Medborgarstämma Kode

Hur vill du utveckla skolan i Kode?

Vi inom Kungälvspolitiken vill berätta hur vi arbetar för bästa möjliga skola och lyssna till vilka tankar och idéer du har. Det går bra att sända in frågor innan. De frågor som rör skola kommer vi att ta upp på stämman. Övriga frågor och svar kommer att publiceras här på sidan i efterhand. 

Har du inte möjlighet att skicka in din fråga via formuläret här går det bra via post till Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv eller lämna in till kommunens kundcenter.

Välkommen till medborgarstämman i Kode 12 november klockan 18.00–20.00 i Kode skolas matsal.

 


 

 Inkomna frågor och svar

Fråga: Hur hanterar kommunen avrinning av vatten från hårdgjorda ytor? Till exempel att det inte påverkar kringliggande bäckar.

Svar: Vid detaljplanering tillämpas kommunens VA-policy som ska garantera att flöden inte påverkas och att vattenkvaliteten inte försämras med efterföljande byggnationer. Att vattenkvaliteten inte försämras i våra vattendrag är lagstyrt och något kommunen har att förhålla sig till vid all nyexploatering. I samband med detaljplanering kalkyleras den förväntade föroreningsbelastningen för alla hårdgjorda ytor och reningen av dagvattnet dimensioneras efter detta. Liknande sker för hantering av flödet från de hårdgjorda ytorna där ett dimensionerande dagvattenflöde beräknas bland annat inkluderande en klimatfaktor som tar höjd för ökade framtida nederbördsmängder. VA-policyn finns tillgänglig på kommunens hemsida liksom utförda dagvattenutredningar som återfinns under respektive detaljplan.

Kommunen konstaterar att nederbörden ökat påtagligt under senare år och då i synnerhet under vinterhalvåret här på västkusten. Således torde också avrinning och grundvattenbildning i naturmark påverkas med konsekvenser för vattenföringen i våra bäckar. Den yt- och grundvattenbildning som sker naturligt och utanför kommunal mark har kommunen ingen rådighet över.

Fredrik Horn
Miljöinspektör

 

Fråga: Gällande hastigheten på vägen från Solberga till Kode och i samband med förskolan, kan man sänka den? Alternativt ordna övergångsställen, trafikljus eller andra medel?

Svar: Hedsvägen mellan Kode och Solberga är Trafikverkets väg och de ansvarar för alla åtgärder och förändringar på vägen, kontakta Trafikverket för synpunkter om övergångsställen mm.

Kristina Hellström
Trafikingenjör

 

Fråga: Kan man märka ut cykelövergångar i området tydligare? 

Svar: Många vägar i Kode samhälle är enskilda vägar som drivs av vägföreningar. Kontakta aktuell vägförening (eller Trafikverket för de statliga vägarna) för konkreta önskemål om bättre målning mm. På kommunens hemsida finns karta där man kan se vilka vägar som är statliga, kommunala respektive enskilda vägar.

Kristina Hellström
Trafikingenjör

 

Fråga: Vägen ut till Aröd, finns det planer för denna?

Svar 1: Det är Trafikverkets väg och de ansvarar för alla åtgärder och förändringar på vägen. Det pågår ett arbete för ett planprogram i området, titta gärna på kommunens hemsida för att följa detta arbete. Resultatet av detta arbete kan ju innebära att det kan behövas förändringar för vägarna i området. https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/arod/ 

Kristina Hellström
Trafikingenjör

Svar 2: När byggnation av VA-ledningar (etapp ett) sker kommer tillfälliga mötesplatser att anordnas. Dessa tas därefter bort enligt trafikverkets krav.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

 

Fråga: Hur är maxkapaciteten för reningsverket som har hand om Aröd? Klarar den av fler påkopplingar?

Svar: Vår bedömning är att avloppsverket kan hantera etapp 1 i Aröd. Resterande etapper kan anslutas när samtliga överföringsledningar till Kungälv/Göteborg är i drift.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

 

Fråga: Hur tar man hand om dagvattnet från Aröd? Hur ser man på hanteringen av dagvatten överlag med tanke på förra årets torka?

Svar: Vi har gått igenom hur dagvatten hanteras i området idag och funnit att det finns behov av samlade lösningar. Länsstyrelsen har gjort samma bedömning och deras föreläggande innefattar således även dagvatten. Vid torka finns det inget dagvatten att hantera. Däremot är det naturligtvis bra om enskilda fastighetsägare "samlar" vatten vid regn för att använda vid torka.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

 

Fråga: Hur hanterar kommunen avrinning av vatten från hårdgjorda ytor? Till exempel att det inte påverkar kringliggande bäckar.

Svar: Vår dagvattenlösning hanterar dagvatten ända ut till havet. För detta införskaffas erforderliga tillstånd.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

 

Fråga: Hur hanteras och samordnas utbyggnad/nedgrävande av internetledningar och VA-utbyggnad?

Svar: Under projekteringen kontaktas andra ledningsägare och de får möjlighet att medverka i entreprenaden. Kostnaderna för dessa ledningar bekostas ej av VA-taxan. Alla kommunens entreprenader upphandlas genom offentlig upphandling som bland annat innebär att projekten annonseras vilket gör det tydligt för andra ledningsägare när entreprenader börjar.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

 

Fråga: Hur ser processerna och arbetet ut gällande arbete med VA i Kustzon?

Svar: VA i kustzon var ett samlingsnamn i arbetets tidiga planeringsskede. Arbetet med VA-ledningar är numera lite mer detaljerat och hanteras i ett stort antal större och mindre entreprenader. Dessa har förutom myndighetskrav även inbördes beroende. Dessutom ska finansieringen ske genom kommunens VA-taxor vilket gör att tidsplanerna snabbt kan förändras beroende på kommunens taxebeslut.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

  Sidan uppdaterades: