Kommunfullmäktiges strategiska mål

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska
ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet.
Det handlar bland annat om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel
och lokaler med mera. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande
organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå.

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den
personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.

3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska
kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag
ska bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sitt interna arbete så att medborgarna,
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess
verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla
kommunens anställda.

6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad,
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och
externa investerare.

7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll
ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de
som står längst från arbetsmarknaden

Kungälvs starka näringskapsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för
arbete åt alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står
längst från arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla
Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga
aktörer.

  Sidan uppdaterades: