Skyddsvärda träd kartlagda

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Trädens läge och skötselbehov har kartlagts. Inventeringen kompletterar en tidigare inventering genomförd av länsstyrelsen.

Den nya inventeringen har kartlagt 240 ”nya” träd och 100 träd som var kända från länsstyrelsens tidigare inventering. Det handlar om gamla, grova träd, men även om trädalléer, hamlade träd och andra träd som bedömts skyddsvärda.

Kungälvs största träd är silverpoppeln i Marstrand, som mäter 7,15 meter i omkrets. För 10 år sedan var en ek i Ytterby det största trädet. Eken mätte 7,58 meter. Den lever fortfarande, men en stor gren har fallit och delat trädet så det blev smalare.


Flera av träden har stort behov av skötsel

De inventerade träden har lagts in i kommunens databas med läge och noteringar om skötselbehov. För 63 träd bedöms det vara behov av brådskande åtgärder, till exempel röjning runt träden för att de inte ska ta skada eller dö. Rapporten ger även andra förslag till fortsatt arbete med koppling till de skyddsvärda träden. Ekskogarna i Diseröd, Munkegärde och Ytterby Tunge hör till de värdefullaste av de inventerade områdena, och ekarna där bedöms vara i akut behov av frihuggning.

Av stor vikt är att man tar hänsyn till värdefulla träd i samband med ned byggnation och exploatering så att trädens rötter inte skadas av misstag. Sådant har tyvärr inträffat i tidigare byggprojekt.


Läs mer:

Skyddsvärda träd i Kungälv – Rapport från inventering 2013-2015 (PDF-fil, Öppnas i nytt fönster)

Naturvårdsverket har producerat en informativ film om Skyddsvärda träd. Filmen”Låt gamla träd leva” (extern länk) informerar om de gamla trädens betydelse för många arter, behov av skötsel och vikten av skydd vid byggnadsarbeten i närheten med mera. Filmen finns i tre versioner , 3, 10 eller 25 minuter. 

Kungälvs kommuns miljöstrategiska arbete

Nyckeln - Nyhetsbrev om miljö och hållbarhet

  Sidan skapades: