Medborgarstämma Diseröd/Kareby

Frågor som kommit in och svar

Fråga 1.1
Kommer cykelvägen på Romelandavägen fortsätta vidare från Diseröd längre ut mot Lilla Edet. Eller i minsta fall en vägren på ena sidan?

Svar på fråga 1.1
Det finns inga planer på att fortsätta cykelväg efter serviceorten Diseröd. Fokus ligger nu på att binda ihop de andra serviceorterna med Kungälv/Ytterby.
Svar från Jenny Bjönness Bergdahl, Trafikstrateg


Fråga 2.1

När beräknas den nya förskolan samt allaktivitetshuset stå klart i Diseröd?
Vad kommer allaktivitetshuset att innehålla?

Svar på fråga 2.1
Ny förskola i Diseröd förväntas ha verksamhetsstart i slutet av våren 2019.

Svar från Johanna Pettersson, verksamhetschef förskola

En aktivitetsyta finns planerad i Diseröd centrum i anslutning till planerat allaktivitetshus. Denna yta är tänkt att kunna användas för skolidrott men även av allmänhet. På denna yta planeras bla en 60 meters bana, längdhopp, utegym och andra aktiviteter. Denna yta kommer byggas/anläggas under senare delen av 2018. Eftersom byggnation av allaktivitetshus är framskjutet, fram till efter 2024, så pågår planering/utredning för vad platsen kan användas till fram tills byggnation av allaktivitetshuset startar.

Svar från Diserödsprojektet

I det som byggs nu kommer biblioteket att inrymmas. Från vår sektor planeras i nuläget inget mer.

Svar från Håkan Karlsson, Verksamhetschef Kultur och Fritid


Fråga 2.2
Vad händer med den nedlagda bensinmacken på andra sidan vägen "Diseröds centrum"? Det ser fruktansvärt tråkigt ut och nu när vi äntligen får ett nytt fint centrum så är det dags att se till att röja upp även där!

Svar på fråga 2.2
Verksamhetsstart i den nya förskolan beräknas till 1 mars 2019. Byggnation av allaktivitetshuset är framflyttat till efter 2024. Allaktivitetshuset har planerats innehålla: idrottshall, bibliotek, lokaler för kultur och fritid.
Marken där bensinstationen tidigare låg är privatägd och används just nu bl.a. som upplag för arbetet med kommunens överföringsledningar från vattenverket. Kommunen för dialog med markägare.

Svar från Diserödprojektet


Fråga 3.1
När kommer skolan i Diseröd att byggas ut?

Svar på fråga 3.1
De moduler för förskola som placerats vid Rönnvägen är en tillfällig lösning i väntan på att den nya förskolan på Diseröds centrum står klar i mars 2019. Förskolan är projekterad och byggs för att kunna kombinera förskola och skolverksamhet. Större utbyggnation av Diserödsskolan är framflyttad till efter 2024.

Svar från Diserödprojektet


Fråga 3.2
Klass 2a, 2b samt 2c sitter redan i paviljonger vilka är placerade på fotbollsplanen, detta innebär att ca 2/3 av fotbollsplanen inte går att använda på rasterna. Dessutom har två av förskoleklasserna behövt flytta till paviljonger utanför skolans område. Detta innebär att redan 5 klasser saknar riktiga klassrum. Med tanke på all nyproduktion av bostäder inom kort så kommer elevantalet att öka ytterligare! Utbyggnaden av skolan måste prioriteras!

Svar på fråga 3.2
Diserödskolan kommer att ta en del nya lokaler i bruk under våren 2019, då den nya förskolan står klar. En del i den byggnaden är planerad att användas som skollokaler. I samband med det ska en del av modulerna plockas bort.
På längre sikt planeras en del mindre investeringar att göras i skollokaler, måltidsverksamhet och skolgård för att kunna ta emot fler elever på Diserödsskolan. Mer omfattande utbyggnation av Diserödsskolan (inklusive allaktivitetshus) kopplas till realisering av ny detaljplan i Tyfter och detta har i planeringen skjutits på framtiden.

Svar från Anders Nordgren, Verksamhetschef Grundskola och Andreas Sjunnesson, tf. Verksamhetschef Fastighet


Fråga 3.3
När beräknas utbyggnaden av Tyfter 1:19 starta?

Svar på fråga 3.3
Mer omfattande utbyggnation av Diserödsskolan (inklusive allaktivitetshus) kopplas till realisering av ny detaljplan i Tyfter och detta har i planeringen skjutits på framtiden.

Svar från Anders Nordgren, Verksamhetschef Grundskola och Andreas Sjunnesson, tf. Verksamhetschef Fastighet


Fråga 4
Jag undrar hur kommunen tänker kring de asylsökande ungdomarna som fyllt 18 år. När ska beslut fattas om vad man gör med de extra medel man fått av regeringen för att dessa ungdomar ska slippa byta kommun igen? Kan inte kommunen själv skjuta till de pengar som behövs utöver dessa för att ingen ska behöva flytta?

Det finns säkert många familjer som kan öppna sina hem om kommunen kan ge en liten ersättning för detta. Dessutom kan man säkert utöka samarbetet med Svenska kyrkan och olika ideella föreningar.

Svar på fråga 4
Frågan besvaras på stämman


Fråga 5.1
Jag undrar hur man har tänkt kring parkering nära skolan? Nu står det många bilar längs Rönnvägen och det blir väldigt trångt för dem som lämnar och hämtar sina barn, en farlig situation för barnen och dessutom jobbigt för oss som bor på gatan och har svårt att komma ut med våra bilar. Trafiksituationen kring skolan bör åtgärdas.

Svar på fråga 5.1
När det gäller parkeringsproblematiken på Rönnvägen så får jag be dig kontakta Diseröds vägförening som sköter gatan åt Kungälvs kommun. Ordföranden i vägföreningen får sedan kontakta Trafik gata park och presentera era önskemål eller ert förslag så att kommunen kan göra eventuella åtgärder. Vill poängtera att trafiksäkerheten har högsta prioritering.

Svar från Ann Ek, Parkeringsansvarig


Fråga 5.2
Jag har också en fråga angående kommunens lekplatser i Diseröd. En av dem togs bort för några år sedan och efter det har några barn grävt egna hopp för sina cyklar där. Det var populärt bland många barn att gå dit och cykla i guppen. Nu har dock vägföreningen satt stopp för detta genom att platta till guppen då dessa anses utgöra en risk för lekande barn, och inget som kommunen kan ta ansvar för. Jag undrar hur det förhåller sig med detta - kan man inte skriva om beteckningen "lekplats" till "äng" och sätta upp en skylt med "lek på egen risk" och därmed dra ner på säkerhetsåtagandena? Det är ju ändå ingen lekplats längre. Som ett annat alternativ kan man ju anlägga en riktig cykelpark där. Det finns många föräldrar som är beredda att gå in och hjälpa till att bygga upp en sådan om kommunen kan stå för materialkostnaden.

Svar på fråga 5.2
Ansvaret för marken vid lekplatsen ligger hos vägföreningen och inte hos kommunen. Kommunen har därför inte för avsikt att anlägga någon ny lekplats på denna yta och anser vägföreningen att det som anlagts där är farligt får de ta bort det. Frågan om materialkostnader för att föräldrar själva skall bygga något skall också tas med vägföreningen. Det kommer däremot att byggas en liten kommunal lekplats tillsammans med några träningsredskap för vuxna på den allmänna ytan utanför det nya aktivitetshuset som skall byggas i Diseröd centrum.

Svar från Susanne Kirkegaard, Driftingenjör


Fråga 6
Jag tycker att det måste bli ordning på parkeringarna på Rönnvägen ovanför skolan. Rönnvägen är i dag en återvändsgata och väldigt smal men det parkeras dagtid massvis med bilar utmed skolans staket vilket gör att det ej går att mötas samt de som bor där har svårigheter att komma in med sina bilar till respektive tomt. Varför inte ha parkering förbjuden dagtid typ mellan 8.00 till 17.00. Dessa bilar utgör en fara för dom barn som bor i området när dom kommer och går hem. Har vi nu byggt bort faran med att flytta bussarna så att barnen inte skall hamna ute i trafiken så måste vi tänka på dom barnen som bor i området dom är lika mycket värda som buss barnen.

Svar på fråga 6
På oreglerade villagator gäller följande enligt Trafikförordningen:
Villagatorna i Diseröd är klassade som enskilda där skötseln tillhör Diseröds vägförening. Kontakta ordföranden som i sin tur skriftligt får presentera ert förslag om nya ev. parkeringsregleringar till Kungälvs kommun Trafik gata park. När det gäller parkeringsövervakning på Rönnvägen kontaktar du Diseröds vägförening som får bestämma och köpa tjänsten av något parkeringsbolag då Kungälvs kommun inte sköter driften på gatan.

Svar från Ann Ek, Parkeringsansvarig

Om de vill ha en ändrad reglering på gatan vill vi på TGP få in en gemensam ansökan från vägföreningen.
Parkeringsövervakning på gatan får de själva köpa in som tjänst från valfritt parkeringsövervakningsföretag.

Svar från Kristina Hellström, Trafikingenjör


Fråga 7
Ang vatten till Skårby tätort. Med anledning av att det nya motet från Kareby korsväg till Ekelöv inte kommer att bli av framöver, vilket bl.a. var tänkt att samtidigt leda fram kommunalt vatten från Kareby korsväg till Skårby tätort för att kopplas samman med den tidigare framdragna ledningen från Skårby. Vad kommer att hända med detta?

År 20100610 Dnr KS 2010/958 var det 18 fastigheter ytterligare 5 fastigheter har tillkommit därefter som önskar Kommunalt vatten. VA verket gjorde för ett år sedan inkopplingar med Servisventiler för 6 st fastigheter. Vore det inte lämpligt att koppla in vatten så vi får användning för dessa samt att ni får in pengar till kommunen för dessa kostnader.
Förre VA chefen var positivt inställd och även Samhällsbyggnadschefen var positiv men ingenting hände. Enl. förre VA chefen skulle man trycka igenom slangen från Kareby korset och c:a 200m på V:a sidan av motorvägen. Avlopps (tryckledning) finns redan sedan 2001, en äldre avlopps ledning har funnits från 1967. Vore det inte lämpligt att utföra detta arbete samtidigt nu när bygget fastigheterna på Rishammar kommer igång eller tidigare.
De som inte var positiva att ansluta sig tidigare var äldre personer, har sålt sina fastigheter eller flyttat till äldreboende, så det har blivit nya ägare, och dessa är positiva att ansluta sig till Kommunalt vatten.
Hoppas att det finns en handlingskraftig politiker eller tjänsteman på v:a verket som kan se att något konkret händer. Vi i Skårby har försökt att få kommunalt vatten från 1990 talet c:a 26 år.
Enl senare vattenprover blir vattnet sämre. Även vid översvämning från bäcken är det stor risk att vattenflödet når upp till de grävda brunnarna.

Svar på fråga 7
Det planeras i nuläget ingen utbyggnad av vattenledningsnätet till Skårby. Vattenförsörjningen i Skårby är inte med i va-verksamhetens utbyggnadsplan. Prioriteringen ligger på områden utmed kusten som har sämre vattenresurser än Skårby.

Om Trafikverkets planering för en ny trafikplats vid E6 startas på nytt kommer VA-teknik göra en ny bedömning av möjligheten att lägga en vattenledning fram till Skårby och ordna vatten-försörjning där.

Svar från Sune Karlsson, VA-strateg, VA Teknik


Fråga 8.1
Den fasta återvinningscentralen i Diseröd har försvunnit. Det har sagts att kommunen inte har pengar till att bygga en ny på annan plats i Diseröd.

Då undrar jag varför har man inte pengar till en ny fast återvinningscentral?

Svar på fråga 8.1
Frågan besvaras på stämman


Fråga 8.2
Hur mycket kan man investera om året?

Svar på fråga 8.2
Upplåningen varierar mycket över tid och beror huvudsakligen på vår investeringsvolym och vårt resultat. År 2018 är ramen för upplåningen 210 miljoner. De kommande åren planeras den vara lägre. Det finns ingen absolut gräns för hur mycket vi kan låna. Detta är en bedömning vi gör som kommun tillsammans med vår långivare Kommuninvest. Vi har nu en nettoskuld på strax över 100 000 kronor per invånare.

Svar från Jonas Andersson, (S)


Fråga 8.3
Om man inte är nöjd med långivaren, kan man välja en annan?

Svar på fråga 8.3
Vi lånar idag hos Kommuninvest som är kommunernas gemensamma bank. Där har vi mycket bra villkor och det vore olämpligt att byta långivare. I teorin är det naturligtvis möjligt att låna på andra sätt, exempelvis genom att ge ut egna obligationer eller låna hos affärsbankerna. Kommunfullmäktige har inga sådana planer.

Svar från Jonas Andersson, (S)


Fråga 8.4
Vilka är de största investeringarna som kommunen gjort eller kommer att göra, då hela investeringsmöjligheten vekar vara förbrukad

Svar på fråga 8.4
Den största enskilda investeringen i närtid är byggnationen av ett nytt vattenverk. Upplåningen varierar mycket över tid och beror huvudsakligen på vår investeringsvolym och vårt resultat. År 2018 är ramen för upplåningen 210 miljoner. De kommande åren planeras den vara lägre. Det finns ingen absolut gräns för hur mycket vi kan låna. Detta är en bedömning vi gör som kommun tillsammans med vår långivare Kommuninvest. Vi har nu en nettoskuld på strax över 100 000 kronor per invånare.

Svar från Jonas Andersson, (S)


Fråga 9
Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för många är viktigt av många skäl. Det är också viktigt att uppmuntra till att många reser kollektivt. Kommunen har tidigare beslutat att verka för att parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafiken anordnas och de blir utan kostnad för de som parkerar där. När det nya resecentret kommer till, har jag förstått att det blir väldigt få parkeringsplatser och den centrala kollektivanslutningen främst blir till för de om kan gå eller cykla till platsen, det vill säga för de som bor centralt i Kungälv. De parkeringsplatserna som kommer att anordnas kommer att avgiftsbeläggas. Jag tycker det är fel planerat när landsbygdsboende får det svårare att åka kollektivt.

9a. Håller ni med om det jag skrivit?
9b. Hur många parkeringsplatser blir det vid den nya trafikplatsen?
9c. Kommer parkeringsplatsen att avgiftsbeläggas och vad blir i så fall avgiften?

Svar på fråga 9
Det kommer att finnas väldigt massa parkeringsplatser kring Kongahällaområdet men väldigt få av dem kommer att vara avgiftsfria (i princip bara handelns p-platser blir avgiftsfria). Man är som parkör välkommen att lösa ett månadskort och därefter använda de parkeringsanläggningar som finns i området. Att blanda avgiftsfria s.k. pendelparkeringar med avgiftsbelagd parkering i en stadskärna eller nära boendemiljöer fungera dåligt. Ett exempel är hur det delvis ser ut i Ytterby där pendlare idag konkurrerar om parkeringsplatserna med boende eller verksamma i närområdet. Vi har hittills haft svårt att hitta utbyggnadsmöjligheter i det området.
Det vi vet är att många pendlare från Karebyområdet och Diserödsområdet idag trafikerar Kungälvs som en genomfatsled med målet att parkera på Eriksberg för att därifrån ta bussen vidare. Det gör man av två skäl: avgiften är betydligt lägre på Göteborgssidan och där finns avgiftsfri parkering.

Vi möter detta på två sätt: Vi har ansökt om att få sänka taxan för kollektivtrafik från Kungälv och det ärendet ligger just ni hos politikerna i VGR:s kollektivtrafiknämnd som har avgörandet (det har alltså inte kommunen). Den andra strategin är att se över och förhoppningsvis kraftigt förbättra kollektivtrafiken från ytterområdena så att fler väljer att stiga på bussen tidigare t ex i Diseröd där kommunen anlägger avgiftsfria pendelparkeringar. Utredning om den framtida kollektivtrafiken pågår tillsammans med Västtrafik. Vårt mål är att kunna erbjuda en så pass god kollektivtrafik att man väljer det framför att ta egen bil genom Kungälv.

Svar från Martin Hollertz, Enhetschef Trafik gata park


Fråga 10
Vi boende i området önskar en generell sänkning till 30 km/h på våra bostadsgator. Jag vet att DVF har tagit kontakt med Kristina Hellström på kommunen ang. detta, men de har fortfarande inte fått något svar. Vet ni hur det går med detta?

Svar på fråga 10
Det pågår just nu en utredning på nationell nivå om man ska införa en generell sänkning av bashastigheten inom tätorterna i kommunerna från 50 km/h till 40 km/h. Innan denna utredning och beslut är klara kommer Kungälvs kommun inte att göra några större förändringar i hastighetsbegränsningar. När det gäller bostadsgator är det mest effektiva för att få ner hastigheten inte att ändra skyltning, utan att göra fysiska åtgärder som tvingar fram en lägre hastighet hos biltrafiken.

Svar från Kristina Hellström, Trafikingenjör


Fråga 11
Att DVF (Diseröds Vägförening) har en och samma kontakt person och att kontakt sker mer kontinuerligt än idag med kommunen samt att det finns tydliga anvisningar om ansvarsfördelningen.

Svar på fråga 11
Hänvisa dem till mig i första hand.

Svar från Martin Hollertz, Enhetschef Trafik gata park


Fråga 12
Är det verkligen lämpligt ur en juridisk synpunkt att låta en vägförening ansvara för de kommunala lekplatserna i området?

Svar på fråga 12
Det stämmer, vi har ingen kommunal lekplats i Diseröd. Endast inne på skolor och förskolor, däremot byggs det strax en liten bredvid det nya centrumet. Ur ett perspektiv när man ser till säkerheten så är det inte så lämpligt att en vägförening ansvarar för en lekplats eftersom de oftast inte har någon som är kunnig på det och säkerhetsregler inte följs och den underhålls ej.

Svar från Susanne Kirkegaard, Driftingenjör


Fråga 13
Det har under senare tid gjorts en del asfalteringsarbeten ute i Diseröd, och det är i och för sig bra, för gatunätet är 50-60 år gammalt. Det jag opponerar mig mot är att jag som privatperson ska med privata medel vara med och finansiera detta. Är detta verkligen rimligt? I vägförrättningen står det att vägföreningen ska tillse att ha en bekväm och farbar väg. Jag finner ingenting om bekostnad av omasfaltering av hela gatunätet. Vad gäller rent juridiskt? Hos vem ligger ansvaret?

Svar på fråga 13
Fastighet har asfalterat vid Tyfter förskola, en del av infart, GC –tillfartsväg som använts vid byggande av baracker för ett antal år sedan och då kördes sönder. Diseröds vägförening ansvarar för underhållet. Om den frågande själv är medlem i vägföreningen bör de lyfta frågorna där. Till del tolkar vi hennes fråga som att hon ifrågasätter varför gatorna inte har kommunen som huvudman och det regleras i detaljplanen eller via politiska beslut.

Svar från Mikael Svensson, Gatuingenjör och Martin Hollertz, enhetschef TGP


Fråga 14
Lekplatserna i Diseröd är slitna och behöver rustas upp. Barn i åldrarna 10-14 år önskar sig en lekplats avsedd för cykelcross eller liknande då det saknas möjligheter för detta. Varför inte använda det befintliga grönområdet vid Hasselvägen till att skapa ett område för de större barnet som även skolan och fritids kan utnyttja under sina utflykter?

Svar på fråga 14
Marken vid Hasselvägen har Diseröds vägförening ansvar för och för frågor om lekplatsen och eventuell aktivitetsyta så kan man vända sig till dem. De allmänna ytor som kommunen ansvarar för är de ytor som det nya aktivitets huset skall byggas på och där planeras en liten lekplats och några motionsredskap för vuxna. Det finns idag inga planer på att bygga något för cykelaktviteter.

Svar från Susanne Kirkegaard


Fråga 15
Är det möjligt att förbjuda parkering på gatan utmed Rönnvägen? Detta skulle göra att vägen till och från skolan skulle bli mycket säkrare för våra skolbarn. Som det är nu så är det trafikkaos så länge skolans verksamhet är i gång och de boende på gatan har svårt att komma in/ut från sina fastigheter då deras uppfarter är helt eller delvis blockerade.

Svar på fråga 15
På oreglerade villagator gäller följande enligt Trafikförordningen:
Villagatorna i Diseröd är klassade som enskilda där skötseln tillhör Diseröds vägförening. Kontakta ordföranden som i sin tur skriftligt får presentera ert förslag om nya ev parkeringsregleringar till Kungälvs kommun Trafik gata park. När det gäller parkeringsövervakning på Rönnvägen kontaktar du Diseröds vägförening som får bestämma och köpa tjänsten av något parkeringsbolag då Kungälvs kommun inte sköter driften på gatan.

Svar från Ann Ek, parkeringsansvarig


Fråga 16
Vem ansvarar för korrekt skötsel av skogsdungarna? Är det verkligen meningen att vi boende ska med privata medel finansiera röjning och nedtagning av kommunal skog?

Svar på fråga 16
Diseröds vägförening ansvarar för skötseln av grönområden, inklusive skogsdungar, inom det område som Lantmäteriet har beslutat. Vägföreningens skötselansvar omfattar även avverkning av skog, varvid föreningen enligt Lantmäteriets beslut har rätt att tillgodogöra sig allt ved- och virkesvärde.

Svar från Charlotta Lindström, Markingenjör


Fråga 17
Vad är det för parkeringsregler som gäller på boendegatorna i Diseröd? Vem ska man kontakta när de inte följs?

Svar på fråga 17
På oreglerade villagator gäller följande enligt Trafikförordningen:
Villagatorna i Diseröd är klassade som enskilda där skötseln tillhör Diseröds vägförening. Kontakta ordföranden som i sin tur skriftligt får presentera ert förslag om nya ev. parkeringsregleringar till Kungälvs kommun Trafik gata park. När det gäller parkeringsövervakning på Rönnvägen kontaktar du Diseröds vägförening som får bestämma och köpa tjänsten av något parkeringsbolag då Kungälvs kommun inte sköter driften på gatan.

Svar från Ann Ek, parkeringsansvarig


Fråga 18
Det finns ett åläggande på min fastighet om att åtgärda avloppssystemet innan den 30 mars nästa år. Hur skulle det vara om ni kunde samordna uppgrävningen så att det kunde ske vid ett och samma tillfälle? Det är flera fastigheter som måste gräva upp och byta ut avloppet samt ansluta sig till ert avlopp ute i gatan. Jag och min närmsta granne bor längst in på en återvändsgränd. När brunnen ute i gatan kommer att grävas upp så kommer inte vi att ha tillgång till våra egna uppfarter, så min önskan är att samordnar detta till det bästa.

Svar på fråga 18
VA, Kungälvs kommun har gjort undersökningar på de gator i Diseröd där flödesmätningar har visat på stora problem med tillskottsvatten (regnvatten i fel ledning). IRG har hjälpt kommunen att utföra dessa undersökningar och samtliga huvudledningar och fastigheter är kontrollerade i utvalt område. Kungälvs kommun har börjat skicka brev till de fastighetsägare som har brister i sina VA-anslutningar, vilka behöver åtgärdas. Kungälvs kommun planerar att åtgärda de brister som finns på huvudledningarna i gatan under våren 2018. Den metod som kommer att användas är relining och kräver inget schaktarbete. Fastighetsägarna kommer att bli minimalt påverkade av dessa arbeten som kommunen kommer att utföra.
De åtgärder som fastighetsägarna själva behöver utföra varierar. En del fastigheter kan säkert även de lösa sina brister med relining, medan vissa måste gräva för att koppla om eller byta sina ut trasiga rör och/eller brunnar. En samordning mellan grannar är såklart bra. Ett förslag är att ni går ihop några grannar och tillsammans kontaktar en entreprenör som kan hjälpa er med förslag på åtgärder. Behöver ni som fastighetsägare en tydligare genomgång av bristerna på er fastighet är ni välkomna att kontakta VA-teknik.

Svar från Annelie Svensson, VA-ingenjör


Fråga 19
Hej undrar vem som har hand om svenska kraftlednings dragning genom Svartedalen och Älvdalen? Undrar också hur ni ska agera på detta?

Svar på fråga 19
Hänvisar till tjänsteskrivelsen i ärendet (som ger en bakgrundsbeskrivning av ärendet) samt bilagan till tjänsteskrivelsen, som är själva remissvaret till Energimarknadsinspektionen i detta ärende. Detta behandlades och beslutades av kommunstyrelsen i juni 2017. Se KS 2013/106:44 med bilaga samt KS 2013/106:46.
Som framgår av tjänsteskrivelsen har de berörda kommunerna samarbetat i att ta fram en gemensam granskning av materialet under 2016. För närvarande har kommunerna inget organiserat arbete/samarbete i denna fråga utan vi avvaktar det beslut som skall komma från energimarknadsinspektionen.
Tilläggas kan att även länsstyrelsen yttrat sig i denna fråga. Deras remissvar framgår i bilaga 3. De utvecklar mer behovet av att studera alternativa lösningar.

Svar från Torbjörn Nilsson, Miljöstrateg


Fråga 20
Jag tillsammans med mina grannar som är drabbade i Valler/Solberg av svenska kraftnäts planerade 400 kW ledning undrar hur ni i kommunen formulerat det remissvar som skickades in i somras. Jag undrar också vad kommunen har för plan för fortsatt arbete mot ledningen. Vilken kontakt och samarbete finns med de övriga drabbade kommunerna.

Svar på fråga 20
Hänvisar till tjänsteskrivelsen i ärendet (som ger en bakgrundsbeskrivning av ärendet) samt bilagan till tjänsteskrivelsen, som är själva remissvaret till Energimarknadsinspektionen i detta ärende. Detta behandlades och beslutades av kommunstyrelsen i juni 2017. Se KS 2013/106:44 med bilaga samt KS 2013/106:46.
Som framgår av tjänsteskrivelsen har de berörda kommunerna samarbetat i att ta fram en gemensam granskning av materialet under 2016. För närvarande har kommunerna inget organiserat arbete/samarbete i denna fråga utan vi avvaktar det beslut som skall komma från energimarknadsinspektionen.
Tilläggas kan att även länsstyrelsen yttrat sig i denna fråga. Deras remissvar framgår i bilaga 3. De utvecklar mer behovet av att studera alternativa lösningar.

Svar från Torbjörn Nilsson, Miljöstrateg


Fråga 21
Finns det planer på att bygga någon skateramp eller bana för cyklar sparkcyklar och skateboard?

Finns det planer på att bygga något där man även kan utöva fysisk aktivitet inomhus? T ex Parkour, Freerunning.

Svar på fråga 21
Marken vid Hasselvägen har Diseröds vägförening ansvar för och för frågor om lekplatsen och eventuell aktivitetsyta så kan man vända sig till dem. De allmänna ytor som kommunen ansvarar för är de ytor som det nya aktivitetshuset skall byggas på och där planeras en liten lekplats och några motionsredskap för vuxna. Det finns idag inga planer på att bygga något för cykelaktiviteter.

Svar från Susanne Kirkegaard

I dagsläget finns inga planer på skateramp eller motsvarande inom Diseröd. En aktivitetsyta finns planerad i Diseröd centrum i anslutning till planerat allaktivitetshus. Denna yta är tänkt att kunna användas för skolidrott men även av allmänhet. På denna yta planeras bla en 60 meters bana, längdhopp, utegym och andra aktiviteter. Denna yta kommer byggas/anläggas under senare delen av 2018. Eftersom byggnation av allaktivitetshus är framskjutet, fram till efter 2024, så pågår planering/utredning för vad platsen kan användas till fram tills byggnation av allaktivitetshuset startar. Vi tar med förslag/fråga om parcour/skateramp mm till detta arbete.

Svar från Diserödsprojektet

  Sidan uppdaterades: