Medborgarstämma Kode

Hur vill du utveckla skolan i Kode?

Vi inom Kungälvspolitiken vill berätta hur vi arbetar för bästa möjliga skola och lyssna till vilka tankar och idéer du har. Det går bra att sända in frågor innan. De frågor som rör skola kommer vi att ta upp på stämman. Övriga frågor och svar kommer att publiceras här på sidan i efterhand. 

Har du inte möjlighet att skicka in din fråga via formuläret här går det bra via post till Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv eller lämna in till kommunens kundcenter.

Välkommen till medborgarstämman i Kode 12 november klockan 18.00–20.00 i Kode skolas matsal.

 

 Inkomna frågor och svar

Fråga: Hur hanterar kommunen avrinning av vatten från hårdgjorda ytor? Till exempel att det inte påverkar kringliggande bäckar.

Svar: Vid detaljplanering tillämpas kommunens VA-policy som ska garantera att flöden inte påverkas och att vattenkvaliteten inte försämras med efterföljande byggnationer. Att vattenkvaliteten inte försämras i våra vattendrag är lagstyrt och något kommunen har att förhålla sig till vid all nyexploatering. I samband med detaljplanering kalkyleras den förväntade föroreningsbelastningen för alla hårdgjorda ytor och reningen av dagvattnet dimensioneras efter detta. Liknande sker för hantering av flödet från de hårdgjorda ytorna där ett dimensionerande dagvattenflöde beräknas bland annat inkluderande en klimatfaktor som tar höjd för ökade framtida nederbördsmängder. VA-policyn finns tillgänglig på kommunens hemsida liksom utförda dagvattenutredningar som återfinns under respektive detaljplan.

Kommunen konstaterar att nederbörden ökat påtagligt under senare år och då i synnerhet under vinterhalvåret här på västkusten. Således torde också avrinning och grundvattenbildning i naturmark påverkas med konsekvenser för vattenföringen i våra bäckar. Den yt- och grundvattenbildning som sker naturligt och utanför kommunal mark har kommunen ingen rådighet över.

Fredrik Horn
Miljöinspektör

  Sidan uppdaterades: