Medborgarstämma Diseröd

Välkommen till medborgarstämma i Diseröd 5/11 i  Diserödskolans matsal, klockan 18.00 - 20.00

Kommande projekt i Diseröd

Vi inom Kungälvspolitiken vill berätta hur vi vill utveckla Diseröd och lyssna till vilka tankar och idéer du har. Det går bra att sända in frågor innan och svaren kommer att publiceras här på hemsidan. De frågor som rör kommande byggnationer i Diseröd kommer vi att ta upp på stämman.

Har du inte möjlighet att skicka in din fråga via formuläret här går det bra via post till Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv eller lämna in till kommunens kundcenter.

Thomas Alpner (M), ordförande kommunfullmäktige
Viktoria Dahlqvist (SD), vice ordförande kommunfullmäktige

Frågestund på stämman

En del frågor ställdes på stämman som presidiet lovade ge svar på. Här publiceras dessa frågor i takt med att svaren tas fram.

Fråga rörande väg 625 och farlig vänstersväng lyfts. Kommer det se annorlunda ut fram över?
Svar: Tanken på lite sikt är att det ska vara en cirkulationsplats i korsningen mellan Romelandavägen och Prästvägen. Båda dessa vägar är Trafikverkets och de ansvarar för alla åtgärder på vägen.

Kristina Hellström, trafikingenjör


Fråga: Varför behöver man ta väg 625 för att ta sig till återvinningscentralen? Kan det finnas plats för en lokalbana? 
Svar: Romelandavägen kan ses som en del i samhället och kan användas även för lokala resor. Många i Diseröd har nära till återvinningscentralen och behöver kanske inte alls använda bilen för att komma dit.

Kristina Hellström, trafikingenjör

 

Fråga: Vad händer med den gamla bensinstationen?
Kan miljö- och byggnadsnämnden gå in göra några åtgärder ? Vad har gjorts?

Svar 1: När det gäller plan- och bygglagen så har kommunen begränsade möjligheter att agera. Kommunen har möjlighet att agera så att fastigheten inte är ovårdad. Problemet är att lagens krav oftast inte är i balans med vad var och en upplever som ovårdat och hur det borde vara samt vad och hur det behöver åtgärdas. Staten vet detta och har för ett antal år sedan påbörjat utredning så att dessa frågor ska lättare kunna hanteras av kommuner. De har kommit fram att det behövs ett förändring i flertal lagar så att detta ska kunna fungera bättre. Dessa förändringar är dock inte genomförda i lagarna.

Mirsad Radoncic
Enhetschef bygglov

Svar 2: Markundersökningar har utförts vid fastigheten. Vissa föroreningar påträffades. Nämnden har förelagt dåvarande Shell (nuvarande St1) att montera ner drivmedelsanläggningen och utföra kompletterande markundersökningar och att sanera förorenad mark. Ärendet överklagades upp till Mark- och miljödomstolen, som återkallade nämndens beslut (dom 2013-11-20, Mål nummer 4074-12). Enligt domskäl i domen drev Shell (ST1) endast bensinstationen (västra delen av fastigheten) och ej den dieselpump och cistern som fanns längre in på fastigheten.

ST 1:s ansvar är begränsat till efterbehandlingen. Enligt domskälen fanns dock inte någon konstaterad skada eller problem och därför har St1 inget efterbehandlingsansvar. Det finns heller inget skäl att förelägga ST1 att undersöka marken. Om cisternerna av något skäl ska tas upp är det fastighetsägaren som är verksamhetsutövare. Cisternerna på plats är dock rengjorda enligt de uppgifter vi fått och utgör därför ingen miljöfarlig verksamhet.

Om markföroreningar påträffas vid grävarbeten ska dock miljöenheten underrättas om detta ( enligt kapitel 10 Miljöbalken § 11) och krav på saneringsåtgärder kan då komma att ställas. En anmälan om sanering (enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ska också lämnas in innan efterbehandlingsåtgärd påträffas.

När det gäller dieselpumpen har denna verksamhetsutövare avlidit. Det finns därför ingen verksamhetsutövare att ställa krav på i detta fall. Men krav kan komma att ställas på kompletterande markundersökning och eventuell saneringsåtgärd vid exploatering.

Eva Sigfridsson
Miljöinspektör


 

 

Frågor som skickats in i förväg och svar

Fråga 1
Vi bor vid väg 625 (Diserödsvägen), Romelanda 4:6. Bakom vår gård ska den nya avlopps- och vattenledningen gå. Vi undrar när ska bygget av den här ledningen återupptas? Vi vill veta, vad anslutningskostnaden för WC och gråvatten kommer vara? Är man tvungen att ansluta till den nya avloppsledningen?

Svar:
Ledningsbyggnation i anslutning till er fastighet kommer sannolikt inte att ske innan slutet av 2020-talet. Exakt tidpunkt är i dagsläget inte möjlig att ange. Eftersom anläggningsavgiften antas årligen (kan ske oftare) genom ett beslut i kommunfullmäktige är det omöjligt att ange någon summa redan nu. Taxans nivåer bygger på de kostnader VA-verksamheten har när den aktuella taxan antas. Sannolikt kommer er fastighet att ges en anslutningspunkt och då även faktureras en anläggningsavgift (engångsavgift för anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA). Detta sker med utgångspunkt i Lagen om allmänna vattentjänster. (LAV). Medan kravet på inkoppling sker genom miljöbalkens tillämpning. "

Sten-Ove Dahllöf
VA-teknikchef

 

Fråga 2
Kan ni redogöra för var den tänkta vägförbindelsen mellan Kareby och Ale kommer att gå, samt när den är tänkt att utföras? Kommer några av de naturaskyddade områdena i Romelanda att beröras? Ny kraftledning från Trollhättan via Romelanda till Kungälv med mera. Var har man tänkt att dragningen genom Romelanda kommer att ligga? Kommer den att grävas ned, detta med tanke på strålningsrisk?

Svar:
När det gäller en ny vägförbindelse mellan Kareby och Ale är denna okänd för oss. Om det är Trafikverket som planerar någon ny vägförbindelse får ni kontakta dem.

Kundcenter
Kungälvs kommun

Fråga 3
Överföringsledning från nya vattenverket till det gamla planerad tid 2019-10-07--20200318. Av vilken anledning kommer det att ta så lång tid?

Svar
Då arbetet pågår under vintertid tar det längre tid att utföra schaktarbeten. Dessutom har entreprenören juluppehåll i 3 veckor.

Michael Rönngård
Byggledare

Fråga 4
Vägen mot Häljeröds brygga är 50-skyltad omedelbart efter in och utfarten till gårdsbutiken. Varför inte före?

Svar:
Hastigheten baseras på ett gammalt beslut från Länsstyrelsen från den tiden då Trafikverket var väghållare på Häljerödsvägen. Nu är kommunen väghållare och vi kommer att se över var hastighetsgränsen ska börja gälla när de nya bostäderna och utfarter från Håffrekullen är klara.

Kristina Hellström
Trafikingenjör

  Sidan uppdaterades: