Medborgarstämma Kode 16 december

Den digitala medborgarstämman om utvecklingen av Kode samhälle och lokalisering av skolan ägde rum den 16 december 2020. Här kan du ta del av stämman i efterhand, se presentationen som visades och svar på de frågor som kom in före och under stämman.

Allmänhetens intresse för placeringen av Kode nya skola har varit stort. Under hösten 2020, inför och under den extra digitala medborgarstämman har kommunen fått många frågor om planeringen inför byggandet av Kode nya skola. Det stora antalet frågor har medfört att svaren har dröjt längre än vanligt vid en medborgarstämma. Här nedan besvaras nu frågorna som har kommit in.

Eftersom de flesta frågor handlade om utvecklingen av Kode och lokalseringen av skolan har vi tagit fram tre längre svar.  De utgår från frågorna: om planeringsprocessen, om fördjupad översiktsplan i Kode och om lokaliseringsstudien för Kode nya skola. Dessutom finns frågor som har besvarats av politiken genom kommunfullmäktiges ordförande. I de tre längre svaren har vi lämnat den information som än så länge finns. Många frågor kommer att få sina svar i den fortsatta detaljplaneprocessen.

Utöver dessa finns svar på de frågor som inte gällde utvecklingen av Kode eller lokalisering av skolan. 

Presentation från stämman

Presentation från stämma om Kodes utveckling 16 december 2020

Svar på frågor som kommit in

Om utvecklingen av Kode samhälle och lokalisering 

Planeringsprocess

Fördjupad översiktsplan Kode

Lokaliseringsstudie Kode nya Skola

Frågor till politiken - svar från kommunfullmäktiges ordförande

Övriga frågor som kommit in

Fråga: Det är utmärkt med byggandet av gång- och cykelbanor i Kungälv men vi behöver att det byggs vidare i Kode. Vi behöver gång - och cykelbanor mellan Kode - Solberga och vidare till Vävra.
Svar: Utbyggnadsplanerna för cykelbanor på landsbygden finns med i kommunens cykelplan "plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel". De kommande banor som är aktuella är Vävra-Tjuvkil, Tjuvkil och Kode-kommungräns. I kommande trafikutredningen som beräknas vara klar till våren 2021, kommer ge kommunen ett bra underlag för att bland annat för att planera för fler gång- och cykelstråk lokalt i Kode samhälle.

Fråga: Hur ser planerna ut kring gång-och cykelbanor? Är det fler planlagda än dem som redan är igång eller klara (längs Marstrandsvägen samt Karebyvägen)? Om utrymme finns så tror jag att det skulle ge mycket med en gångbana för att knyta ihop dessa två mellan Marstrandsvägen-solberga-kode. Dels för att området runt Åsebyberg/Ödsmål/Solberga börjar bli mer och mer bebyggt samt för att kunna nyttja de befintliga gång-och cykelbanorna till fullo. Som det ser ut idag är vägen mellan Marstrandsvägen och Solberga allt för smal och med för höga hastigheter för att det ska vara säkert att gå/cykla där.
Svar: Utbyggnadsplanerna för cykelbanor på landsbygden finns med i kommunens cykelplan "plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel". De kommande banor som är aktuella är Vävra-Tjuvkil, Tjuvkil och Kode-kommungräns. I kommande trafikutredningen som beräknas vara klar till våren 2021, kommer ge kommunen ett bra underlag för att bland annat för att planera för fler gång- och cykelstråk lokalt i Kode samhälle.

Fråga: Kungälvs Kommun har gjort mycket fina framsteg vad gäller att öka säkerheten för gång och cykeltrafikanter på landsbygden. Jag tänker på cykelbanan vid Marstrandsvägen mellan Ytterby och Hålta, samt mellan Kareby och Kode. När tänker vi i kommunen se till att det finns möjlighet att promenera och cykla på vägen Vävra - Solberga? Vägen är totalt livsfarlig och kan bara användas för motorfordon.
Svar: Utbyggnadsplanerna för cykelbanor på landsbygden finns med i kommunens cykelplan "plan för attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel". De kommande banor som är aktuella är Vävra-Tjuvkil, Tjuvkil och Kode-kommungräns. I kommande trafikutredningen som beräknas vara klar till våren 2021, kommer ge kommunen ett bra underlag för att bland annat för att planera för fler gång- och cykelstråk lokalt i Kode samhälle.

Fråga: Om tåget är viktigt för Kode skolans placering varför byggs inte tåglinje in till Kungälvs centrum?
Svar: Det finns inga planer för en järnväg genom Kungälv. 

Fråga: Till största del är Ödsmålsmosse ett detaljplanelagt område från början av 50-talet. Med dagens mått har detaljplanen stora begränsningar i byggytor, bygghöjd och placeringen av bostäder. Vi är införstådda med att Länsstyrelsen kräver kommunalt VA för att få till stånd en ny och mer modern detaljplan för området. Men helårsboendet ökar här liksom i många andra s.k. sommarstugeområden trots avsaknaden av kommunalt VA. I väntan på kommunalt VA önskar vi att kommunens bygglovsenhet är nyanserad och tillmötesgående vid bygglovsfrågor, ny - eller ombyggnation.
Svar: Vårt uppdrag och vårt mål är att alltid vara kunderna tillmötes när det gäller bygglovsprövning så länge det är inom lagens ramar. Bestämmelse i detaljplaner är juridisk bindande och vi måste förhålla oss till detta vid prövning av bygglov. Storleken på bostadshusen hänger ihop med frågan om vatten och avlopp. Sannolikheten är större i stora bostadshus än i små, att husen bebos permanent. Befintligt vatten- och avloppssystem tål inte att permanentboendet ökar.

Fråga: Vi som bor på Rörtången har ett väldigt aggressivt vatten i från våra 5-7 brunnar (Obs godkänt för att dricka mm) Men vi skulle vilja ha kommunalt vatten men det verkar ta 10-tals år tills vi får det , Varför? Mitt förslag är att vi som bor där gemensamt med Ödsmåls mosse plogar ner en vattenslang från lämplig punkt och kopplar till vårt vatten- och avloppsnät som vi på Rörtången byggde och satte i drift 2004. Problemet verkar ligga hos kommunen som inte vill ta över vår anläggning den dagen ni kommer och då faller intresset efter att ha lagt många miljoner på detta 2004 samt dra vattenledning nu för ytterligare miljoner och sedan lägga kanske 3-400 tusen kronor den dagen ni kommer med vatten och avlopp samt dra detta ånyo bara till tomtgräns fast vi redan har ett avloppsnät i området. Svara på denna fråga.
Svar: Kommunen känner till era problem. Vi håller på med planering för att ha vatten och avloppsledningar i drift från Vävra till Solberga under 2023. Först när dessa är i drift finns det något att ansluta till. Vilket det i dagsläget alltså inte finns. Vi planerar för att inom hela Rörtången/Ödsmåls mosse genomföra en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp som då ska innefatta samtliga fastigheter och eventuella tillkommande byggnationer. Detta är ett omfattande arbete och innefattar även ställningstagande av vad som kan användas av de befintliga anläggningar som finns i området.
Detta arbete är inte inplanerat för närvarande utan är bland annat beroende av budgetprioriteringar och taxor i den kommunala VA-verksamheten.

En översyn av vår utbyggnadsplan pågår för närvarande och den blir troligtvis klar under 2021. Närmare upplysning om när under året har jag för närvarande inte tillgång till. För att undvika stora kostnader för en lösning som kanske inte hanterar den helhet som kommunen måste bygga för är naturligtvis ett risktagande från er sida med den lösning som nämnts. Vi kan inte på något sätt garantera att vi kommer att ta över anläggningen som du nämner. Det beror bland annat på hur den dimensionerats och utförts. Vi är inte kategoriskt mot ett övertagande men det kommer då att utgå ifrån hur er anläggnings ser ut och bedömning utifrån ålder och skick innan övertagande är aktuellt. Dessutom ska den då vara dimensionerad för totallösningen för hela området avseende vatten, spillvatten och ev. dagvattenledningar.

När kommunen utför planerar och utför byggnation innefattar detta dels hela området, dels vatten, spillvatten samt där behov finns även dagvatten. Ett lokalt vattennät som ni utfört utgör alltså en dellösning som sannolikt inte underlättar framtida byggnation. Vilken standard den lösning har som nämnts framgår inte och är vid ett eventuellt övertagande en viktig faktor om ett övertagande ska kunna bli aktuellt.

  Sidan uppdaterades: