Gråväderssensualism – Så ska turismen öka under lågsäsong

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Under förra mandatperioden träffades en överenskommelse mellan alla kommunerna i Bohuslän. 
– Detta arbete resulterade bland annat i en varumärkesplattform för Bohuslän och en första gemensam handlingsplan. Vi har sedan dess fortsatt arbetet, säger Miguel Odhner kommunalråd (S). 

I botten låg ett statligt initiativ där staten såg potentialen i Bohuslän, Åre, Gotland och Astrid Lindgrens värld. En styrgrupp har bildats för att jobba med ett enat Bohuslän och där sitter representanter från politik, tjänstemän, regionalt turistbolag, lokala turistbolag och näringsliv i Bohuslän.
Styrgruppen håller nu på att revidera handlingsplanen som innehåller mål och tydlig rollfördelning som visar de olika parternas ansvarsområden, (Kommun – regionalt turistbolag – lokalt turistbolag – företag). Alla jobbar på olika sätt för att komma framåt.

För kommunernas ansvarsområden har man varje år fyra möten med olika teman. Alla elva kommunerna skickar de tjänstemän som jobbar med de aktuella frågorna, för att tillsammans driva dessa med besöksnäringsglasögonen på. Hittills har det handlat om tillståndsärenden, översiktsplaner och varumärkesarbete.
– Vi vill hitta gemensamma regler och tillstånd i ett Bohuslän, så att vi bemöter besöksnäringen lika, säger Miguel. Alla tjänstemän måste ha besöksnäringens perspektiv i bemötandet.
Den 10 mars är nästa möte som hålls i Kungälv där man kommer bestämma vilka temaområden kommunerna ska jobba tillsammans kring under detta år.

Även infrastrukturfrågor som kollektivtrafiken i turistiskt sammanhang, står på agendan.
– Vi gillade exempelvis inte Västtrafiks taxa för Marstrandsfärjan, säger Miguel.
– Och vi efterlyser insatser på Bohusbanan som kan utnyttjas på ett helt annat sätt på sommaren, säger Anders Holmensköld oppositionsråd (M).
Annars rullar det arbetet på bra med att förlänga perronger och bygget av en mötesplats i Grohed utan kommunernas tänkta medfinansiering. Dubbelspår ligger längre fram. Och för dubbelspåret gäller det att alla kommunerna ställer sig positiva, även om de inte direkt gynnas.
– Dubbelspår Göteborg-Stenungsund gynnar inte norra Bohuslän, men i norr har de i gengäld intresse av att trädsäkra spåret, säger Anders. Infrastrukturministern behöver vikta besöksnäringen högre. Turismen har gått om industrin och Bohuslän står för den högsta tillväxten inom besäksnäringen.
Styrgruppen för ett enat Bohuslän har även startat en dialog med länsstyrelsen om just besöksnäringens vikt och hur Bohuslän nu kan föra en dialog med enad röst.

– Vi har mötts av viss förståelse från länsstyrelsen. Det handlar inte bara om att det är trevligt med skaldjur. Det handlar ytterst om jobb och tillväxt, säger Miguel. Detta samarbete sticker ut i Sverige. Skaldjur, skärgård och människor som kan umgås med havet. Och en gråväderssensualism. Därför har storhotellen, för första gången någonsin i Bohuslän, gått samman för att lyfta hela säsongen och gjort en större satsning tillsammans: "Vår bästa tid är nu".

Se en film om Bohuslän i vinterskrud

 

Bohuslän på export

Projektet "Bohuslän på export" avslutades 2015. Då hade kommuner, Turistrådet, lokala turistorganisationer och företagen tagit fram en gemensam handlingsplan för att verka för ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Därefter har arbetet med implementering av handlingsplanen fortsatt under ledning av en samordningsgrupp. Nedan följer en sammanställning av de insatser som är genomförda av de olika parterna.

Kommunerna

Den högsta politiska ledningen träffas en gång per år och beslutar då om vilka områden som ska prioriteras under innevarande år. Aktiviteter som genomförts under de hittills utvalda områdena är följande:

Tillståndsgivning

Orust har ansvar för området. Hittills har det genomförts ett uppstartsmöte och ett uppföljningsmöte med mellanliggande arbete. Vid mötena deltog tjänstemän från samtliga kommuner inom områdena bygglov, marklov, serveringstillstånd, miljö & livsmedelstillstånd, räddningstjänst. Syftet har varit att identifiera möjligheter till samverkan över kommungränserna och ge möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Ett närmare samarbete har kommit till stånd inom de flesta ämnesområdena. Flera kommuner har infört så kallat Forum/Lotsfunktion för att skapa "en väg in" till kommunen.

Översiktsplanering

Sotenäs har ansvar för området. Ett uppstartsmöte genomfördes i december 2015. Chefer och handläggare från planavdelningar samt näringslivsutvecklare deltog vid mötet. Syftet med mötet var att betona vikten av att beakta besöksnäringsperspektivet i översiktsplaneringen. Turistrådet har under 2016 genomfört individuella möten med samtliga kommuner för att följa upp arbetet och ge ytterligare information om verktyget för turistisk översiktsplanering TÖP.
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil använder sig av TÖP verktyget. I norra Bohusläns arbete med "Blå översiktsplanering" har besöksnäringen varit en integrerad del. Även kommunerna i södra Bohuslän har inlett ett arbete med mellankommunal kustzonsplanering där TÖP-verktyget används.

Kommunicera varumärket Bohuslän

Stenungsund har ansvar för området. Ett uppstartsmöte och ett uppföljningsmöte har genomförts. Vid dessa möten deltog kommunikatörer och turistchefer. Beslut fattades om att prioritera kommunens webbplats, information i samband med evenemang, sociala medier och intern information.
Graden av genomförande varierar mycket mellan kommunerna. Några goda exempel på hur kommuner lyft varumärket Bohuslän i sin kommunikation är de nya informationsskyltarna i Tanum, information på de kommunala hemsidorna för Orust, Lysekil och Tanum. Dessutom har flera kommuner lyft varumärket Bohuslän i samband med evenemang som VM i Orientering, Tjörn Triathlon, Öppna varv och Lysekil Women's Match.

Kollektivtrafik

Uddevalla har ansvar för området. Ett uppstartsmöte har genomförts. Syftet med mötet var att identifiera och diskutera problem och möjligheter inom kollektivtrafiken ur ett besöksnäringsperspektiv. Mötet resulterade i en gemensam skrivelse - "Inspel till Förfrågan om brister i transportinfrastrukturen – regional plan för transportinfrastruktur 2018-2029".

Länk till Bohuslän på export

  Sidan skapades: