Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar. Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, där Kungälvs kommun deltar. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Kommunens roll

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret riktar uppmärksamhet framför allt på att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommunens skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag. Vid höjd beredskap ska kommuner vidta särskilda åtgärder som rör:

  • planering och inriktning av verksamheten,
  • tjänstgöring och ledighet för personal,
  • användning av tillgängliga resurser som behövs för att man, under de förhållanden som råder, ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en uppdiktad situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Utifrån scenariot genomförs flera övningsmoment under 2020.

MSB och Försvarsmakten ansvarar för övningen där kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkar.

Kungälvs kommun deltar i övningsmomentet regional samverkan. Under övningen ställs vi inför olika händelser där vi bland annat får diskutera beslutsfattande, planering och prioritering av samhällsviktig verksamhet, kommunikation med allmänheten och samverkan med andra samhällsaktörer.

Övningen är en möjlighet för Kungälvs kommun att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och kommer att utveckla vår förmåga ytterligare. Övningen ska bidra till att vi uppfyller kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020, där fokus just nu ligger på att

  • stärka säkerhetsskyddet
  • höja kompetensen när det gäller totalförsvar
  • ta fram planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Läs mer

Foto: Försvarsmakten

  Sidan uppdaterades: