anspråk när det finns alternativ som inte utgörs av jordbruksmark.  

I somras kunde allmänheten lämna synpunkter på de fyra olika platserna och gensvaret var stort. Hela 600 enkätsvar med synpunkter på platserna kom in.  

Detaljplan för plats L 

En detaljplan behöver finnas när något så stort som en skola ska byggas. I planarbetet utreder man platsen som anses vara bäst lämpad för bygget, enligt lokaliseringsstudien. Planarbetet och utformningen av detaljplanen styrs av Plan- och bygglagen, med hänvisning till bland annat miljöbalken. I ett planarbete finns de obligatoriska momenten samråd och granskning. Det är i dessa moment som allmänheten kan påverka och komma med synpunkter.  

Arbete med detaljplan pågår för platsen L, grönmarkerad i kartan. Kommunen kommer att göra flera utredningar, bland annat en trafikutredning som är en av de största utmaningarna på grund av den ansträngda trafiksituationen. Utredningen bedöms få ett mervärde eftersom det ger möjlighet att lösa befintliga problem i trafikplaneringen och kunna avlasta trafiken i området. Det har aldrig varit tänkt att förlägga en skola på plats L utan att först utföra större och mindre trafikåtgärder i området. Avsikten är att förbättra trafiksituationen, jämfört med dagens ansträngda situation.  

Plats L utgörs av ett grönområde som är uppskattat av många invånare. Grönområdet har både natur- och fritidsvärden vilket kommer beaktas under en naturvärdesinventering och särskild studie av Kodes grönområden.  

Om en av utredningarna visar på att platsen inte är, eller kan göras lämplig för en skola, kommer planarbetet av avbrytas. Om planarbetet med plats L visar att platsen är olämplig, kommer plats C eller M tas i anspråk för skolan istället. 

Nästa steg 

På kommunstyrelsens sammanträde den 9 september presenterades slutsatserna i lokaliseringsstudien. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen för fortsatt dialog inför beslutet om detaljplan. Då ska ett av de andra befintliga alternativen, utöver plats L, presenteras med en analys som presenterar för-och nackdelar, budget och perspektiv. Perspektiv som särskilt beaktas i lokaliseringsstudien är:

  • Områdets framtida skolbehov (F9-skola och förskolor).
  • Trafiksituationen för elever och boende.
  • Utveckling av framtida bebyggelse. 

Mer information

Detaljplan Kode nya skola

Tidigare nyheter

Stort engagemang för ny skola i Kode - 18 augusti 2020

Vilken är lämpligaste platsen för Kode nya skola?- 26 juni 2020

Detaljplan påbörjad för ny skola i Kode - 5 februari 2020

  Sidan skapades: