För invånare och företag

Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler

pdf - Filstorlek: 335,6 KB

Avfallsföreskrifter 2015

pdf - Filstorlek: 806,6 KB

Barn och ungdomspolicy

pdf - Filstorlek: 286,1 KB

Biblioteksplan 2020-2023

pdf - Filstorlek: 314,9 KB

Bistånd till boende, anvisning

pdf - Filstorlek: 238,1 KB

Byggherredriven planprocess, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 721,1 KB

Energiplan 2009 i korthet

pdf - Filstorlek: 350,0 KB

Energiplan aktionsdel

pdf - Filstorlek: 278,4 KB

Energiplan informationsdel

pdf - Filstorlek: 642,6 KB

Ersättning från kommunen för studie utomlands, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 104,3 KB

Ersättning för elever som beviljats förlängd undervisning, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 343,5 KB

Funktionshinderplan 2021-2023

pdf - Filstorlek: 288,7 KB

FÖP Ytterby Antagandehandling.pdf

pdf - Filstorlek: 13,9 MB

Fördjupad strukturbild för kustzonen. GR, Orust och Uddevalla.pdf

pdf - Filstorlek: 2,4 MB

Förskola och pedagogisk omsorg i Kungälvs kommun, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 172,9 KB

Gods- och fordonsfärjetrafik, regler

pdf - Filstorlek: 160,9 KB

Gångbanerenhållning

pdf - Filstorlek: 18,1 KB

Hastigheter i Kungälvs tätort

pdf - Filstorlek: 652,8 KB

Ideburet offentligt partnerskap, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 312,3 KB

Idrottspolitiskt program

pdf - Filstorlek: 266,8 KB

Idrottsstipendium och idrottspris, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 156,2 KB

Inackorderingsbidrag, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 121,9 KB

Installation och skötsel av fettavskiljare, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 244,2 KB

Internationell policy

pdf - Filstorlek: 338,3 KB

Kulturpris och kulturstipendium, regler för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 155,8 KB

Kulturprogram

pdf - Filstorlek: 431,6 KB

Markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 4,4 MB

Marstrands hamn, ordning och säkerhet

pdf - Filstorlek: 93,5 KB

Marstrands hamnområde, fasta båtplatser allmänna villkor

pdf - Filstorlek: 265,8 KB

Medborgarstämmor, föreskrift

pdf - Filstorlek: 319,9 KB

Nationella minoriteteter och minoritetsspråk, program

pdf - Filstorlek: 219,0 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 1

pdf - Filstorlek: 878,8 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 2

pdf - Filstorlek: 628,2 KB

Naturvårds- och friluftslivsplan, bilaga 3

pdf - Filstorlek: 190,2 KB

Naturvårds- och friluftsplan, tillägg närströvområden Kungälv och Ytterby

pdf - Filstorlek: 2,5 MB

Naturvårds- och friluftsplan, tillägg närströvområden Kärna, Kode och Diseröd

pdf - Filstorlek: 2,0 MB

Näringslivsstrategi Kungälvs kommun 2035

pdf - Filstorlek: 820,4 KB

Ordningsforeskrifter, allmänna lokala 2020

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Parkering - plan för smart och effektiv parkering 2019.pdf

pdf - Filstorlek: 811,4 KB

Parkeringsnorm - del av Plan för smart och effektiv parkering 2021.pdf

pdf - Filstorlek: 538,7 KB

Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel

pdf - Filstorlek: 2,3 MB

Plan för introduktionsprogram

pdf - Filstorlek: 626,3 KB

Policy för ersättningar - enskilda VA-anläggningar

pdf - Filstorlek: 117,1 KB

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

pdf - Filstorlek: 181,7 KB

Revidering av riktlinje skolplacering1.pdf

pdf - Filstorlek: 433,8 KB

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 323,6 KB

Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, riktlinjer.pdf

pdf - Filstorlek: 195,8 KB

Skadeståndsärenden och skadeståndstalan mot kommunen, anvisning

pdf - Filstorlek: 630,3 KB

Skydda människors hälsa och miljön, lokala föreskrifter

pdf - Filstorlek: 675,7 KB

Skyddsområde och skyddsföreskrifter vattentäkt Dösebacka 14 FS 1992_4

pdf - Filstorlek: 1,0 MB

Skyddsområde och skyddsföreskrifter vattentäkt Lysegården 14 FS 1992_7

pdf - Filstorlek: 398,3 KB

Skyddsområde och skyddsföreskrifter vattentäkt Marstrand

pdf - Filstorlek: 365,6 KB

Skyltpolicy

pdf - Filstorlek: 9,1 MB

Social hållbarhet - ökat innanförskap, plan

pdf - Filstorlek: 471,2 KB

Social hållbarhet - ökat innanförskap, program

pdf - Filstorlek: 354,1 KB

Sprinkler, styrdokument.pdf

pdf - Filstorlek: 313,3 KB

Stöd till fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 266,3 KB

Tobak, anvisning för grundskolan

pdf - Filstorlek: 326,9 KB

Tobak, anvisning för gymnasiet (2018)

pdf - Filstorlek: 995,4 KB

Torghandel, lokala ordningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 250,4 KB

Trafikplan 2017

pdf - Filstorlek: 917,0 KB

Trygg i Kungälv, plan

pdf - Filstorlek: 326,5 KB

Upplåtelse av yta på kommunens ÅVC för insamling av material för återanvändning, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 163,9 KB

VA - Alternativ utbyggnadsmodell

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Vatten- och avloppsanläggningar, allmänna bestämmelser

pdf - Filstorlek: 651,1 KB

Vattenskyddsområde Lysegården Kungälv, föreskrifter 2021-09-02

pdf - Filstorlek: 1,9 MB

Vedeldningspolicy

pdf - Filstorlek: 278,0 KB

Vindbruksplan

pdf - Filstorlek: 16,1 MB

Vision-2040

pdf - Filstorlek: 207,2 KB

Ytterby Grönstrukturplan 2020.pdf

pdf - Filstorlek: 8,8 MB

Äldreplan 2020 - 2023.pdf

pdf - Filstorlek: 309,5 KB

Översiksplan för Kungälvs kommun, planbeskrivning

pdf - Filstorlek: 24,8 MB
  Sidan uppdaterades: