Sociala investeringar blir nu konkreta insatser och resurser

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Ett av projekten är ”Multikompetent team i förskolan” som startar under 2016 och är tänkt att pågå under åtta år. För detta arbete anställs en psykolog, en socionom och en specialpedagog på heltid för att tillsammans stödja barn och föräldrar i nära samverkan med förskolans personal.

”Teknikstöd i skolan” är ett fyraårigt projekt som startade i början av 2015. I detta är en specialpedagog och en IT-pedagog anställda på halvtid för att arbeta med anpassningar och särskilt stöd genom teknikanvändande för ungdomar och personal.

”Riktad Drogprevention” är ett femårigt projekt som startar under våren 2016. I detta ska projektledare och medarbetare, totalt sex heltidstjänster, arbeta med insatser för ungdomar både på skoltid och fritid för att förhindra missbruk av olika slags droger.

- Dessa projekt kommer att följas upp vid återkommande tillfällen för att få veta vilka effekter som kan ses, och hur erfarenheterna kan föras in i kommunens ordinarie verksamhet, säger Lars Berfenhag.

Kungälvs kommun arbetar sedan flera år tillbaka med frågan om hur vi tillsammans med olika lokala och regionala intressenter och aktörer kan skapa ett socialt hållbart samhälle. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) forskat och kunskapat om hur ett systematiskt arbete med tidiga och verkningsfulla insatser kan bedrivas. En utgångspunkt är att stödja friskfaktorer och så långt som möjligt undanröja riskfaktorer under uppväxttiden.

Kommunstyrelsen fick 2013 i uppdrag att ta fram riktlinjer för detta arbete. Dessa ska grundas i kommunfullmäktiges strategiska mål att ”minska segregationen” med resultatmålen om ”minskad barnfattigdom” och ”minskat utanförskap”.

-  Under 2015 har en Social översiktsplan (SÖP) antagits och denna ska nu tydliggöras med prioriterade insatsområden och faktiska aktiviteter, exempelvis dessa projekt, säger Lars Berfenhag.

- Ett av villkoren är att projekten drivs i samverkan mellan flera verksamheter, just nu skola och socialtjänst, och att nya arbetssätt och arbetsmetoder ska prövas, fortsätter Lars Berfenhag.

Läs mer om arbetet med den sociala översiktsplanen http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering

 

Andra projekt som startat utifrån den sociala översiktplanen:

Multikompetent team i förskolan

Riktad drogprevention 

Familjehuset Klippan

Länk till Sveriges Kommuner och Landsting – SKL om sociala investeringar

  Sidan skapades: