Utredning om framtida drift av Marstrandsfärjan

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Hösten ändrade Västtrafik sin zonindelning och införde nytt biljettsortiment. Därför ser Kungälvs kommun och Västtrafik över den framtida driften av Marstrandsfärjan.

När ett mer enhetligt biljettsortiment införs i de tre zonerna kommer det inte att finnas några specialbiljetter för Marstrand, vilket innebär en kraftig höjning av biljettpriserna för Marstrandsfärjan. Kungälv finns inom zon B och för att åka med färjan gäller de ordinarie enkel- och periodbiljetter som kommer att finnas i Västtrafiks utbud. Istället för ett årskort för Marstrandsfärjan som idag kostar 970 kronor får man köpa ett årskort för en zon som kostar 7950 kronor.

Både politiker och tjänstemän i Kungälvs kommun har under året framfört synpunkter till Västtrafik om hur Marstrand påverkas och vilka negativa konsekvenser det medför när biljettsortimentet ändras. Frågan diskuterades av politiker och invånare på medborgarstämman i Marstrand i november 2019.

- Så här ska inte folk drabbas och vi har protesterat mot dessa försämringar i över ett år och Kungälv får inga undantag. Jag tänker inte ta bort fria resor för pensionärer eller unga för att finansiera Västrafiks krympande ekonomi, utan nu är målet att i samtal hitta en kostnadsneutral lösning via färjan för att inte effekten av förslagen skall drabba Marstrandsborna och näringslivet i Marstrand alltför hårt, säger Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande i Kungälv.

Till årsskiftet löper samarbetsavtalet mellan Västtrafik och Kungälvs kommun ut och tillsammans ser man nu över alternativ för den framtida driften av färjan. Ett alternativ är att Kungälvs kommun tar över hela ansvaret och driften av Marstrandsfärjan. Idag äger och kör kommunen färjorna på uppdrag av Västtrafik.

Kommunstyrelsen har fått information om vilka villkor som kommer vid ett övertagande från Västtrafik och Västra Götalandsregionen. En förutsättning är att kollektivtrafiknämnden beslutar om trafikplikt på sträckan Koön-Marstrandsön. Andra krav är minimikrav på turtäthet och öppethållande samt elektrifiering av färjan senast år 2025.

Vid ett övertagande kan kommunen bestämma över prissättningen av de unika biljetterna för Marstrandsfärjan. Västtrafiks period- och skolkort med giltighetstid från ett dygn och uppåt ska även i fortsättningen vara giltiga färdbevis på färjan för att få ett sammanhängande system i linje med regionens trafikförsörjningsprogram. Däremot kommer man inte kunna köpa enkelbiljett via Västtrafiks sortiment från Göteborg till Marstrandsön, utan en biljett behöver köpas på Koön.

Nu väntar förhandlingar mellan Kungälvs kommun och Västtrafik/Västra Götalandsregionen. Ännu återstår flera centrala frågor kring ekonomi och investeringar men också kring biljettsystem och samhällsbetalda resor, innan Kungälvs kommun kan bedöma ett övertagande av Marstrandsfärjan.

Senast den 31 augusti ska kommunen lämna en viljeinriktning till Västtrafik, något som kommunstyrelsens presidium har fått i uppdrag att ta fram. Det är en formell förfrågan om att gå vidare utifrån de villkor och förutsättningar som är satta. Därefter ska frågan hanteras i Västtrafiks styrelse, kollektivtrafiknämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige, likväl som av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.

  Sidan skapades: